Màtiyò 1

1Ye'e mvə̀'nə̀ ŋgwì bʉ̀ nə̀ Jisos Krɛst à tesə bohò wo à ye. Jisòs à tesə mvweʼ ŋgwì bʉ̀ nə̀ Devìd. Devìd à tesə mvweʼ ŋgwì bʉ̀ nə̀ Abràham. 2Abràham dzə Azìk; Azìk dzə Jàkop; Jàkop dzə Judà bə bwe ma ye wèŋ. 3Judà à dzə Perè bə Zerà. (Liŋ ma àwo à ye də Tamà.) Perè dzə ye Hezròŋ; Hezròŋ dzə Ràm; 4Ràm dzə Àminadàp; Àminadàp dzə Nasòŋ; Nasòŋ dzə Samòŋ; 5Samòŋ dzə Bowàs. (Liŋ ma Bowàs à ye də Rahàp.) Bowàs dzə Obè. (Liŋ ma Obè à ye də Rus.) Obè nə à dzə ye Jesì; 6Jesì à dzə ŋkum Devìd yi. Devìd nə dzə Sòlomù. (Ma Sòlomù nə ànə ye to me ŋgwe Yùriyà sə̀'.) 7Sòlomù dzə Rèhobòm; Rèhobòm dzə Àbijà; Àbijà dzə Asà; 8Asà dzə Jèhosafà; Jèhosafà dzə Joràm; Joràm dzə Uziyà; 9Uziyà dzə Jotàm; Jotàm dzə Ahàs; Ahàs dzə Hèzìkayà; 10Hèzìkayà dzə Mànasì; Mànasì dzə Amòn; Amòn dzə Jòsayà; 11Jòsayà dzə Jèkòniyà bə bwe ma ye wèŋ. Yi à dzə yà' ghà nə̀ bʉ̀ʉ Babilòŋ wèŋ à kə̀ ko kùrə lò bʉ̀ʉ Izùrɛ wèŋ la'à wo co ŋkwɛ̀ŋ yà'a. 12Ghà nə̀ wo ànə jəŋ lo me wo mvwe' lak Babilòŋ anə vɛ'nə fana Jèkòniyà dzə Seatì; Seatì dzə Zèrubabè; 13Zèrubabè dzə Àbiyù; Àbiyù dzə Èliyakìm; Èliyakìm dzə Azò; 14Azò dzə Zadòk; Zadòk dzə Acìm; Acìm dzə Eliyù; 15Eliyù dzə Eleazà; Eleazà dzə Matàn; Matàn dzə Jàkop; 16Jàkop dzə Jòsep nə̀ yi à ye ndu Mèri. Mèri nə̀ yi à ye ma Jisòs, wo to yi mok də Krɛst. (A yà'a də, ŋkum ŋgà gèm bwìŋ.) 17A yà'a də, ye jəŋ mʉni'ì Abràham kə dzeŋ mʉni'ì Devìd, yà' sə nìtsə̀' də tàcicii bwìŋ à ye hum-ncòp-kwè. Ye jəŋ bwi mʉni'ì Devìd kə dzeŋ mvə̀'nə̀ wo à ko lò bʉ̀ʉ sə mvwe' lak Babilòŋ fana tàcicii bwìŋ à ye sə̀' hum-ncòp-kwè. Ye ŋga'a fa'nə kə dzeŋ mvə̀'nə̀ wo à dzə Krɛst nə, a sə̀' hum-ncòp-kwè. 18Nsàp mandzə̀ nə̀ wo ànə dzə Jisòs Krɛst à ye mʉmvə̀ʼ nè'e . Jòsep à sə sak ma ye Mèri gù. Yi kà nà' ntò sə̀ jə fana Mèri nə tse' zʉm bə ŋàaŋ Yòŋsə̀ nə̀ Rərɛŋ nə. Bwìŋ à rɛɛŋ də Mèri bə zʉm. 19Jòsep à ye ŋwə̀ nəmòk nə̀ yi à sə gʉ̀gə̀ bum ye pwe' bə mandzə̀ nə̀ kə̀kʉrə̀. Fana yi kà dzəm də yi fa Mèri marè'tu mʉtsətsəʼrəə bwìŋ dzəm. Yi sə tsərə mʉmvə̀'nə̀ yi nə co'rə fis bo sənə nzak gù nə̀ bə Mèri tse' nə gəe'. 20Yi ànə sə tsərə bum yè'sə fana masinjà Tà Nwì və̀ bohò yi ndzə loò, nə dʉk fa yi də, “Wùu Jòsep ŋgwì bwìŋ Devìd, kà də wu wəp ŋgò jə Mèri də yi ye ŋgwe yo dʉk. Bʉsə̀ yi a tse' zʉm yà'sə bə ŋàaŋ Yòŋsə̀ nə̀ Rərɛŋ nə. 21Mèri nə nə dzə mombam. Yi dzə nà', wù to fa yi liŋ də Jisòs, bʉsə̀ a yi nə̀ yi nə fis bʉ̀ʉ ye wèŋ mvwe' bʉp awo sə̀ wo gʉ̀ʉ.” 22Bum yè'sə à sə ye vɛ'nə pwe'fo' ŋgò gʉ̀ də ya yusə̀ Tà Nwì ànə cep casə yà' mʉ cùhù ŋgàa tsòhò bum Nwì wèeŋ bʉʉŋ və zìnə. Wo à tsə̀' də, 23“Mʉwà'ŋgwɛ̀ŋ nə̀ yi ka ŋwə̀mbam riŋ yuk nə zʉʉ . Mèri nə nə dzə mwembam, wo to liŋ ye də Ìmanùwè.” (Liŋ yà'sə də, Nwì cu venə wèŋ.) 24Jòsep ànə yəəŋ və fana yi gʉ megu sə̀ʼ mʉmvə̀'nə̀ masinjà Nwì anə tsok yi sə. Yi jəŋ Mèri ŋgò ye ŋgwe ye. 25Bə nà' à ka kè co ŋgwe bə ndum be'lə lok tè yi dzə mo nə. Yi à dzə nà', Jòsep to fa nà' liŋ də Jisòs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\