Hebreos 11

1U yantal ocsaj óolal ti' to'one' u káat u ya'al túune', u yantal ti' to'on u chuca'an jéedzelil yaan c kamic le ba'ax c pa'atico', yéetel u yocol ti' c tuucule' jun p'éel ba'al ma' táan c ilique' jach u jaajil. 2Le úuchben máaco'obo' j ka'amo'obe' tumen yanji' u yocsaj óolalo'ob. 3Tu yo'olal le ocsaj óolalo' c ojele' Kue' tu beetaj tuláacal ba'al yéetel u t'aan, Bey túuno' le ba'ax c ilic bejela'a' j beeta'ab yéetel le ba'ax ma' tu yila'alo'. 4Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Abele' tu kubaj ti' Ku jun p'éel siibal asab ma'alob ti' le tu kubaj Caino', le o'olale' j ka'am tumen Ku bey jun túul máac toje' ca j ka'am xan u siibalo'ob. Bey túuno', quex quimen Abele', láili' táan u t'aan tu yo'olal le ocsaj óolal anji ti'o'. 5Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Enoque' j bisa'abi' quex ma' tu yilaj quíimili'; ma' j caxta'abi' tumen j bisa'ab tumen Ku. Le Quili'ich Dzíibo' cu ya'alique' ma'ili' bisa'aque' Enoque' j lúub utzil tu táan Ku. 6Ba'ale' ma' tu páajtal u lúubul máac utzil tu táan Ku wa mina'an ocsaj óolal, tumen u ti'al u nadzicubáa máac ti'e', kabéet u yocsaj óolta'al yaan Ku yéetel leti'e' cu bo'otic le máaxo'ob caxtico. 7Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Noee', le ca j a'ala'ab ti' tumen Ku bíin u ca'aj úuchul ba'alo'ob ma'ili' páatac u yila'alo'obe', tu yu'ubaj t'aan ca tu beetaj le cheem u ti'al u toquic u yotocho'. Tu yo'olal anji u yocsaj óolale', tu xot kintaj le máaxo'ob yóokolcaabilo'obo' yéetel j ka'am bey jun túul máac toj tu táan Kue', tu yo'olal le ocsaj óolalo'. 8Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Abrahame', le ca j t'aan tumen Kue', tu yu'ubaj t'aane' ca jóok u ti'al u binbal ti' le cúuchil bíin dza'abac ti' tumen Kuo'. Jóok ti' u lu'ume' quex ma' u yojel tu'ux cu bini'. 9Tumen yanji' u yocsaj óolale' Abrahame' j cuxlaj ti' le lu'um a'ala'an ti' tumen Ku yaan u dza'abal ti'o' bey ti' táanxel lu'ume'. J cajlaj ti' pasel nooko'ob bey xan tu beetjilaco'ob Jacob máaxo'ob tu kamajo'ob xan le dzaabil t'aano'. 10Tumen Abrahame' táan u pa'atic le caaj ma'alob u chuun pakilo'obo', le caaj tuculta'an yéetel beeta'an tumen Kuo'. 11Tu yo'olal le ocsaj óolal xano' Sarae' quex dzo'oc u sen x nuuctal u ti'al u yantal u paalale', tu kamaj páajtalil u ti'al u síijsaj; yanji' túun jun túul u paale' tumen tu yocsaj óoltaje' Kue' yaan u dzo'ocbesic u dzaa t'aan. 12Bey túuno' Abrahame' quex ta'aytac u kuchul tu xuul u kiinilo'ob u cuxtale', u ch'i'ibalo'obe' jach ya'abchajo'ob je'el bix le eeko'ob yaan te j ca'ano' yéetel je'el bix le sa'am lu'um yaan tu jáal le ka'anabo' mix máac cu páajtal u xoquic. 13Tuláacalo'ob j quíimo'ob quex ma' tu kamajo'ob le ba'alo'ob j a'ala'ab ti'o' tumen Kuo'; ba'ale' tumen yaan u yocsaj óolalo'obe', tu pactajo'ob náachile' ca tu yocsaj óoltajo'ob, ca tu yilajo'ob yéetel qui'imac óolal. Beyo' tu ye'esajo'obe' j táanxel lu'umilo'ob chéen káatal cu beetico'ob way yóokolcaabe'; 14tumen le máaxo'ob cu t'aano'ob beyo' jach sáasil u dzáico'ob na'atbile' táan u caxantico'ob jun p'éel lu'um tu'ux u cajtalo'ob. 15Wa ca u dzáa u tuuculo'ob ti' le lu'um tu'ux jóoko'obo', cu páajtal ca'ach u suuto'obi'. 16Ba'ale' u káato'ob jun p'éel lu'um asab ma'alob, u káat u ya'ale', le ca'anil lu'umo'. Le o'olale; Kue' ma' táan u ch'a'ic subtal u ya'ala'al leti' u Kuo'ob, tumen u nu'uctmaj jun p'éel caaj u ti'alto'ob. 17Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Abrahame', le ca j ila'ab tumen Ku wa chuca'an u yóole', tu taasaj Isaac u ti'al u kub bey jun p'éel quiimsbil siibale'. Chuca'an u yóol u kubic u jun túulili' paal, quex a'ala'an ti' tumen Kue': 18Tu yo'olal Isaac cun yantal a ch'i'ibal. 19Tumen Abrahame' tu kaj óoltaje' Kue' yaan páajtalil ti' tac u ca'a púut cuxquintic le quimeno'obo'; cu páajtal túun ya'ala'ale', bey jun p'éel queet t'aane', Abrahame' tu kamaj u paal tu ca'a téen ti' ichil le quimeno'obo'. 20Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Isaaque' tu qui'iqui' t'antajo'ob Jacob yéetel Esaú tu yo'olal ba'alo'ob bíin úuchuco'ob. 21Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Jacobe' le ca j kuch u kiinil u quíimile', tu qui'iqui' t'antaj u jujun túul ti' u paalalo'ob José, ca tu kultaj Ku, táan u jedzic u muuk tu xóolte'. 22Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Josee', le ca j quíime', tu ya'alaj bíin jóokoco'ob le israelilo'ob ti' u lu'umil Egipto, ca tu ya'alaj ba'ax unaj u beetico'ob yéetel u baaquelo'ob u wíinclil. 23Tu yo'olal le ocsaj óolalo', le ca j síij Moisese', u taataobe' tu ta'acajo'ob tu yáam óox p'éel winalo'ob; tumen tu yilajo'obe' jun túul qui'ichquelem paal, ma' tu ch'a'ajo'ob sajaquil ti' le t'aan u ya'almaj ajaw u ti'al ca químsa'aco'. 24Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Moisese' le ca nojoch máacchaje, ma' tu yóoltaj ca t'a'anac bey u paal u x ch'upul paal u ajawil Egiptoi', 25ba'ale' tu yóoltaj mukyaj yéetel u caajal Kue' ma' ca u qui'imaccuns u yóol tu yo'olal dze'edzec kiino'ob ti' u qui'imac óolalilo'ob le kebano'. 26Tu yu'ubaje' u ayikalil iquil u mukyajtic ch'a'a p'ectajil tu yo'olal Cristoe' mas ti' tuláacal u ayikalil Egipto; tumen u dzaamaj u paacat ti' le bo'ol cun dzaabil ti' tumen Kuo'. 27Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Moisese' j luk ti' u lu'umil Egipto, ma' tu ch'a'a sajaquil ti' u kuuxilil le ajawo', ba'ale' j p'áat jéedzel ti' u tuucul bey táan u yilic le Ku ma' táan u yila'alo'. 28Tu yo'olal le ocsaj óolalo' Moisese' tu beetaj le pascuao' ca tu túuxtaj widzbil le jool najo'ob yéetel le ki'iko', u ti'al ma' u quíimsa'al mix jun túul yáax paal ti' le israelitaob tumen le ángel cun u taas quíimilo'. 29Tu yo'olal le ocsaj óolalo' le israelitaobo' j máano'ob chúumuc le Chac Ka'anabo', je'el bix u máan máac ti' tiquin lu'ume'; le Egiptoilo'obo' le ca tu yóoltajo'ob u beeto'ob beyo' j búulo'ob. 30Tu yo'olal le ocsaj óolalo' j lúub le pak bakpachtic u caajil Jericoo', cu dzo'ocol u xíimbal le israelilo'ob tu bakpach tu yáam siete kiino'obo'. 31Yéetel tu yo'olal le ocsaj óolalo' Rahab le co'olel kaas u cuxtalo', ma' j quíim jun múuch' yéetel le j ma' u'uyaj t'aano'obo', tumen leti'e' tu kamaj yéetel jéedzel le máaco'ob j bino'ob u kaj óolto'ob le caajo'. 32¿Ba'ax asab je'el in wa'alique'? Mina'an u yorail in t'aan tu yo'olal Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel yéetel le aj bóobato'obo'. 33Tu yo'olal le ocsaj óolalo' tu dzáancha'ato'ob caajo'ob, tu beetajo'ob ba'ax toj yéetel yanji' ti'ob le áantaj j a'ala'ab ti'ob tumen Kuo'. Tu nup'ajo'ob u chi' chacmo'olo'ob, 34tu tupajo'ob nucuch káako'ob, tu jechajo'ob u quíimsa'alo'ob yéetel espada. Le mina'an u muuko'obo' j dza'ab u muuko'ob, j kuch yantal páajtalil ti'ob u ti'al le ba'atelo' ca tu dzáancha'ato'ob le soldado'ob táanxel lu'umilo'obo'. 35Yanji' co'olelo'ob tu kamajo'ob tu ca'a téen u quimeno'ob ca'a púut cuxa'ano'ob. U láako'obe' j quíimo'ob táan u beeta'al u mukyajo'ob, ma' tu yóoltajo'ob ca cha'abaco'obi', u ti'al u ca'a púut cuxtalo'ob ti' jun p'éel cuxtal asab ma'alob. 36U láako'obe' tu mukyajtajo'ob p'a'aso'ob yéetel jaadzo'ob, bey xan j ka'axo'ob yéetel cadenaob yéetel j ka'alo'ob. 37J muruxtunta'abo'ob, xo'oto'ob tu táan chúumuc, túunta'ab u yóolo'ob, j quíimsa'abo'ob yéetel máascab; j máano'ob jejeláas tu'uxo'ob u pixmuba'ob chéen yéetel u kéewelil j tamano'ob yéetel yuuco'ob, óotzilo'ob, yaj u yóolo'ob, loobilta'ano'ob. 38Máaco'ob ma' tu najmata'alo'ob tumen yóokolcaab. J máano'ob ti' x tocoy lu'umo'ob, ti' pu'uco'ob, ti' sajcabo'ob yéetel ti' taamcach áactuno'ob. 39Tuláacal leti'obe' quex j ka'amo'ob tu yo'olal le ocsaj óolal anji' ti'obo', ma' tu kamajo'ob le ba'ax a'ala'an u dza'abal tumen Kuo'; 40tumen leti'e' u nu'uctmaj jun p'éel ba'al ma'alob, iquil tu dzajilaco'on tu tuucul, u ti'al ca utzi chuca'ancunsa'aco'ob jun múuch' t éetel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\