Rom 14

1Joŋi-na nɔɔnʋ wʋlʋ wʋbʋŋa ta na wʋ bɩgɩ Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ tɩn lanyɩranɩ. Á nan yɩ magɩ kantɔgɔ dɩ o na bʋŋɩ te tɩn. 2Nɔɔnʋ wʋra o wʋbʋŋa na bɩga Wɛ cwǝŋǝ kam wʋnɩ, kʋ ma pa o ba culi kʋlʋkʋlʋ dim. Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ wʋra o wʋbʋŋa na wʋ bɩgɩ yɩ kʋ pa o culi nwam. 3Wʋlʋ nan na waɩ o di woŋo maama tɩn yɩ zaŋɩ o gooni wʋlʋ wʋm o na ba di woŋo maama tɩn. Wʋlʋ dɩ nan na ba di woŋo maama tɩn yɩ zaŋɩ o co wʋlʋ na di woŋo maama tɩn, bɛŋwaanɩ o dɩ yɩ Wɛ nɔɔnʋ mʋ. 4Nmʋ yɩ wɔɔ mʋ sɩ n co nɔɔnʋ wʋdoŋ tɩntʋŋnʋ? Kʋ yɩ o tɩtɩ yuutu wʋm mʋ maŋɩ sɩ o nii o kɩ cɩga naa o wʋ kɩ. Wʋlʋ na yɩ dɩ́ Yuutu wʋm nɔɔnʋ tɩn kɩ lanyɩranɩ mʋ, bɛŋwaanɩ dɩ́ Yuutu wʋm wʋ́ wanɩ o pa o taa kɩ lanyɩranɩ. 5Nɔɔnʋ wʋra o na lɩ dɛ o pa dɩ dwe da yadonnǝ yam. Kʋ daarɩ nɔɔnʋ wʋdoŋ dɩ maa wʋra o na ba kuri da yam daanɩ. Nɔɔnʋ maama nan maŋɩ sɩ o kɩ kʋlʋ o na ye o bɩcarɩ nɩ nɩ kʋ maŋɩ tɩn. 6Nɔɔnʋ wʋlʋ na kuri dɛ sɩ dɩ taa yɩ da-kamunu tɩn yǝni o kɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ mʋ. Wʋlʋ na di woŋo maama tɩn kɩ kʋntʋ o ma zuli dɩ́ Yuutu wʋm mʋ, o na yǝni o kɩ Wɛ le wʋdiu kʋm baŋa nɩ tɩn ŋwaanɩ. Wʋlʋ dɩ nan na ba di woŋo maama tɩn dɩ kɩ kʋntʋ o ma zuli dɩ́ Yuutu wʋm mʋ, yɩ o dɩ kɩ Wɛ le kʋ ŋwaanɩ. 7Dɩbam wʋlʋwʋlʋ ba ŋwɩ o tɩtɩ yɩranɩ ŋwaanɩ. Dɩ́ wʋlʋ nan na tɩgɩ dɩ, kʋ ta daɩ o tɩtɩ yɩranɩ ŋwaanɩ. 8Dɩ́ zɩ na ŋwɩ, dɩ́ ŋwɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ mʋ. Dɩ́ nan zɩ na tɩgɩ dɩ, kʋ ta yɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ mʋ. Bɛŋwaanɩ, dɩ́ na ŋwɩ naa dɩ́ na tɩga, dɩ́ ta yɩ dɩ́ Yuutu wʋm nɔɔna mʋ. 9Zezi Krisi tɩgɩ yɩ o joori o bi o na ŋwɩa, sɩ o taa yɩ twa dɩ naŋʋna Yuutu mʋ. 10Kʋ na yɩ kʋntʋ tɩn, bɛɛ mʋ yɩ n co n ko-bu? Sɩ nmʋ dɩ, bɛɛ mʋ yɩ n gooni n ko-bu? Dɩbam maama nan lagɩ dɩ́ ba dɩ́ zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ mʋ, sɩ DƖ di dɩbam taanɩ. 11Kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ, nɩ Baŋa-Wɛ tagɩ DƖ wɩ: «Amʋ na yɩ ŋwɩa tu tɩn, kʋ yɩ cɩga mʋ nɩ, nɔɔna maama wʋ́ ba ba kuni doonǝ amʋ yigǝ nɩ, yɩ bá ta dɩ ba niǝ jaja, nɩ amʋ mʋ yɩ Baŋa-Wɛ.» 12Kʋntʋ brɩ nɩ dɩbam maama lagɩ dɩ́ ba dɩ́ zɩgɩ Wɛ yigǝ nɩ mʋ, sɩ nɔɔnʋ maama ta kʋlʋ o na kɩ tɩn. 13Kʋntʋ tɩn, dɩ́ daa yɩ ta co dɩ́ donnǝ. Nan lɩ-na wʋbʋŋa sɩ á yɩ kɩ kʋlʋ na wʋ́ pa á ko-bu tusi naa o yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm tɩn. 14Amʋ na ŋwɩ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi tɩn, amʋ ye lanyɩranɩ nɩ wʋdiu tǝrǝ kʋ tɩtɩ na yɩ wo-digiru Wɛ yigǝ nɩ. Nɔɔnʋ nan na pɛ woŋo kʋlʋ yɩ culu, kʋ sɩɩnɩ kʋ yɩ culu mʋ kʋ pa nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ. 15Nmʋ nan na pɛ n ko-bu wʋ cɔgɩ dɩ n na di wʋdiu kʋlʋ tɩn, kʋ brɩ nɩ n daa n ba tɔgɩ sono cwǝŋǝ mʋ. Yɩ pa nmʋ na di wʋdiu kʋlʋ tɩn cɔgɩ nɔɔnʋ dɩ Wɛ daanɩ, yɩ o yɩ wʋlʋ Zezi Krisi na tɩgɩ o ŋwaanɩ tɩn. 16Yɩ pa nɔɔna na cwǝŋǝ sɩ ba co woŋo kʋlʋ na lana dɩ nmʋ tɩn. 17Dɩbam na yɩ Wɛ paarɩ dɩm nɔɔna te tɩn ba tɔgɩ wʋdiiru dim ŋwaanɩ. Kʋ nan tɔgɩ dɩ́ na kɩ cɩga Wɛ yigǝ nɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ, dɩ wʋ-zuru dɩ wʋpolo, nɩ Wɛ Joro kʋm na paɩ dɩbam te tɩn. 18Wʋlʋ maama nan na tʋŋɩ o pa Zezi Krisi kʋntʋ doŋ tɩn, kʋntʋ tu wʋ́ poli Wɛ wʋ, yɩ nɔɔna dɩ wʋ́ pa-o cɩga. 19Kʋntʋ ŋwaanɩ, pa-na dɩ́ kwaanɩ dɩ́ taá kɩ kʋlʋ maama na paɩ nɔɔna jɩgɩ ywǝǝni daanɩ yɩ kʋ zǝni-ba sɩ ba bɩ Wɛ cwǝŋǝ wʋnɩ tɩn. 20Yɩ pa wʋdiiru dim cɔgɩ Wɛ tɩtʋŋa. Wʋdiiru maama maŋɩ dim mʋ. Nmʋ nan na di kʋlʋ na wʋ́ pa n doŋ wʋ cɔgɩ kʋ ŋwaanɩ tɩn, sɩ n yagɩ kʋ dim. 21Kʋ lana sɩ n yɩ kɩ kʋlʋ maama na wʋ́ pa n ko-bu tusi Wɛ cwǝŋǝ nɩ tɩn, kʋ na yɩ nwana dim naa sana nyɔm naa kʋlʋ maama dɩ. 22Nmʋ na ye kʋlʋ n wʋbʋŋa nɩ kantʋ laŋa nɩ tɩn, ta n jɩgɩ-kʋ nmʋ dɩ Wɛ laŋa nɩ. Nɔɔnʋ wʋlʋ na ye kʋlʋ na lana sɩ o kɩ yɩ o ba jɩgɩ wʋbʋŋa yale kʋ baŋa nɩ tɩn, kʋntʋ tu jɩgɩ yu-yoŋo. 23Kʋ daarɩ, nɔɔnʋ wʋlʋ na jɩgɩ bʋbwɛa dɩ o na di wʋdiu kʋlʋ tɩn, kʋntʋ tu bá na bʋra Wɛ tee nɩ. Kʋ brɩ nɩ o ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa o dim dɩm wʋnɩ. Woŋo kʋlʋ maama nmʋ na wʋ́ kɩ yɩ n ba jɩgɩ wʋ-dɩdʋa tɩn, kʋ yɩ lwarɩm mʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\