San Lucas 12

1Ca'aliquil táan u t'aano'obe' ya'abcach máaco'ob, tu yo'olal jach ya'abo'obe', jo'op' tac u lelench'inticuba'ob tu baatzilo'ob. Tu ya'alaj Jesús yáax táanil ti' u aj canbalo'ob: Canantaba'ex ti' u levadura le fariseobo', u káat ya'ale' ti' u ca'a p'éel ichilo'ob. 2Tumen mixba'al mucul ta'an bíin p'áatac ma' u yojéeta'al, mixba'al xan ta'aca'an bíin p'áatac ma' u caxta'al. 3Le beetique' tuláacal ba'al a wa'almaje'ex ich éekjoch'e'enile' bíin u'uya'ac tu sáasil kiin, le ba'ax xan a mucul a'almaje'ex tu'ux kala'an jool naje' bíin awta'ac tu yóokol najo'ob. 4Amigoex, ti' te'ex quin wa'alic ma' a ch'a'ique'ex sajaquil ti' le máaxo'ob cu quiimsico'ob le wíinclilo' cu dzo'ocole' mixba'al u láak cu páajtal u beetico'ob. 5Ba'ale' bin in ca'aj in wa'al ti' te'exe' ti' máax unaj a ch'a'ique'ex sajaquil: Cha'ex sajaquil ti' le máax, cu dzo'ocol u luksic le cuxtalo', yaan xan páajtalil ti' u ti'al u pulic metnal. Tu jaajil ch'a'ex sajaquil ti' leti'. 6¿Ma' wa cu co'onol cinco mejen ch'íich'o'ob tu yo'olal ca'a p'éel mejen taakini'? Ba'ale' Kue' ma'atech u tu'ubsic mix jun túul ti' leti'obi'. 7Tumen tac u tzo'otzel a poole'exe' láaj xoca'antac. Ma' a ch'a'ique'ex sajaquil, tumen te'exe' asab yaan a tojole'ex ti' ya'abcach mejen ch'íich'o'ob. 8Quin wa'alic ti' te'exe' tuláacal le máaxo'ob cu utzil t'aano'ob tin wo'olal tu táan máaco'obe', bey xan u Paal Máac bíin utzil t'aanac tu yo'olalo'ob tu táan u ángelo'ob Ku. 9Ba'ale' le máaxo'ob ma' tu utzil t'aano'ob tin wo'olal tu táan máaco'obe', ma' bíin utzil t'anta'ac tu táan u ángelo'ob Kui'. 10Tuláacal máax cu ya'alic ba'al tu yo'olal u Paal Máaque' bíin sa'atsa'ac ti', ba'ale' le máax cu ya'alic ba'al tu yo'olal Quili'ich Pixane', ma' bíin sa'atsa'aco'ob ti'i'. 11Le quéen bisa'aque'ex te j sinagogaob wa tu táan le juezo'ob yéetel tu táan le jalacho'obo', ma' a sen tucultique'ex bix can a núuquile'ex u t'aano'ob wa ba'ax can a wa'ale'ex. 12Tumen le quéen kuchuc u kiinil a t'aane'exe', Quili'ich Pixane' cun ca'ansic te'ex ba'ax unaj a wa'alique'ex. 13Jun túul ti' le máaco'obo' tu ya'alaj ti' Jesús: Aj ca'anbesaj, a'al ti' in sucu'un ca u jatz tin wéetel le ba'ax p'ata'an to'ono'. 14Ba'ale' ca j a'ala'ab ti' tumen Jesús: Máac, ¿Máax dzáen ta wóokole'ex je'el bix jun túul juez wa je'el bix jun túul máax cu páajtal u jatzic ba'ax ati'ale'ex? 15Tu ya'alaj xan: Ile'ex, canantaba'ex ti' u dzíibolta'al ayikalil, tumen u cuxtal máaque' ma' tu taal ti' u ya'abil le ba'alo'ob yaan ti'o'. 16Tu ya'alaj túun ti'ob le quet t'aana': Yaan ca'ach jun túul ayikal máaque', u lu'umo'obe' tu dzáajo'ob ya'abcach ich. 17Le ayikal máac túuno' jo'op' u sen tucultic: ¿Ba'ax quin in beete? Tumen mina'an tu'ux in líiksic u yich in pakalo'obi'. 18Tu tuclaj túun: In wojel ba'ax quin in beete. Bin in ca'aj in pa'aj in ch'iilo'obe' u ti'al ca in beet asab nuuctaco'ob, ti' quin in líikes tuláacal u yich in pakalo'obe' yéetel tuláacal le ba'alo'ob yaan teno'. 19Cu dzo'ocole' bíin in wa'al ti' in pixan: Pixan, ya'ab ba'alo'ob a líikesmaj u ti'al ya'ab ja'abo'ob; je'elen, jaanen, ukulnen, qui'imaccunt a wóol. 20Ba'ale' j a'ala'ab ti' tumen Ku: J ma' na'at wíinic, yaan a quíimil ti' le áakaba'; le ba'alo'ob a líikesmajo', ¿máax bíin ti'alintic? 21Bey u yúuchul ti' le máax cu much'quintic ayikalilo'ob chéen u ti'alint leti', ba'ale' óotzil tu táan Ku. 22Cu dzo'ocole' tu ya'alaj Jesús ti' u aj canbalo'ob: Quin wa'alic te'exe' ma' a sen tucultique'ex ba'ax can a jaante'ex u ti'al a cuxtale'ex, mix le nook can a búuquinte'exo'. 23Le cuxtalo' asab yaan u tojol ti' le janalo', bey xan le wíiclilo' asab yaan u tojol ti' le nook cu búuquinta'alo'. 24Pacte'ex le j ka'awo'obo': ma'atech u pakalo'ob mixtech u jocho'ob, mina'an xan u cúunche'ob mix u ch'iilo'ob, ba'ale' cu tzéenta'alo'ob tumen Ku. ¿Ma' wa asab yaan a tojole'ex ti' le ch'íich'o'obo'? 25¿Máax ti' te'ex cu páajtal u yantal jun náab asab ti' u ca'anlil u wíinclil tu yo'olal u sen tuclique'? 26Le beetique' wa ma' tu páajtal a beetique'ex mix le ba'ax chichana', ¿ba'axten túun ca sen tuclique'ex le u láak ba'alo'obo'? 27Tucle'ex bix u ch'íijil le nicte'obo', ma'atech u meyajo'ob mixtech u chuyo'ob, ba'ale' quin wa'alic te'exe' mix ajaw Salomón, quex buca'aj ya'abil u ayikalile', ma' tu búuquintaj jadzutz nooko'ob mix je'el bix jun p'éel le nicte'obo'. 28Wa Ku bey u búucbesic le xíiwo'ob yano'ob bejela'a' te j káaxo', ba'ale' sáamale' cu tóoca'alo'obe', asab bíin u beet Ku u ti'al u búucbesique'ex te'ex, jun p'íit ocsaj óol wíinique'ex. 29Le beetique' ma' a chi'ichnactale'ex tu yo'olal ba'ax bíin a jaante'ex wa ba'ax bíin a wuke'ex. 30Tumen u máaquilo'ob yóokolcaabe' táan u caxantico'ob tuláacal le ba'alo'oba', ba'ale' te'exe' yaan te'ex jun túul Taata u yojel kaabéet te'ex le ba'alo'oba'. 31Caxte'ex túun u ajawil Ku, beyo' bíin a kame'ex tuláacal le ba'alo'oba'. 32In j tamane'ex, ma' a ch'a'ique'ex sajaquil, quex tumen jun p'íite'ex; ba'ale' a Taataex utz tu t'aan u dzáic le ajawil ti' te'exo'. 33Cone'ex ba'ax yaan te'exe' ca yanac ba'al a dza'ex ti' le óotzilo'obo'. Líikse'ex taakin ti' nu'uculo'ob ma'atech u la'abal; líikse'ex te j ca'ano' ayikalil mina'an kastal ti', tu'ux ma' tu páajtal u kuchul le j ocolo', mix u jaanta'al tumen kamas. 34Tumen tu'ux a líikesmaje'ex a ayikalile'exe' ti' bíin yanac a pucsi'ikale'exi'. 35Nu'ucbesaba'ex, p'ate'ex t'ablil a sáasile'ex. 36Béeychajque'ex je'el bix palitzilo'ob táan u pa'atico'ob u suut u dzuulilo'ob ti' jun p'éel dzo'ocol beele'; u ti'al quéen taalac yéetel quéen koopnaque', tu séeblaquil ca je'ebec jool naj ti'. 37Qui' yóol le palitzilo'ob le quéen kuchuc u dzuulilo'ob ca u yila'e' ma' táan u wenelo'obi'. Tu jaajil quin wa'alic te'exe' le dzuulo' cu dzáic u kaxnake' cu beetic u cutalo'ob janale' cu dzo'ocole' cu dzáic u yo'ocho'ob. 38Quex ca kuchuc chúumuc áakab wa táan u taal u sáastal, wa cu yilic ma' táan u wenelo'obe' qui' yóol le palitzilo'obo'. 39Ojéelte'ex lela', wa u yuumil naj yojel ba'ax súutuc quéen kuchuc le j oocolo', yaan u p'áatal ma' táan u wenel. Ma' túun u cha'a u je'ebel u yotoch u ti'al ca ocolta'ac. 40Bey xan te'ex, nu'ucbesaba'ex, tumen bic taalac u Paal Máac ti' le kiin ma' táan a pa'atique'exe'. 41Ca j káata'ab ti' tumen Pedro: Yuumtzil, ¿ta dzáaj wa le ca'ansaj chéen c ti'al to'ona' wa ta dzáaj u ti'al tuláacal? 42Ca tu ya'alaj Yuumtzil: ¿Máax le palitzil chuca'an yóol yéetel yaan u na'at p'a'at tumen u dzuulil u ti'al u canan tu yotoch yéetel ca u dzáa u janal le u láak palitzilo'ob jach tu yorailo'? 43Qui' yóol le palitzil le quéen taalac u dzuulil ca u yila'e' táan u beetic beyo'. 44Tu jaajil quin wa'alic te'exe', yaan u dza'abal u canant tuláacal ba'ax yaan ti' u dzuulilo'. 45Ba'ale' wa le palitzil, tu yo'olal u tucultic yaan u xáantal u kuchul u dzuulil, cu cáajal u jadzic le u láak palitzilo'obo', bey xan le x meyajo'obo', cu jo'op'ol xan u yukul, u janal yéetel u cáaltale', 46le u dzuulil túuno' bíin taalac ti' jun p'éel kiin ma' táan u pa'ata'al tumen le palitzilo' yéetel ti' jun p'éel hora ma' u yojeli'; le palitzilo' bíin u kam jun p'éel nojoch jaadz yéetel bíin túuxta'ac tu cúuchil le j ma' ocsaj óolo'obo'. 47Le palitzil u yojel ba'ax u káat u dzuulil, ba'ale' ma' tu nu'ucbesicubáa mix tu yu'ubic t'aane', bíin sen ja'ajadza'ac. 48Ba'ale' wa le palitzil tumen ma' u yojel ba'ax u káat u dzuulil, cu beetic ba'alo'ob cu najmatic jadze', chéen jun p'íit bíin ja'adzac. Ti' le máax ya'ab ba'al cu ku'ubul ti'e', ya'ab xan bíin káata'ac ti'; ti' le máax ya'ab ba'al cu kubenta'al ti'e', asab ya'ab xan bíin tza'abac ti'. 49Tene' j taalen in t'ab káak way yóokolcaabe'. ¡Buca'aj utzil tin t'aan wa bejela' táan u tóoch'bale'! 50Yaan in kamic jun p'éel ocja'. ¡Buca'aj in mukyaj tac quéen úuchuc! 51¿Táan wa a tucultique'ex j taalen in taas jéedzel way yóokolcaabe'? Tu jaajil quin wa'alic te'exe' ma', ba'ale' j taalen in taas jatzlantáanbáil. 52Tumen bejela' cun cáajal le jatzlantáanbáilo'; wa yaan cinco máaco'ob ti' jun p'éel naje', óox túule' bíin xi'ic tu contra ca'a túuli', ca'a túule' bíin xi'ic tu contra óox túuli'. 53Le taatatzilo' ma' bíin u bisubáa yéetel u paali', mix le paal yéetel u taatao'; le maamatzilo' ma' bíin u bisubáa yéetel u x ch'upul paali', mix le x ch'upul paal yéetel u maamao'; le suegrao' ma' bíin u bisubáa yéetel u yilibi', mix le x ilibtzilo' yéetel u suegrao'. 54Tu ya'alaj xan Jesús ti' le máaco'obo': Te'exe' le quéen a wile'ex táan u líikil múuyalo'ob j chikine', ca wa'alique'exe': Táan u taal ja'. Bey xan u yúuchul. 55Le quéen u beet j noojol iike' ca wa'alique'exe': Bin u ca'aj cáajal ooxowil. Cu cáajal xan. 56¡J ca'a p'éel iche'ex! te'exe' a canmaje'ex a kaj óolte'ex u táan ca'an bey xan lu'um. ¿Ba'axten túun ma' ta kaj óoltique'ex le kiino'ob cuxlique'exa'? 57¿Ba'axten ma' ta kaj óoltique'ex tu juunal a wóole'ex ba'ax toj? 58Wa yaan máax cu taquic a pool ca a wéet binet tu táan méektáane', ilawil a caxtic jéedzel tu yéetel ca'aliquil táan a bine'ex, u ti'al ma' u bisiquech tu táan juez, tumen le juezo' je'el u kubiquech ti' policiáe', le policía túuno' cu kaliquech. 59Tu jaajil quin wa'alic teche' ma' bíin jóokoquech te'elo' wa ma' ta láaj bo'otic tac u dzo'oc centavo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\