Hechos 3

1Jun p'éel kiine', Pedro yéetel Juane' j bino'ob kulnaj las tres u chíinil kiin, u yorail le payalchi'o'. 2Ti' yaan sáamsamal jun túul máac móoch u yooc síijic. Cu bisa'al kulnaje', cu culquinta'al tu jool naj cu kaaba'intic Qui'ichquelem joolnaj, u ti'al u káat yaatzil ti' le máaxo'ob cu yoclo'ob te'elo'. 3Le j móoch ooco', le ca tu yilaj Pedro yéetel Juan bin u ca'ajo'ob j ocol kulnaje', tu káataj jun p'éel yaatzil ti'ob. 4Ca j pacta'ab tumen Pedro yéetel Juan, ca a'ala'ab ti' tumen Pedro: Pacto'oni'. 5Le máaco' tu pactajo'ob, táan u tuclic bin u ca j dzaabil wa ba'ax ti'. 6Ba'ale' Pedroe' tu ya'alaj ti': Mina'an teen plata mix oro, ba'ale' le ba'ax yaan teno' quin dzáic teech: tu kaaba' Jesucristo nazaretile', líiken, xíimbalnen. 7Pedroe' tu machaj túun le máac tu x no'oj kabe' ca tu líiksaj; ti' le jun súutuco' yanchaj u muuk u yooc yéetel u caal u yooc. 8Le máac túuno' síit'naj ca wa'alchaji', ca jo'op' u xíimbal, ca jooc templo tu yeetelo'ob te'táan u xíimbal, taan p'iit, táan xan u qui'iqui' t'antic Yuum Ku. 9Tuláacal le máaco'obo' tu yilajo'ob u xíimbal yéetel u qui'iqui' t'antic Ku. 10Jach ja'ak u yóolo'ob yéetel jach sajacchajo'ob tu yo'olal le ba'ax úuch ti' le máaco', tumen u kaj óolo'ob yéetel u yojelo'ob leti' le máax cu cutal ca'ach kulnaj u káat yaatzil te tu jool kul naj, tu joolnajil cu kaaba'intic Qui'ichqueleme'. 11Le máax dzo'oc u dza'abal u toj óolalo' ma' tu jáalkabtic Pedro mix Juan. Tuláacal túun le máaco'obo' áalcabnajo'ob jaka'an u yóolo'ob tac tu tzéelil le kulnaj cu kaaba'intic u Portalil Salomón tu'ux yano'obo'. 12Pedroe', le ca tu yilaj lela', tu ya'alaj ti' le máaco'obo': U cajnáalile'ex Israel, ¿ba'axten cu ja'akal a wóole'ex? ¿Ba'axten ca pactico'one'ex? ¿Ca tucultique'ex wa to'on t beetaj u xíimbal le máaca' yéetel c páajtalil, wa tu yo'olal c kub óolal ti' Ku? 13Jun puli' ma' beyi', ba'ale' u Ku c úuchben láako'ob Abraham, Isaac yéetel Jacobe', dzo'oc u dzáic nojoch tzicbe'enil ti' Yuum Jesús u paal, leti' le máax ta kubaje'ex ti' le jalach wíinico'obo'. Le ca j óolta'ab jáalkabtbil tumen Pilatoe', te'exe' ma' ta wóoltaje'exi'. 14Ma' ta káataje'ex ca jáalkabta'ac le máax quili'ich yéetel mina'an u si'ipilo', ba'ale' ta káataje'ex ca jáalkabta'ac jun túul quiimsaj wíinic. 15Bey ta quiimsajile'ex le máax cu dzáic cuxtalo'. Ba'ale' Kue' tu ca'a púut cuxquintaj. Ti' lela' tuláacalo'on aj jaajcunajo'on. 16U yocsaj óolalil u kaaba' le Yuum Jesusa' leti' tu dzaj muuk ti' le máac ca wilique'exa' yéetel ca kaj óoltique'exa'. U yocsajóolalil Jesús ba'ax dzáa u chuca'an toj óolal le máac yaan tu táan tuláacale'exa'. 17Dzo'oc in wojéeltic, láakale'ex, te'ex yéetel a j nojchile'ex, le ca ta quíimse'ex Jesuse', ta beetaje'ex tumen ma' ta wojéeltaje'ex tu jaajil ba'ax ca beetique'exi'. 18Ba'ale' Kue' tu dzo'ocbesaj beyo' ba'ax u ya'almaj tu chi' u aj bóobato'ob: U Cristoe' unaj u mukyaj. 19Le o'olale' kex a tuucule'ex yéetel suunene'ex ti' Ku, uti'al ca luksa'ac a kebane'ex. Bey túuno' Yuumtzile' cu páajtal u túuxtic ti' te'ex ma'alob kiino'ob, 20yéetel yaan u túuxtic Jesús le Cristoo', máax dza'anili' a ti'al te'exe'. 21Quex tumen bejela'e' Jesucristoe' unaj u p'áatal te j ca'ano' tac quéen tzo'oloc tuláacal ba'al tumen Ku, je'el bix tu ya'aljilac tu chi' u quili'ich aj bóobato'ob cuxlajo'ob ti' le úuchben kiino'obo'. 22Bey túuno', Moisese' tu ya'alaj ti' c úuchben j láako'ob: Le Yuumtzil a Junab Kuexe' bin u ca'aj u túuxt ti' te'ex jun túul aj bóobat je'el bix tene' jóokesa'an ti' ichil a sucu'une'ex. U'uye'ex u t'aan ti' tuláacal ba'al cun u ya'al ti' te'ex, 23tumen tuláacal máax ma' tu yu'ubic ba'ax cu ya'alic le aj bóobato' bíin dza'abac jun tzéel ti' u caajil Israel u ti'al ca xu'ulsa'ac. 24Bey túuno', tuláacal le aj bóobato'obo', cáajic yéetel Samuel tac bejela'e', j t'aanajo'ob tu yo'olal le kiino'oba'. 25Le ba'ax tu ya'alaj Ku tu chi' le aj bóobato'obo' a ti'ale'ex, u ti'al xan a wutzile'exe' Kue' tu beetaj jun p'éel nup t'aan yéetel le c úuchben láako'obo', le ca tu ya'alaj ti' Abraham: Tuláacal u cajnáalilo'ob yóokolcaab yaan u qui'iqui' t'anta'alo'ob tu yo'olal u ch'i'ibalo'ob. 26Kue', le ca tu ca'a púut cuxquintaj u paale', tu túuxtaj yáax t'aanil ti' te'ex, u ti'al u qui'iqui' t'ante'ex, tu yo'olal táan u p'atique'ex ta jujun túulile'ex a kasa'anile'ex.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\