Matiyu 1

1Yezu Krista nabaara bam kuri na nwoŋi mɛ to mo tento: Yezu Krista ye David dwi tu mo, ye wonto de ye Abaraham dwi tu. 2Abaraham bu mo ye Isaaka. Isaaka ma lo Jakob. Jakob ma lo Judah de o nyaana de o zembaara. 3Judah de o kaane Tamara ma lo Pɛreza de Zerah. Pɛreza ma lo Hezeron. Hezeron ma lo Aram. 4Aram ma lo Aminadabi. Aminadabi ma lo Naason. Naason ma lo Salimon. 5Salimon de o kaane Rahaba ma lo Bowaza. Bowaza de o kaane Ruf ma lo Obeda. Obeda ma lo Jesse. 6Jesse ma lo David wolo na jigi pɛ to. David déem di kadeim wolo na ye Yuriah kaane to, ye ba lo Solomon. 7Solomon ma lo Rehoboam. Rehoboam ma lo Abijah. Abijah ma lo Asaf. 8Asaf ma lo Jehosafate. Jehosafate ma lo Joram. Joram ma lo Yuziah. 9Yuziah ma lo Jotam. Jotam ma lo Ahaz. Ahaz ma lo Hezekiah. 10Hezekiah ma lo Manasɛ. Manasɛ ma lo Amon. Amon ma lo Josiah. 11Josiah ma lo Jekoniah de o nyaana. Jekoniah na wora to mo ba jaane Isarele tiina bam ba vo ba yage Babilon teo ne. 12Isarele tiina bam viirim dem kwaga ne, Jekoniah ma lo Selateli. Selateli ma lo Zerubabel. 13Zerubabel ma lo Abidu. Abidu ma lo Eliakim. Eliakim ma lo Azora. 14Azora ma lo Zadoki. Zadoki ma lo Achim. Achim ma lo Elidu. 15Elidu ma lo Eleaza. Eleaza ma lo Matan. Matan ma lo Jakob. 16Jakob ma lo Josef, ye wonto ji Mary baro. Mary déem ma ba o lo Yezu wolo ba na bwoŋi we Wɛ Dam Tu Krista to. 17Konto maa bere we, ko zege Abaraham ne mo ko vo ko yi David, ba dwi dem ye kuni fuga-bena mo. Ko maa zege David ne se ko vo ko yi maŋa kalo ba na kale Isarele tiina bam ba ja ba vo Babilon to, banto de dwi dem ye kuni fuga-bena mo. Ko maa zege maŋa kam konto ne se ko ba ko yi ba na loge Yezu Krista to, banto de dwi dem maa ye kuni fuga-bena. 18Ba na loge Yezu Krista tei to mo tento. O nu Mary de Josef tiina maama déem ya sɛ se ba pa ba zo daane, ye Mary ta wo vei o baro wom tei. Maŋa kam konto ne o laam ma ba o ja puga Wɛ Sin-laao kom dam ŋwaane. 19Josef wolo o na lage o zo to maa ye nɔn-ŋom. O maa ba lage se o pa chaveera ja o kaane wom nɔɔna maama yiga ne. O ma boŋe se o daane o yage-o. 20O na maa boŋe konto to, Baŋa Wɛ maleka ma ba o tei o dendwɛ wone, ye ka ta ded-o ka we, “Josef, nmo na ye Pɛ David dwi tu to, yé pa se n wo chɔge se n kwei Mary n ma-n ji n kaane. O na jege puga kam to, ko ye Wɛ Sin-laao kom mo pɛ ko ke konto. 21O lage o lo bakeira mo, se n pa o yere we Yezu, kolo ŋwaane o wó ba o jwoŋi o nɔɔna ba wɛleera wone o yage.” 22Yezu lora kam déem seene ka tɔge konto dwoŋi mo se ko pa Baŋa Wɛ déem na tage kolo to ba ko ji chega. Faŋa faŋa to o tontoŋeno wodwoŋi déem tɔɔle o kwora kam o we, 23“Kaane/bukɔ wolo na yeiri baaro to wó ba o ja puga o lo bakeira, Ba maa wó bwoŋi bu wom yere we Immanuel.” O yere dem konto kuri mo ye ‘Wɛ wora dedaane debam’. 24Josef na dɔ o zaŋe to, o ma sɛ o ke Baŋa Wɛ maleka tu wom na tage we o ke tei to. O ma sɛ o di Mary o ja vo sɔŋɔ. 25O maa wo peini ded-o kɔtaa se ko ba ko yi o na loge bu wom to. O laam ma pa o yere we Yezu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\