San Mateo 1

1Ya'a ka kuu sivi ndi'i ñayiu jana'a ja ka okuu tatatno'o Jesukristu ja ka kuu ndikin tata ndee David vi ndee ndikin tata Abraham. 2Abraham ni okuu yua Isaac, te Isaac ni okuu yua Jacob, te Jacob ni okuu yua Judá jin sava ka ñani de. 3Te Judá ni okuu yua Fares vi Zara, te nana nduu tee ya'a ni okuu Tamar. Te Fares ni okuu yua Esrom, te Esrom ni okuu yua Aram. 4Te Aram ni okuu yua Aminadab, te Aminadab ni okuu yua Naasón. Te Naasón ni okuu yua Salmón. 5Te Salmón ni okuu yua Booz. Nana tee ya'a ni okuu Rahab. Te Booz ya'a ni okuu yua Obed. Nana tee ya'a ni okuu Rut. Te Obed ya'a ni okuu yua Isaí. 6Te Isaí ni okuu yua rey David. Te rey David ya'a ni okuu yua Salomón ja ni oo se'e de jin ñasi'i tee ni onani Urías. 7Te Salomón ni okuu yua Roboam. Te Roboam ni okuu yua Abías. Te Abías ni okuu yua Asa. 8Te Asa ni okuu yua Josafat. Te Josafat ni okuu yua Joram. Te Joram ni okuu yua Uzías. 9Te Uzías ni okuu yua Jotam. Te Jotam ni okuu yua Acaz. Te Acaz ni okuu yua Ezequías. 10Te Ezequías ni okuu yua Manasés. Te Manasés ni okuu yua Amón. Te Amón ni okuu yua Josías. 11Te Josías ni okuu yua Jeconías vi sava ka ñani de. Te ka oo de kuia ni ka tnii ña ñayiu ñuu Babilonia ja kua'ankuei jin de. 12Te nuu ka oo de ñuu Babilonia yun, te yun ni jinkoo ndikin tata de. Te Jeconías ni okuu yua Salatiel, te Salatiel ni okuu yua Zorobabel. 13Te Zorobabel ni okuu yua Abiud. Te Abiud ni okuu yua Eliaquim. Te Eliaquim ni okuu yua Azor. 14Te Azor ni okuu yua Sadoc. Te Sadoc ni okuu yua Aquim. Te Aquim ni okuu yua Eliud. 15Te Eliud ni okuu yua Eleazar. Te Eleazar ni okuu yua Matán. Te Matán ni okuu yua Jacob. 16Te Jacob ni okuu yua José yii María. Ña'a yun ni okuu nana Jesús, ia nani Kristu. 17Yun te ni jinkondee Abraham guaa ndee David kuu uxi kuun tata. Te guaa ndee David vi guaa ndee nuu ni ka jiso ña ñayiu Babilonia kuu uxi kuun ka tata. Te guaa ndee nuu ni ka oo de ñuu Babilonia vi guaa ndee nuu ni kii Kristu kuu inka uxi kuun tata. 18Sua'a ni kuu nuu ni kaku Jesukristu. Nana ya María, ja ni ndita nda'ui ja vi tnanda'i jin José, su ama ka ja vi tnanda'i, te ja ni ni'i lului ni sa'a Espíritu ia Dios. 19Su José yii María, chi tee ndaa kuu de, te tu ni kuini de ja kuña'a de jakanoo ña, te ni ndakani ini de ja xndendoo ña de sua'a ni, ja tu na in kuni. 20Yun ndakani ini de, te ni kixin de, te ni skuni ña in ia jinokuechi nuu maa Dios, te jiña'a ya: ͏―͏José, ndikin tata ndee David, ma koyu'u ron ja tnanda'a ron jin María ja kokuu ñasi'i ron, chi lulu ña ja ñu'u jian, maa Espíritu ia Dios ni sa'a. 21Te koo in seyii ña, te vi xnani ron jin Jesús, chi sui skaku ni'nu ñayiu ñui nuu yika kuechi ͏―͏jiña'a ya sua'a. 22Ndi'i ya'a ni kuu nagua ja na skunkuu tno'o maa ia Dios ja ni ka'an tee ni ndakani tno'o ya ndee jana'a nuu jiña'a de: 23Ya'a oo in ña'a lule ja chia'an ka kuni sa'un ña teyii, te jinku'un lulu ña, te kakui, te vi xnani ron jin Emanuel. Sivi ya'a junkui'nu inio ja ia Dios oo jion. 24Te nuu ni ndoto José ja ni kixin de, te ni sa'a de nagua ni tatnuni ia jinokuechi nuu maa ia Dios, te ni ka tnanda'a de jin ña. 25Su tu ni nitna'a de jin ña guaa ndee nuu ni kaku se'e ña, te ni xnani de jin Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\