Matiyu 2

1Ba déem loge Yezu Judea teo kodwoŋi ne, ko yere mo Bɛtelehem. Ko maa ye maŋa kalo Herodi déem na ye pɛ to. Yi-poro tiina badaara déem ma nwoŋi wɛ-puli jei ne ba ba ba yi Jerusalem. 2Ba laam ma bwei nɔɔna ba we, “Bu wom ba na loge se o ji Juu tiina pɛ to wo yei ne mo? Debam nam nɛ chalechoa kalo na bere o lora to na fuŋi bira-kwaga seeni. Debam nam tu se dé pa-o zula mo.” 3Pɛ Herodi déem na nigi konto to, o wo ma tiini ko chɔge. Nɔɔna balo maama na wo Jerusalem ne to de wo ma chɔge. 4O laam ma bwoŋi Juu tiina kaanem nakwa bam maama dedaane Wɛ nia zamsem tiina bam se ba ba ba la daane. O ma bwei-ba o we, “Ko ná ye Wɛ Dam Tu Krista wom, yei ne mo ba jege se ba lo-o?” 5Ba ma leiri-o ba we, “Ko wó taa ye Bɛtelehem ne mo, Judea teo ne. Kolo ŋwaane faŋa faŋa Wɛ tontoŋeno wodwoŋi popone we, 6‘Bɛtelehem, teo kolo na ye Judah dwi tiina bam nyem to dae teo kolo na muri Judah dedɛɛra bam tei ne to. Kokuri ba wó lo dedɛɛro wodwoŋi ba woli ko wone, ye wonto wó taa tei amo Wɛ nɔɔna balo na ye Isarele tiina to.’ ” 7Herodi na nigi konto to, o ma daane o bwoŋi veira bam se ba ba o tei. O ma kwaane o bwei-ba se o lɔre dɛ dem chalechoa kam na bobo se ka fuŋi to. 8O laam ma toŋe-ba se ba vo Bɛtelehem, ye o we, “Véi-na á kwaane á beeri bu wom jei, se á ná nɛ-o, se á pa-ne ni, amo de na lage se a vo a zuli-o to ŋwaane.” 9Pɛ wom na tage konto de-ba to, ba laam ma zaŋe ba maa kɛa. Ba na maa kɛ konto to, ba ma pɔpɔ ba nɛ chalechoa kalo ya na maŋe ka fuŋi ye ba na to. Ka laam maa wo ba yiga ne ka via, ye ka vo ka zege ka maŋe de bu wom na wo mɛ to. 10Ko ma pa ba tiini ba jege wopwolo lanyerane. 11Ba ma vo ba zo sɔŋɔ kom wo. Ba ma na bu wom de o nu Mary. Ba ma kuni dwoona ba zuli-o. Ba laam ma bwoli ba zela ba le pɛɛra se ba pa-o. Ba pɛɛra yam nam ye sabu-seŋa, de talwoŋa kalo ba na zwɛ to, de terale nuga kalo yere na ye Mura to. 12Tete ne Wɛ ma pa se ba lɔre ba dendwɛ wone we ba daa yé jwoori ba vo Herodi tei. Konto ma pa se ba tɔge chwo-gaa ba jwoori ba vo ba teo kom. 13Veira bam na kɛ ba daare konto to, Baŋa Wɛ maleka ma pɔpɔ ka ba Josef tei o dendwɛ wone ye ka we, “Zaŋe n ja bu wom de o nu wom n ja n duri n vo Ejipti teo, se á ta-á zoore da se ko yi maŋa kam amo na wó pa abam ni se á nwoŋi to. Kokuri Herodi mo lage o zaŋe o beeri bu wom jei se o go-o.” 14Josef na nigi konto to, o ma seene o zaŋe o ja bu wom de o nu wom o nwoŋi tete dem konto [ne] o vo Ejipti. 15Ba ma zo da taa, ye ba cheigi maŋa kalo Herodi na wó te to. Ko déem ke konto mo se ko pa Baŋa Wɛ déem na tage kolo to ba ko ji chega. Faŋa faŋa to o déem pɛ se o tontoŋeno wodwoŋi tɔɔle o kwora o we, “Amo Wɛ bwoŋi a bu wom se o nwoŋi Ejipti ne mo o ba.” 16Herodi déem na tu o lɔre we veira bam liisi o yiga ne to, o bane ma tiini de zaŋe. O ma pa ni se o nɔɔna vo Bɛtelehem de ko nawuura yam se ba go bakeiri-balɛ selo na yi bena yalei de balo na muri to maama. O nam ke konto se ko maŋe de chalechoa kam fuŋim dem maŋa kam o na lɔre veira bam tei ne to. 17Bia bam gom dem ma pa se Wɛ sampwora Jeremiah na tage Wɛ kwora kalo faŋa faŋa to ba ka ji chega we, 18“Sɔɔ mo zaŋe Ramah teo wone. Nɔɔna mo wora ba keera, ye ba chwoosa dedɛ. Racheli mo tiini o keera o bia ŋwaane, ba na tega ye ba daa tera to. O maa ba sɛ se nɔɔn-nɔɔno ja-o.” 19Herodi déem ma ba o te, ye Josef daa ta wo Ejipti ne. Baŋa Wɛ maleka ma pɔpɔ ka ba Josef tei o dendwɛ wone ye ka we, 20“Zaŋe n ja bu wom de o nu wom n jwoori n vo Isarele teo. Kokuri wolo ya na lage se o go bu wom to laam tega.” 21Josef na lɔre konto to, o ma seene o zaŋe o ja bu wom de o nu wom o jwoori o vo Isarele [tiina] teo kom. 22O laam ma ba o lɔre we Herodi bu Achelusa mo leiri o kwo wom yuu ne o di paare Judea teene dem baŋa ne. Ko ma pa o kɔre foone se o jwoori jei sem konto. Wɛ ma pa o dwɛ o lɔre kolo o na jege se o ke to, pa se o lɛɛre o yɔɔre Galili jei sem. 23O laam ma vo o yi teo kodwoŋi, ko yere na ye Nazarete to, ye o zoore da. Konto ma pa se Wɛ tontoŋena bam na tɔɔle o kwora faŋa faŋa to ba ka ji chega we, “Ba wó bwoŋi-o we Nazarete tu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\