San Lucas 1

1Ya'ab máaco'ob dzo'oc u yóoltico'ob u dzíibtico'ob tu tzoolol le ba'ax úuchla'aj ichilo'ona', 2je'el bix tu ca'ansijilac to'on le máaxo'ob, tu yilajo'ob tu yáax chuun, yéetel áantajnajo'ob xan ti' u tze'equil le ma'alob péectzilo'. 3Bey xan teen dzo'oc in láaj káat péectziltic yéetel jaj óolal tu yáax chuun, yéetel ma'alob in wilic xan in dzíibtic tu tzoolol ti' a tzicbe'enil, Teófilo, 4tu yo'olal a ma'alob kaj óoltic u jaajil le ba'ax dzo'oc u ca'ansa'al techo'. 5Ca'aliquil Herodes u ajawil Judea, cuxa'an ca'ach jun túul aj kiin Zacarías u kaaba', ti' yaan ti' u múuch'cabil Abiase'. U yatane' Elizabet u kaaba', ti' u ch'i'ibal aj kiin Aarón u taal xan. 6Tu ca'a túulalo'ob toj u cuxtalo'ob tu táan Ku, yéetel xan cu dzo'ocbesico'ob u túuchi'i t'aan yéetel u ya'almaj t'aano'ob Yuumtzil; bey túuno' ti' mixba'al cu páajtal u si'ipilcunta'alo'ob. 7Ba'ale' Mina'an u paalalo'ob, tumen Elizabete' ma' tu páajtal ca'ach u yantal u paal, cu dzo'ocol xane' tu ca'a túulalo'ob dzo'oc u jach nuxibtalo'ob. 8Le ca j kuch u kiinil u meyaj Zacarías ti' aj kiinil tu táan Ku, 9je'el bix suucja'anil ichil le aj kiino'obo', Zacaríase' tu jóokesaj ti' bul u yocol tu kulnaj Yuumtzil u ti'al u tóoquic poom. 10Ca'aliquil táan u tóoca'al le poomo', tuláacal le máaco'obo' táan u payalchi'ob táancab. 11Chíicpaj túun ti' Zacarías jun túul u ángel Yuumtzil, wa'alacbal tu x no'oj u cúuchil tu'ux cu tóoca'al poom. 12Le ca tu yilaj le ángelo', Zacaríase' ma' tu caxtaj ba'ax u beeti', yéetel sen sajacchaji'. 13Ba'ale' le ángelo' tu ya'alaj ti': Zacarías, ma' a ch'a'ic sajaquil tumen Kue' dzo'oc u yu'ubic a payalchi', a watan Elizabete' bíin u ca'aj yantal u chaan pal, Juan bíin a dzáa u kaaba'inte. 14Yaan u yantal teech nojoch qui'imac óolal, yéetel ya'ab máaco'ob bíin qui'imacchajac u yóolo'ob tu yo'olal u síijbal. 15Tumen a paale' bíin nojochchajac tu táan ku. Ma' bíin u yuk vinoi' mix anis, bíin chu'upuc yéetel Quili'ich Pixan ma'ili' síijique'. 16Yaan u beetic u sutkajal ya'ab u máaquilo'ob Israel tu yicnal Yuumtzil u Dios leti'ob. 17Juane' yaan u bin táanil ti' Yuumtzil, yaan u yantal u Pixan yéetel u páajtalil aj bóobat Elías ti'. Beyo' bíin u dzáa ti' Taatatzilo'ob jéedzel óolal yéetel u paalal, tu yo'olal xan le ma' u'uyaj t'aano'obo' ca u cano'ob u yu'ubo'ob t'aan. Bey cun u nu'uctil ti' le máaco'obo' u ti'al u kamico'ob Yuumtzil. 18Zacaríase' ca tu káat chi'itaj ti' le ángelo': ¿Bix je'el u páajtal in jach ojéeltic lela'? Tumen tene' jach ch'ija'anen, bey xan in watan. 19Le ángelo' ca tu núucaj ti': Ten Gabriel, tu meeyjul Ku yanen, leti' túuchi'iten u ti'al in t'anech ca in dzáa teech le ma'alob péectzila'. 20Ba'ale' tumen ma' ta wocsaj ta wóol ba'ax tin wa'alaj teche' bin a ca'aj p'áatal tootech, ma' túun páajtal a t'aan tac quéen síijic a paal, lela' bíin dzo'ocpajac jach tu kiinil. 21Ca'aliquile' le máaco'obe' ti' yano'ob te táancabo' táan u pa'atico'ob Zacarías, jaka'an u yóolo'ob dzo'oc u sen xáantal ichil le kulnajo'. 22Le ca jóok Zacaríase', ma' páatji u t'aan yéetelo'obi', ca tu na'ato'ob túune' tu yilaj jun p'éel chíiculal ichil le kulnajo', chéen yéetel béebech' kab cu t'aan yéetelo'ob, tumen dzo'oc u p'áatal tootil. 23Le ca j chúucpaj u kiinilo'ob u meyaj Zacarías te j kulnajo' bin tu yotoch. 24Cu dzo'ocol lela' Elizabet u yatane' koja'anchaj ti' chaan pal, ma' jóok cinco meses ichil u yotochi', tumen táan u tucultic: 25Yuumtzile' tu beetaj teen lela' ti' le kiino'oba' tu yo'olal ma' in cúulpachcunta'al tumen máaco'ob. 26Tu seis mesese', Kue' tu túuxtaj ángel Gabriel ti' jun p'éel u caajil Galilea, Nazaret u kaaba', 27u ti'al u xíimbalt jun túul sujuy x ch'úupal, María u kaaba', leti'e' u núucmaj u dzo'ocol u beel yéetel jun túul xiib, José u kaaba', ti' u ch'i'lancabil Ajaw David. 28Le ángelo' j ooc te tu'ux yano' ca tu ya'alaj ti': ¡Quin tziquiquech, jach x kambe'enchaja'anech! Yuumtzil yaan ta wéetel, Ku dzo'oc u qui' t'antiquech ichil tuláacal co'olelo'ob. 29Ba'ale' leti'e' le ca tu yilaj le ángelo', ja'ak yóol tu yo'olal le ba'axo'ob cu ya'alico', ca jo'op' u tucultic ba'axten cu tzi'iquil beyo'. 30Le ángelo' ca tu ya'alaj ti': María, ma' a sajactal, tumen dzo'oc a lúubul utzil tu táan Ku. 31Je'el túuna' bin a ca'aj koja'antal ti' chaan pal yéetel yaan u yantal jun túul a j xibil paal, Jesús can a dzáa u kaaba'inte. 32Leti'e' yaan u jach nojochtal, bíin t'aanac xan u paal Ku le j sen ca'analo', yéetel xan Ku Yuumtzil cun j beetic ajawi je'el bix David u taatae', 33tu yo'olal u beetic jalachil yóokol Israel mantadz. U jalachile' mix bikin bíin xu'uluc. 34María túune' ca tu káat chi'itaj ti' le ángelo': ¿Bix túun bíin úuchuc lela'? Tumen mina'an in wíicham. 35Le ángelo' ca tu núucaj ti': Quili'ich Pixan cun taal ta woocol, u páajtalil sen ca'anal Junab Ku to'iquech bey yéetel jun p'éel múuyale'. Le beetic xane' le quili'ich chaan pal cun síijilo' yaan u t'aanal u Paal Ku. 36Bey xan a láak Elizabet bíin u ca'aj yantal u chaan pal quex tumen dzo'oc u ch'íijil. Je'el túuna' le máax cu ya'ala'al ca'ach ma' tu páajtal u yantal u paalale' dzo'oc seis meses koja'anchajac ti' chaan pal. 37Tumen mixba'al talam ti' Yuum Ku. 38María tu ya'alaj túun: Tene' u x palitzilen Yuumtzil; u beet Ku tin wéetel je'el bix dzo'oc a wa'alic tena'. Cu dzo'ocol lela' ca j bin le ángelo'. 39Ti' le kiino'obo' j bin María tu séeblaquil ti' jun p'éel caaj yaan tu pu'uquil Judea, 40ca j ooc tu yotoch Zacaríase' ca tu dzicaj Elizabet. 41Le ca tu yu'ubaj Elizabet u tzi'iquile', le chaan palo' j péecnaj ichil leti', ca j chu'up xan tumen Quili'ich Pixan. 42Ca túun jach ka'am t'aanaje' ca tu ya'alaj: Dzo'oc u jach qui' t'antiquech Ku ichil tuláacal co'olelo'ob, yéetel dzo'oc xan u qui' t'antic a paal cun síijilo'. 43¿Máaxen teen u ti'al ca taalac u xíimbalten u maama in Yuumtzil? 44Tumen chéen p'elac úuchic in wu'uyic a tziquiquene', in paale' j péecnaj yéetel qui'imac óolal ichilen. 45Qui' a wóol teech tumen ocsaj óolnajech, tumen bíin u ca'aj a dzo'ocbesic ba'ax u ya'almaj Yuumtzil. 46Je'el túuna' tu ya'alaj María: In pixane' cu qui' t'antic Yuumtzil. 47in pucsi'ikal xane' cu qui'imactal u yóol ti' Ku in Tocsajil. 48Tumen Kue' dzo'oc u pactic u yóotzilil u x palitzil, bejela'a' túune' tuláacal máaco'ob ti' tuláacal kiine' yaan u ya'alico'ob jach qui'imac in wóol; 49Tumen le j páajtalil Kue' dzo'oc u beetic nucuch ba'alo'ob ti' teen. ¡Quili'ich u kaaba'! 50Mantadz yaan u ch'a'ic óotzilil ti' máaxo'ob sajaco'ob ti' leti'. 51Nucuch meyajo'ob dzo'oc u beetic; tu ki'itbesaj le máaxo'ob cu nojba'alcunsic yóol u pucsi'ikalo'obo', 52tu luksaj le páajtalilo'ob tu cúuchilo'obo', ca tu líikesaj le cabal u yóolo'obo'. 53Tu na'ajcuntaj le wi'ijo'obo' yéetel ma'alob ba'alo'ob, ca tu túuxtaj le ayikalo'obo' yéetel mixba'al. 54Tu yáantaj u caajil Israel u palitzil, j ka'aj u ch'a'ic óotzilil ti'. 55Je'el bix tu dzáaj u t'aan ti' c taataobe', ti' Abraham yéetel u ch'i'ilancabil u ti'al mantadz. 56Ca j p'áat María yéetel Elizabet míin óox p'éel winal, cu dzo'ocole' ca j suunaj tu yotoch. 57Ca j kuch u kiinil ti' Elizabet u síijsaje', ca j yanchaj u chaan pal. 58Le caja'ano'ob naadz ti', bey xan u láaktzilo'obe', qui'imacchaj yóolo'ob yéetel leti' le ca tu yojéelto'ob Ku dzo'oc u ye'esic ti' u jach utzil. 59Tu ocho kiino'ob ti' le chaan palo' ca j bino'ob u súutkupto'ob. U káato'ob ca'ach u dza'ob u kaaba' Zacarías ti', tumen bey u kaaba' u taata. 60Ba'ale' u maama tu ya'alaj: Ma'. Juan cun u kaaba'inte. 61Leti'ob túune' ca tu ya'alajo'ob: ¿Ba'axten? Mix máac ichil a láaktzilo'ob bey u kaaba'o'. 62Ca j káata'ab túun yéetel béebech' kab ti' u taata le chaan palo' tu yo'olal u yojéeltico'ob ba'ax kaaba'il u káat u dzáa ti'. 63U taata túune' ca tu káataj jun xóot' jajay che' u ti'al u dzíib, ca tu dzíibtaj: U kaaba'e Juan. Tuláacalo'ob ja'ak u yóolo'ob tu yo'olal lela'. 64Tu séeblaquil Zacaríase' páatchaj u t'aan tu ca'a téen, ca jo'op' u qui'iqui' t'antic Ku. 65Tu yo'olal lela' tuláacal le caja'ano'ob naadz ti'obe' ja'ak u yóolo'ob, ca jo'op' u tzicbalta'al ti' tuláacal u lu'umil u pu'uquil Judea le ba'ax dzo'oc u yúuchula'. 66Tuláacal le máaxo'ob tu yu'ubajo'ob lela' tu sen tucultajo'ob ca tu káato'ob tu baatzilo'ob: ¿Máax túun le chan xi'ipala'? Tumen jach qui' t'anta'an tumen Yuumtzil. 67Zacarías u taata Juane', chuup yéetel Quili'ich Pixane', T'aanaj je'el bix dza'abic ti' tumen Ku ca t'aanaque': 68Qui'iqui' t'anta'ac Yuumtzil u Ku Israel, tumen dzo'oc u taal ti' to'on u caajal yéetel dzo'oc u toquico'on. 69Dzo'oc u dzáic ti' to'on jun túul tocsajil, nojoch u páajtalil ichil u ch'i'ilancabilo'ob David u palitzil. 70Bey úuchic u ya'alic yéetel u quili'ich aj bóobato'ob ti' le úuchben kiino'obo'. 71Yaan u toquico'on ti' c aj p'eeco'ob yéetel ti' tuláacal le máaxo'ob ch'a'a p'ectico'ono'. 72Yaan xan u ch'a'ic óotzilil ti' c úuchben láako'ob yéetel ma' bíin tu'ubuc ti' u quili'ich t'aani'. 73Lela' leti' le t'aan tu dzáaj Ku ti' Abraham c taata. 74Tumen bíin u ca'aj u toco'on ti' c aj p'eeco'ob u ti'al ma' c ch'a'ic sajaquil c meyajtic, 75ich quili'ichil yéetel kub óolal tuláacal u kiinilo'ob c cuxtal. 76Teche' in paal, bíin t'aanaquech u aj bóobat le j sen ca'anal Junab Kuo', tumen bíin xi'iquech táanil ti' Yuumtzil u ti'al a nu'ucbesic u beelo'ob, 77yaan a beetic xan u kaj óolta'al tumen u caajal le tocsajil tu yo'olal u sa'atsajil kebano'ob. 78Tumen ti' u yaacunaj yéetel u ch'a'a óotzilil c Kue' cu dzáic to'on u kiinil jun p'éel túumben sáastal ti' ca'an u taal, 79u ti'al u sáasilcuntic le yano'ob ichil éekjoch'e'enil bey xan ti' u bo'oyil quíimilo', yéetel u ti'al u dzáic c ooc tu bejil jéedzel óolal. 80Le túun le chan xi'ipalo' táan u nojochtal yéetel táan u sen yantal u muuk u pixan. yéetel cajlaj ti' x tocoy lu'umo'ob tac ca j kuch u kiinil u ye'esicubáa ti' u caajil Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\