Brɩm Tɔnɔ 6

1Amʋ daa ma nii a na Pǝlbu wʋm laan na puli sɩ o puri tɔnɔ kʋm tɩn. O ma dwanɩ dayigǝ maa kʋlʋ na mǝǝni tɔnɔ kʋm ni dɩm tɩn. Amʋ ma ni wǝǝnu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn dɩdʋa kwǝrǝ na dwana nɩ dʋa na mumunǝ te tɩn, yɩ kwǝrǝ kam ta ka wɩ: «Ba yo.» 2Amʋ ma nii a na sisǝŋ-pwǝŋǝ. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn maa ze taŋa. Ba ma pu paarɩ yipugǝ o yuu nɩ. O ma nuŋi dɩ dam, sɩ o vu o magɩ jara o wanɩ. 3Pǝlbu wʋm daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩle tɩn. A ma ni wǝǝnu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩle tu wʋm na tagɩ o wɩ: «Ba yo.» 4Amʋ daa ma na sisǝŋǝ kadoŋ ka na nuŋi, yɩ ka yɩ nasɩŋa muri muri. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn ma joŋi dam sɩ o ba o lɩ ywǝǝni lʋgʋ baŋa nɩ, sɩ nɔɔna bam taa magɩ jara ba gʋ daanɩ. Ba ma kwe sʋ-lɔŋɔ ba kɩ o jɩŋa nɩ. 5Pǝlbu wʋm daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩtɔ tɩn. A ma ni wǝǝnu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩtɔ tu wʋm na tagɩ o wɩ: «Ba yo.» A ma nii a na sisǝŋ-zwǝnǝ. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn maa ze luu kʋlʋ ba na maa maŋɩ duuni ba nii tɩn. 6Amʋ ma ni dwanɩm wǝǝnu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩtarɩ nɩ nɩ kwǝrǝ te ka wɩ: «Nń ma n dɛ wʋnɩ ŋwɩʋ maama mʋ n yǝgi mɩna zʋŋ-biǝ yi dɩdʋa yɩranɩ má, yɩ n ta wʋ́ daarɩ n kwe n dɛ wʋnɩ ŋwɩʋ maama dɩ mʋ n ma n yǝgi kamaana zʋŋ-bi sɩtɔ má má. Kʋ daarɩ kʋ na yɩ nugǝ dɩ sana, yɩ daŋɩ tɩntʋ sǝbu.» 7Pǝlbu wʋm daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩna tɩn. A ma ni wǝǝnu tɩlʋ na ŋwɩ tɩn tɩna tu wʋm na tagɩ kʋ wɩ: «Ba yo.» 8A ma nii a na sisǝŋ-fufunu. Wʋlʋ na dɔgɩ ka baŋa nɩ tɩn yɩrɩ mʋ yɩ Tʋʋnɩ. Curu tɩtɩ maa tɔgɩ o kwaga. Ba ma joŋi dam sɩ ba vu lʋgʋ baŋa ba gʋ nɔɔna bana maama wʋnɩ nɔɔnʋ dɩdʋa. Ba jɩgɩ dam sɩ ba pa nɔɔna kɩ jara ba gʋ daanɩ, yɩ baá pa kana dɩ gʋ badaara, sɩ yawɩɩrʋ dɩ gʋ badaara, yɩ ba daarɩ ba pa jwaanʋ dɩ gʋ nɔɔna badonnǝ. 9Pǝlbu wʋm laan daa ma dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩnu tɩn. Amʋ ma na Wɛ kaanɩm bimbim dɩm, yɩ a na balʋ ba dɛɛn na gʋ Wɛ cwǝŋǝ kam tɔgɩm ŋwaanɩ tɩn jwǝǝru na wʋ dɩ tǝŋǝ nɩ. Ba dɛɛn gʋ bantʋ ba na kwaanɩ ba brɩ Wɛ cɩga kam tɩn ŋwaanɩ mʋ. 10Ba ma ŋɔɔnɩ baŋa baŋa ba wɩ: «Dam-fɔrɔ Tu Baŋa-Wɛ, nmʋ yɩ wʋ-poŋo tu mʋ dɩ cɩga tu. Nmʋ lagɩ sɩ kʋ yi maŋa kɔɔ mʋ, sɩ n di balʋ na wʋ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn taanɩ, sɩ n daarɩ n pa balʋ na gʋ dɩbam tɩn na cam.» 11Ba laan ma kwe gwar-pwǝn-dɩdwaarʋ ba pa ba maama. Ba ma ta-ba ba wɩ: «Á taá wʋ yo á siǝ, sɩ á kɔgɔ kʋm laan ba kʋ puli kʋ ti. Bɛŋwaanɩ á donnǝ ta daarɩ lʋgʋ baŋa nɩ, balʋ na maŋɩ sɩ ba wǝli á kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn. Bantʋ yɩ balʋ dɩ na tʋŋɩ ba pa Wɛ tɩn mʋ, yɩ nɔɔna wʋ́ gʋ-ba nɩ ba na gʋ abam te tɩn.» 12A ma na Pǝlbu wʋm daa na dwanɩ maa kʋlʋ na kɩ tɩrdʋ tɩn. Tɩga kam laan maa tiini ka sisiŋi. Wɩa kam ma ji nazono tim tim nɩ gwar-zono te. Cana kam ma tiini ka ji nasʋŋʋ cwɛn cwɛn nɩ jana te. 13Calɩcwɩ sɩm ma siiri sɩ tʋɩ tɩga nɩ, nɩ vu-dɩʋ na sugi kapɩra kʋ pa ya siiri te tɩn. 14Wɛyuu kʋm ma pri kʋ kɛ, nɩ ba na pri sara te tɩn. Kʋ daarɩ lʋgʋ baŋa pweeru maama dɩ tɩga kalʋ maama na wʋ nɩnɩʋ tɩtarɩ nɩ tɩn ma fɔɔrɩ tɩ tigǝ je nɩ. 15Fʋʋnɩ laan ma zʋ nɔɔna maama lʋgʋ bana nɩ, kʋ na yɩ pwa dɩ dɩdɛɛra dɩ pamaŋna yigǝ tiinǝ dɩ nadunǝ dɩ nɔn-kamunǝ, kʋ wǝli dɩ gambɛ dɩ balʋ na te ba tɩtɩ tɩn maama. Ba maama laan ma duri ba vu ba sǝgi ba tɩtɩ pweeru wʋnɩ dɩ kandwa-gugwǝǝru wʋnɩ. 16Ba laan ma loori kandwa yam dɩ pweeru tɩm ba na sǝgi tɩ wʋnɩ tɩn, sɩ tɩ tʋ ba baŋa nɩ tɩ kwǝli-ba. Ba maa wɩ: «Kwǝli-na dɩbam, sɩ wʋlʋ wʋm na je paarɩ yituŋu kʋm baŋa nɩ tɩn daa yɩ na dɩbam, sɩ Pǝlbu wʋm ban-zɔŋɔ kʋm yɩ zaŋɩ kʋ yi dɩbam. 17Bɛŋwaanɩ dɛ dɩm yiǝ sɩ ba banɩ zaŋɩ nabiinǝ baŋa nɩ, yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ daa bá wanɩ o lu.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\