Matiyu Sora 1:20

20A yi a mirima na feen ma waxatin naxan yi, Marigina malekan yi mini a xa xiyeni, a naxa, “Yusufu, Dawuda bɔnsɔnna, i nama gaxu i ya ɲaxanla Mariyama tongɛ, amasɔtɔ a diin naxan barima, na fataxi Alaa Nii Sariɲanxin nan na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More