Rom 16

1Amʋ nan lagɩ a brɩ abam dɩ́ ko-bu Feebe na yɩ wʋlʋ tɩn mʋ. Wʋntʋ yɩ kaanɩ wʋlʋ na tʋŋɩ o wǝli Zezi kɔgɔ kʋlʋ na wʋ Sankrɩ nɩ tɩn mʋ. 2Abam nan maŋɩ sɩ á joŋ-o lanyɩranɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ, nɩ kʋ na maŋɩ sɩ Wɛ nɔɔna taa kɩ te tɩn. Á taá wǝl-o dɩ kʋlʋ maama o na lagɩ abam tee nɩ tɩn, bɛŋwaanɩ o tɩtɩ dɩ zǝni nɔɔna zanzan, kʋ na dwe dɩdɩ dɩ amʋ dɩ. 3Jɔɔnɩ-na Prisili dɩ Akwila á pa-nɩ. Bantʋ mʋ tɔgɩ dɩ amʋ yɩ dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ pa Zezi Krisi. 4Ba ya gɛ fɩɩn sɩ ba tɩ amʋ ŋwaanɩ. Amʋ nan kɩ-ba le, kʋ nan daɩ amʋ yɩranɩ, kʋ yɩ dwi-gɛtiinǝ balʋ maama na tu ba sɛ Zezi tɩn dɩ mʋ kɩ-ba le. 5Jɔɔnɩ-na Zezi kɔgɔ kʋlʋ na jeeri ba sɔŋɔ kʋm nɩ tɩn á pa-nɩ. Jɔɔnɩ-na amʋ ciloŋ-sono Yipayinɛtɩ á pa-nɩ, wʋntʋ mʋ yɩ wʋlʋ na dɛ yigǝ o sɛ Zezi Krisi Azi tɩɩnɩ dɩm maama wʋnɩ tɩn. 6Jɔɔnɩ-na Mari wʋlʋ na tiini o tʋŋɩ o pa abam tɩn dɩ. 7Jɔɔnɩ-na amʋ dwi tiinǝ Andronikusi dɩ Zuniyasɩ. Bantʋ mʋ ya tɔgɩ ba wʋ pɩɩna digǝ nɩ dɩ amʋ. Ba yɩ balʋ na jɩgɩ yɩr-ŋʋm Zezi tɩntʋŋna bam wʋnɩ, yɩ bantʋ sɛ Zezi Krisi ba loori amʋ. 8Jɔɔnɩ-na Ampiliatusi wʋlʋ na yɩ a ciloŋ-sono dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ tɩn á pa-nɩ. 9Jɔɔnɩ-na Yuribɛn wʋlʋ na tɔgɩ dɩ dɩbam o tʋŋɩ Zezi Krisi tɩtʋŋa tɩn, dɩdaanɩ amʋ ciloŋ-sono Sɩtakisi dɩ. 10Jɔɔnɩ-na Apeeli wʋlʋ na brɩ nɩ o yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ cɩga cɩga tɩn á pa-nɩ. Jɔɔnɩ-na Arisobuli sɔŋɔ tiinǝ bam dɩ. 11Jɔɔnɩ-na amʋ dwi tu Erodiyɔn á pa-nɩ. Jɔɔnɩ-na balʋ na yɩ Narisisi sɔŋɔ tiinǝ yɩ ba yɩ dɩ́ Yuutu wʋm nɔɔna tɩn á pa-nɩ. 12Jɔɔnɩ-na Trifɛnɩ dɩ Trifɔsɩ, bantʋ mʋ yɩ kaana balʋ na tiini ba tʋŋɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩtʋŋa yam tɩn. Jɔɔnɩ-na a ko-bu-sono Pɛɛrsidi, wʋntʋ mʋ yɩ kaanɩ wʋlʋ dɩ na tiini o tʋŋɩ o pa dɩ́ Yuutu wʋm. 13Jɔɔnɩ-na Rufusi wʋlʋ na yɩ dɩ́ Yuutu wʋm tɩntʋŋ-ŋʋm tɩn, dɩ o nu wʋlʋ na kɩ amʋ lanyɩranɩ nɩ o tɩtɩ bu te tɩn. 14Jɔɔnɩ-na Asɩnkriti dɩ Filigon dɩ Ɛrmɛsɩ dɩ Patrobasɩ dɩ Ɛrmasɩ, dɩdaanɩ dɩ́ ko-biǝ balʋ maama na wʋ ba tee nɩ tɩn. 15Jɔɔnɩ-na Filologi dɩ Zuli, dɩ Neere dɩ o nakɔ, dɩ Olimpa, dɩdaanɩ Wɛ nɔɔna balʋ maama na wʋ ba tee nɩ tɩn. 16Á na jeeri daanɩ, sɩ á taá jɔɔnɩ daanɩ lanyɩranɩ dɩ sono dɩ wʋ-poŋo. Zezi kɔgɔ kʋm na wʋ je sɩlʋ maama nɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. 17A ko-biǝ-ba, a nan loori abam sɩ á fɔgɩ á cɩ á tɩtɩ dɩ balʋ na jaanɩ kampwara ba tui nɔɔna tɩtarɩ, yɩ ba paɩ ba tusi Wɛ cwǝŋǝ wʋnɩ tɩn. Bantʋ mʋ jɩgɩ zaasɩm dɩlʋ ba na brɩ abam tɩn ba yáala. Kʋntʋ ŋwaanɩ ja-na á tɩtɩ dɩ ba. 18Nɔɔna bam kʋntʋ doŋ ba kɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi na lagɩ kʋlʋ tɩn, ba tɔgɩ ba tɩtɩ fra na zʋʋrɩ wǝǝnu tɩlʋ tɩn mʋ. Ba yǝni ba ŋɔɔnɩ bɩtar-ywe mʋ, yɩ ba ma ni-sʋŋɩ ba ma ganɩ balʋ na ba va ni tɩn ba pa ba wʋbʋŋa lǝni. 19Nɔɔna maama ye abam na tɔgɩ Wɛ lanyɩranɩ te tɩn, kʋntʋ mʋ paɩ amʋ tiini a jɩgɩ wʋpolo dɩ abam. Amʋ nan lagɩ sɩ abam taá jɩgɩ swan mʋ sɩ á taá kɩ kʋlʋ na lana tɩn, sɩ á daarɩ á taá ye á tɩtɩ sɩ lwarɩm yɩ cɔgɩ abam. 20Wɛ dɩlʋ na paɩ nɔɔna wʋ-zuru tɩn bá daanɩ DƖ cɔgɩ sʋtaanɩdam, yɩ DƖ laan pa á nɔ-dɩ dɩ á nɛ. Dɩ́ Yuutu Zezi wʋ́ pa abam yu-yoŋo. 21Timoti wʋlʋ na tɔgɩ dɩ amʋ o tʋŋɩ tɩn dɩ jɔɔnɩ abam. Amʋ dwi tiinǝ Lukiyusi dɩ Zazɔn dɩ Sosipatɛɛrɩ dɩ jɔɔnɩ abam. 22Amʋ Tɛrɩtiyusi mʋ pʋpʋnɩ Pooli ni-taanɩ dɩntʋ yɩ o pa abam, amʋ dɩ nan jɔɔnɩ abam dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ. 23Gayusi wʋlʋ amʋ Pooli na zʋʋrɩ o sɔŋɔ nɩ yɩ Zezi kɔgɔ kʋm dɩ jeeri da tɩn jɔɔnɩ abam. Erasɩtɩ wʋlʋ na yɩ tɩʋ kʋm sǝbu-tiŋnu tɩn, dɩdaanɩ dɩ́ ko-bu Kwatusi dɩ jɔɔnɩ abam. [ 24Dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam maama yu-yoŋo. Amina.] 25Dɩ́ kɩ Wɛ le, dɩntʋ dam dɩm mʋ paɩ á fɔgɩ á zɩgɩ lanyɩranɩ dɩ á na sɛ DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kalʋ amʋ na tɔɔlɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. Kʋntʋ mʋ abam laan tu á lwarɩ Wɛ cɩga kalʋ dɛɛn ya na sǝgi faŋa faŋa tɩn. 26Lele kʋntʋ Wɛ tɔgɩ DƖ nijoŋnǝ bam dɛɛn na pʋpʋnɩ wǝǝnu tɩlʋ ba tiŋi tɩn ŋwaanɩ mʋ, DƖ pa DƖ cɩga kam kʋntʋ ba ka lwarɩ jaja. Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ ŋwɩa sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn laan mʋ pɛ ni, sɩ lʋgʋ baŋa dwi maama na cwǝŋǝ ba lwarɩ DƖ cɩga kam, sɩ ba daarɩ ba kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ ba sɛ DƖ ni. 27Dɩntʋ yɩranɩ mʋ yɩ swan maama tu, yɩ DƖ ba jɩgɩ doŋ. Dɩntʋ mʋ maŋɩ dɩ zulǝ sɩ kʋ taa ve maŋa kalʋ na ba ti tɩn Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\