San Lucas 11

1Jun téene' j payalchi'inaj Jesús ti' jun p'éel cúuchil. Le ca j dzo'oc u payalchi'e', a'ala'ab ti' tumen jun túul ti' u aj canbalo'ob: Yuumtzil, ca'anso'on payalchi' je'el bix tu ca'ansaj Juan u aj canbalo'obe'. 2Ca j a'ala'ab ti'ob tumen Jesús: Le quéen payalchi'inaque'exe' a'ale'ex beya': C Yuum yanech te j ca'ano', quili'ichcunta'ac a kaaba'. Talac a ajawil. Beeta'ac a wóol way lu'ume' je'el bix te j ca'ano'. 3Dzáa to'on bejela'e' le waaj kaabéet to'on u ti'al le kiina'. 4Sa'ates to'on c keban, tumen to'on xane' c sa'atsic tuláacal máaco'ob cu beetic to'on kaas. Ma' a cha'ic c lúubul ti' túuntaj óolal, ba'ale' toco'on ti' kaas. 5J a'ala'ab ti'ob xan tumen Jesús: Co'ox tucultique' jun túul ti' te'exe' táan chúumuc áakabe' cu bin tu yotoch jun túul u amigoe', cu ya'alic ti': Amigo, dzáa teen óox p'éel waaj in páaye. 6Tumen jun túul in amigo yaan u bin u xíimbale' jelecbal tin wotoch, ba'ale' mixba'al yaan teen in dzáa u jaante. 7Co'ox tucultic xane' le máax yaan ichil le najo' cu núuquic ti': Ma' a beetic in p'u'ujul, le jool najo' kala'an, múul chilicbalen yéetel in mejen paalal, ma' tu páajtal in líikil in dzáa teech mixba'al. 8Tu jaajil quin wa'alic te'exe', quex ma' u líikil u dzáa wa ba'ax ti' tumen u amigoe', ba'ale' tumen táan u sen káatal ti'e', yaan u líikil u ti'al u dzáa tuláacal ba'ax kaabéet ti'. 9Bey túuno' tene' quin wa'alic te'ex: Káatnene'ex, bíin dza'abac te'ex tumen Ku; caxanene'ex, bíin a nuptáante'ex; koopnene'ex, bíin je'ebec te'ex jool naj. 10Tumen le máax cu káataje', cu kam; le máax cu caxane', cu nuptáantaj; le máax cu kope', cu je'ebel jool naj ti'. 11¿Máax taatatzil ichile'ex je'el u chúucpajal u yóol u dzáa jun p'éel tuunich ti' u paal le quéen u káat waaje'? ¿Wa ca u dzáa jun túul caan ti' le quéen u káat jun túul caye'? 12¿Wa ca u dzáa jun túul síina'an ti' le quéen u káat jun p'éel je'? 13Bey túuno' wa te'ex, quex kaakas máaque'ex, a wojel a dza'ex ma'alob ba'alo'ob ti' a paalale'exe', jach tu jaajil a Taataex yaan te j ca'ano' bíin u dzáa le Quili'ich Pixan ti' le máaxo'ob káatic ti'e'. 14Jesuse' táan u jóokesic jun túul pixan u tootquintmaj jun túul máac; le ca jóok le kaakas pixano' j páatchaj u t'aan le máaco'. Láaj ja'ak u yóol le máaco'obo' tu yo'olal lela'. 15Ba'ale' dze'edzec ti'obe' tu ya'alajo'ob: Le máaca' cu jóokesic kaakas pixano'ob yéetel u páajtalil Beelzebú, tumen lela' u noojocho'ob. 16U láako'obe', u ti'al u túuntico'ob u yóole', tu káatajo'ob ti' Jesús jun p'éel chíiculil ca'an. 17Ba'ale' leti'e' tu kaj óoltaj ba'ax cu tucultico'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Tuláacal ajawil cu jáatzpajale', cu xu'ulsicubáa xan. 18Bey xan wa satanas cu jáatzpajal tu baatzile', ¿bix cun xáantal u páajtalil? Quin wa'alic lela' tumen táan a wa'alique'exe' yéetel u páajtalil Beelzebú quin jóokesic kaakas pixano'ob. 19Wa beyo', ¿máax dzáic páajtalil ti' le máaxo'ob tzaypachtique'ex u ti'al u jóokesico'ob? Le beetique' leti'ob e'esic te'ex kaas ba'ax ca wa'alique'ex. 20Ba'ale' wa yéetel u páajtalil Ku quin jóokesic kaakas pixano'ob, lela' u káat ya'ale' u ajawil Kue' dzo'oc u kuchul ta wicnale'ex. 21Wa jun túul mu'uka'an máac cu machic u nu'ucul ba'atel u ti'al u canantic u yotoche', ma'alob yanil tuláacal ba'ax yaan tu yotoch. 22Ba'ale' wa cu dzáancha'ata'al tumen u láak máac asab mu'uka'an ti' leti'e', cu to'ocol tuláacal le u nu'uculo'ob ba'atel u alab óoltmajo' yéetel cu luksa'al ti' tuláacal le u ba'aluba'ob. 23Le máax ma' tin wéetel yane' tin contra yaan, bey xan le máax ma' tu mol tin wéetele' cu ki'itbesaj. 24Le quéen jóokoc jun túul kaakas pixan ti' jun túul máaque' cu máan ti' tiquin cúuchilo'ob táan u caxtic je'elel. Wa ma' tu caxtaje' cu tucultic: Bin in ca'aj suut tin wotoch tu'ux jóoken. 25Le quéen suunaque' cu yilic le máaco' bey jun p'éel naj míista'an yéetel jadzutzquinta'ane'. 26Cu bin túune' cu taasic u láak siete pixano'ob asab kasa'ano'ob ti' leti'e', cu láaj ocolo'ob cajtal ti' le máaco', cu p'áatal u yalab u cuxtal le máaco' asab jach kaas ti' u cáajbal. 27Ca'aliquil táan u ya'alic Jesús le ba'alo'oba' jun túul co'olel tu ka'am a'alaj ichil le máaco'obo': ¡Qui' yóol le co'olel tu síijsajecho' yéetel tu tzéentajecho'! 28Ba'ale' leti'e' tu ya'alaj: ¡Asab qui'imac yóol le máaxo'ob cu yu'ubico'ob yéetel cu beetico'ob ba'ax cu ya'alic Ku! 29Ca'aliquil táan u much'tal le máaco'ob tu bakpach Jesuse', leti'e' jo'op' u ya'alic: U máaquilo'ob le kiino'oba' kasa'ano'ob yéetel cu káatico'ob jun p'éel chíicul. Ba'ale' ma' bíin dza'abac chíicul ti'ob wa ma' chéen u chíiculil aj bóobat Jonasi'. 30Tumen je'el bix Jonás j dza'ab bey jun p'éel chíicul ti' le máaco'ob cajlajo'ob Níniveo', bey xan u Paal máac bíin dza'abac bey jun p'éel chíicul ti' u máaquilo'ob le kiino'oba'. 31Tu kiinil juicioe', le x ajaw luk j noojol ti' jun p'éel lu'um jach náach ca j taal u yu'ub u ca'ansaj Salomone', bíin líikic u ti'al u xot kint u máaquilo'ob le kiino'oba', tumen le máax yaan waya' asab nojoch ti' Salomón. 32Le máaxo'ob cajlajo'ob Níniveo' bíin líikico'ob tu kiinil juicio u ti'al u xot kinto'ob u máaquilo'ob le kiino'oba', tumen le Niniveilo'obo' tu kex u cuxtalo'ob le ca tu yu'ubajo'ob u tze'ec Jonás, ba'ale' le máax yaan waya' asab nojoch ti' Jonás. 33Mix máac cu t'abic jun p'éel sáasil, cu dzo'ocole' ca u ta'aque wa ca u dzáa yáanal jun p'éel muut, ba'ale' cu t'uchquintic ca'anal u ti'al u sáalsilcunt tuláacal le máaxo'ob cu yocolo'ob ich najo'. 34U neek a wiche' u sáasilil a wíinclil; wa ma'alobe', tuláacal xan a wíinclile' chuup yéetel sáasil; ba'ale' wa kaase', a wíinclil xane' ichil éekjoch'e'enil yaan. 35Canant ma' u éekjoch'e'ental le sáasil yaan ti' techo'. 36Tumen wa mina'an mix jun p'íit éekjoch'e'enil ti' a wíinclil ba'ale' chuup yéetel sáasile', tuláacal ba'al bíin a wil je'el bix jun p'éel sáasil cu sáasilcuntiqueche'. 37Le ca j dzo'oc u t'aan Jesuse', káat óolta'ab ti' tumen jun túul fariseo ca taalac janal tu yéetel. Ooc túun Jesús tu yotoch le fariseo'. 38Le fariseo' ja'ak u yóol le ca tu yilaj u cutal Jesús janal quex ma' tu p'o'aj u kabi'. 39Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti': Te'ex fariseoexe', ca p'o'ique'ex chéen u paach le luucho' bey xan le laco', ba'ale' a pucsi'ikale'exe' chuup yéetel ocol bey xan yéetel kaas. 40¡J ma' na'ate'ex! ¿Ma' wa a wojele'ex le máax j beet le ba'ax yaan yo'ocabilo' leti' j beet xan le ba'ax yaan ichilo'? 41Ba'ale' si'ex le ba'ax yaan te'ex ichilo', beyo' ma'alob p'o'anil cun p'áatal tuláacal. 42¡Yaj a wanile'ex, fariseoex!, tumen ca dzáique'ex ti' Yuum Ku u diezmoil menta, ruda yéetel u láak jejeláas xíiwo'ob, ba'ale' ca dzáique'ex jun tzéelil le toj cuxtalo' bey xan a yaacunaje'ex ti' Yuum Ku. Leti' le ba'alo'ob unaj a beetique'exa'. Bey xan kaabéet a beetique'ex le u láak ba'alo'obo'. 43¡Yaj a wanile'ex, fariseoex!, tumen a káate'ex cutal ti' u yáax cúuchilo'ob le sinagogaobo' bey xan a káate'ex ca tzi'iquique'ex te j kíiwico'obo'. 44¡Yaj a wanile'ex u aj ca'anbesajile'ex le a'almaj t'aan yéetel fariseoex, ca'a p'éel iche'ex tumen beye'ex le mucnalo'ob ma' tu yila'alo'obo', le o'olale' le máaxo'ob cu máano'ob tu yóokolo'obe' ma' u yojelo'obi'! 45Jun túul u aj ca'anbesajil le a'almaj t'aano' tu ya'alaj ti': Aj ca'anbesaj, iquil a wa'alic le ba'alo'oba' tac ti' to'on ca wa'alic ba'al. 46Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti': ¡Yaj a wanile'ex, tac te'ex u aj ca'anbesajile'ex a'almaj t'aan! tumen ca dzáique'ex u cuuch u láak máaco'ob, cucho'ob mix máac cu páajtal u bisic, ba'ale' te'exe' ma' a káat a péedzkabte'exi' mix yéetel jun p'éel u yaal a kabe'ex. 47¡Yaj a wanile'ex! tumen ca jadzutzquintique'ex u mucnal le aj bóobato'ob j quiimsa'abo'ob tumen le a úuchben taataexo'obo'. 48Beyo' ca we'esique'ex utz ta t'aane'ex ba'ax tu beetajo'ob le a úuchben taataexo'obo', tumen leti'ob j quiimso'ob ba'ale' te'ex jadzutzquintic u mucnalo'ob. 49Le beetique' Kue' tu ya'alaj yéetel na'at: Bíin in túuxt aj bóobato'ob yéetel apóstolo'ob ti'ob, dze'edzeco'obe' bíin u quiimso'ob yéetel bíin u ch'a'apachto'ob u láako'ob. 50Tumen Kue' bíin dzáa u cuuch u máaquilo'ob le kiino'oba' u ki'ikel tuláacal le aj bóobato'ob quiimsa'abo'ob líikbal ca j beeta'ab yokóolcaab, 51cu cáajal yéetel u ki'ikel Abel cu dzo'ocol yéetel u ki'ikel Zacarías, máax quiimsa'ab naadz ti' u cúuchil quiimsbil siibalo'ob actáan ti' kulnaj. Le beetique' quin wa'alic te'exe', Kue' bíin u dzáa u cuuch u máaquilo'ob le kiino'oba' quiimsa'abic le aj bóobato'obo'. 52¡Yaj a wanile'ex, u aj ca'anbesajile'ex a'almaj t'aan! tumen dzo'oc a kalique'ex u joonajil na'at, mix te'ex ca woocle'exi' mix ca cha'ique'ex u yocol le máaxo'ob u káato'ob oclo'. 53Le ca j a'ala'ab ti'ob tumen Jesús le ba'alo'oba', u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aan yéetel le fariseobo' kuuxilnajo'ob ti', ca jo'op' u sen káatico'ob u chi' u ti'al u satico'ob u yóol, 54tumen tu yóoltajo'ob ca u ya'al wa ba'ax kaas u ti'al ca páatac u taquico'ob u pool


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\