Brɩm Tɔnɔ 7

1Kʋntʋ na kɛ tɩn, a ma na Wɛ malɛsɩ sɩna na zɩgɩ tɩga baŋa sapala yana yam nɩ. Malɛsɩ sɩm maa jɩgɩ lʋgʋ baŋa viu kʋm maama, sɩ kʋ yɩ taa fuli kʋ paɩ je dɩ je tɩga baŋa nɩ naa nɩnɩʋ wʋnɩ, dɩ tweeru dɩ lʋgʋ baŋa nɩ. 2A daa ma na Wɛ malɛka kadoŋ na nuŋi wa-puli je nɩ ka maa bɩɩna. Ka ma jɩgɩ Ŋwɩa-Tu Baŋa-Wɛ nyɩnyʋgʋ, sɩ ka pa balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn. Ka ma tɔɔlɩ dɩ kwǝr-dɩa ka ta dɩ Wɛ malɛsɩ sɩna sɩm, Wɛ na pɛ-sɩ dam sɩ sɩ wanɩ sɩ cɔgɩ tɩga baŋa dɩ nɩnɩʋ kʋm tɩn, ka wɩ: 3«Zɩgɩ-na. Á ta yɩ cɔgɩ tɩga baŋa naa nɩnɩʋ kʋm naa tweeru tɩm dɩ. Á cǝgi sɩ dɩ́ ba dɩ́ kɩ balʋ na tɔgɩ dɩ́ Tu Wɛ tɩn nyɩnyʋgʋ kʋm ba trǝ nɩ, sɩ dɩ́ daarɩ.» 4Amʋ laan ma ni balʋ na jɩgɩ Wɛ nyɩnyʋgʋ kʋm tɩn ni na ma te. Kʋ yɩ nɔɔna mʋrrʋ bi dɩ fiinna-tɩna (144.000) mʋ jɩgɩ DƖ nyɩnyʋgʋ kʋm Yisɩrayɛlɩ tiinǝ dwi fugǝ-bɩle kʋm maama wʋnɩ. 5Nɔɔna bam kʋntʋ maa yɩ: nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Zuda dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Ruban dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Gadɩ dwi dɩm wʋnɩ, 6nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Asɛɛrɩ dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Nɛfitali dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Manasɩ dwi dɩm wʋnɩ, 7nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Simeyon dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Leevi dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Yisakaarɩ dwi dɩm wʋnɩ, 8nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Zabulɔn dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Zʋzɛfʋ dwi dɩm wʋnɩ, nɔɔna mʋrrʋ fugǝ-tɩle (12.000) Bɛnzamɛn dwi dɩm wʋnɩ. 9Kʋntʋ na kɛ tɩn, a ma daa na nɔn-kɔgɔ, kʋ na tiini kʋ daga yɩ nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ nɔɔna bam o ga o ti. Nɔɔna bam kʋntʋ nuŋi tɩɩnɩ dwi tǝri tǝri maama wʋnɩ, dɩ nabiinǝ dwi maama wʋnɩ, dɩ je tǝri tǝri, dɩ taana dwi maama wʋnɩ mʋ. Ba maa zɩgɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm dɩ Pǝlbu wʋm yigǝ nɩ. Ba zʋ gwar-pwǝn-dɩdwaarʋ mʋ, yɩ ba daarɩ ba ze kʋrʋ-vɔɔrʋ ba jɩa nɩ. 10Ba laan maa ŋɔɔnɩ baŋa baŋa dɩ kwǝr-dɩa ba wɩ: «Dɩbam Tu Wɛ mʋ je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ. Dɩntʋ dɩ Pǝlbu wʋm mʋ vrɩ nɔɔna sʋtaanɩ jɩŋa nɩ ba yagɩ.» 11Wɛ malɛsɩ sɩm maama maa zɩgɩ sɩ gilimi paarɩ jangɔŋɔ kʋm dɩ nakwa bam, dɩdaanɩ wǝǝnu tɩna tɩlʋ na ŋwɩ tɩn. Sɩ maama laan ma kuni doonǝ sɩ cɔɔlɩ sɩ yuni tɩga nɩ sɩ yɔɔrɩ paarɩ jangɔŋɔ kʋm sɩ zuli Wɛ sɩ wɩ: 12«Kʋ yɩ cɩga mʋ. Dɩbam Tu Wɛ maŋɩ dɩ tiǝ dɩ zulǝ dɩ swan dɩ le kǝm, kʋ wǝli dɩ paarɩ dɩ dam dɩ baarɩ, sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn. Amina.» 13Kʋntʋ na kɛ tɩn, nakwa bam dɩdʋa ma bwe amʋ o wɩ: «Nɔɔna balʋ na zʋ gwar-pwǝn-dɩdwaarʋ tɩm tɩn yɩ bra mʋ? Ba nuŋi yǝn mʋ?» 14A ma lǝr-o a wɩ: «Amʋ tu, ta n brɩ-nɩ, sɩ nmʋ mʋ ye-ba.» O laan ma ta o brɩ amʋ o wɩ: «Nɔɔna bantʋ mʋ yɩ balʋ na nuŋi can-kamunǝ wʋnɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn. Ba zarɩ ba gwaarʋ tɩm dɩ Pǝlbu wʋm jana kam mʋ yɩ tɩ pɩɩrɩ carɩ carɩ. 15Kʋntʋ nan mʋ pɛ bantʋ ba ba zɩgɩ Wɛ paarɩ jangɔŋɔ kʋm yigǝ nɩ, yɩ ba tʋŋɩ ba pa-DƖ wɩa dɩ tɩtɩɩ maama DƖ sɔŋɔ kʋm nɩ. Wʋlʋ wʋm o na je paarɩ jangɔŋɔ kʋm baŋa nɩ tɩn wʋ́ pa ba jǝni o woro nɩ. 16Kana daa bá fɔgɩ ka ja bantʋ. Na-nyɔm dɩ nan bá ja-ba. Wɩa nan daa bá ja-ba, naa fʋnyʋgʋ. 17Bɛŋwaanɩ Pǝlbu wʋm o na wʋ paarɩ jangɔŋɔ kʋm je sɩm tɩtarɩ nɩ tɩn wʋ́ ta nii ba baŋa nɩ nɩ nayɩrʋ te. O nan wʋ́ tɔgɩ ba yigǝ o ja-ba o vu o pa ba nyɔ na buli-yi dɩlʋ na paɩ ŋwɩa tɩn wʋnɩ, yɩ Wɛ wʋ́ guguni ba yi-na maama.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\