San Lucas 14

1Ti' jun p'éel sábadoe' j bin Jesús janal tu yotoch jun túul u nojochil le fariseobo'. Le u láak fariseobo' táan ca'ach u ch'úuctico'ob Jesús. 2Yanchaj actáan ti' leti'e' jun túul máac chuup u wíinclil. 3Ca tu káataj Jesús ti' u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' yéetel ti' le fariseobo': ¿Utz wa u dza'abal u toj óolal jun túul máac sábado wa ma'? 4Ba'ale' leti'obe' ma' tu núucajo'obi'. Jesús túune' tu machaj le koja'ano', tu dzáaj u toj óolale' ca tu ya'alaj ca xi'ic tu yotoch. 5Ca tu ya'alaj ti' le fariseobo': ¿Máax ti' ichile'ex, wa cu lúubul u burro wa u wacax ichil jun p'éel ch'e'ene' ma' tu bin tu séeblaquil u jóokes, quex sábado? 6Ma' páatchaj u núuquico'ob mixba'al ti'i'. 7Le ca tu yilaj Jesús le máaxo'ob t'ana'ano'ob ti' jun p'éel dzo'ocol beel táan u téetico'ob le yáax cúuchilo'ob tu yicnal le mayacche'o', tu dzaj le tzol xiquin ti'oba': 8Le quéen t'aanaquech tumen wa máax ti' jun p'éel dzo'ocol beele', ma' a cutal ti' le yáax cúuchilo', tumen ma' xan ca kuchuc u láak máac asab yaan u nojbe'enil ti' teche'. 9Cu taal túun le máax t'aane'ex tu ca'a túulile'exo', cu ya'alic ti' teech: Dzáa le cúuchil ti' le u láak jun túulo'. Bey túuno', quex sublaqueche', yaan a bin cutal tu dzo'oc cúuchil. 10Le o'olale' le quéen t'aanqueche', culen tu dzo'oc cúuchil, beyo' le quéen taalac le máax j t'aane'exo', cu ya'alic ti' teech: Amigo, máanen ti' le yáax cúuchilo'; beyo' ca nojbe'encunta'al tu táan tuláacal le yano'ob ta wéetel te j mayacche'o'. 11Tumen le máax cu nojbe'encunticubae' bíin mixba'alcunta'ac, le máax xan cu mixba'alcunticubae' bíin nojbe'en cunta'ac. 12Ca tu ya'alaj xan ti' le máax j t'aano': Le quéen a dzáa jun p'éel noj janal yéetel kiin wa yéetel áakabe', ma' a t'anic a amigo'ob, mix a sucu'uno'ob, mix a láako'ob, mix le ayikalo'ob cajacbalo'ob naadz techo', tumen leti'ob xane' bíin u t'anecho'ob janal, bey túuno' ca kamic a bo'olal. 13Ba'ale' le quéen a beet jun p'éel kiinbesaje', t'aan le óotzilo'obo', le nuumo'obo', le móocho'obo' yéetel le ch'óopo'obo'. 14Beyo' bíin qui'imacchajac a wóol, tumen leti'obe' ma' tu páajtal u bo'otiquecho'ob, ba'ale' teche' bíin a kam a bo'olil tu kiinil u ca'a púut cuxtal le máaxo'ob utzo'obo'. 15Jun túul ti' le máaco'ob culucbalo'ob janalo' tu yu'ubaj lela', ca tu ya'alaj ti' Jesús: Qui'imac yóol le máax cu jaantic waaj tu ajawil Kuo'. 16Ca túun tu ya'alaj Jesús ti': Jun túul máaque' tu dzáaj jun p'éel noj janale' ca tu túuxtaj t'anbil ya'ab máaco'ob. 17Tu yorail le janalo' tu túuxtaj u palitzil u ya'al ti' le máaxo'ob t'ana'ano'obo': Co'otene'ex, tumen dzo'oc u nu'ucbesa'al tuláacal. 18Ba'ale' tuláacalo'ob jo'op' u caxtico'ob ba'al u ya'alo'ob. Yáax jun túule' tu ya'alaj: Jach táant in manic jun p'éel lu'ume' kaabéet in bin in wilej, quin káat óoltic teech ca sa'ates teen. 19U láak jun túule' tu ya'alaj: Jach táant in manic cinco u ca'aca'a túulil wacaxe', bíin in ca'aj in wil bix u meyajo'ob, beet utz a sa'atsic teen. 20U láak jun túul xane' tu ya'alaj: Jach táant u dzo'ocol in beele', le o'olale' ma' tu páajtal in bin. 21Le ca j suunaj le palitzilo', tu tzolaj tuláacal ti' u dzuulil. Le dzuul túuno' j kuuxilnaji ca tu ya'alaj ti' u palitzil: Xeen tu séeblaquil tu noj bejilo'ob yéetel tu yáam bejilo'ob le caaja', ca a taas waye' le óotzilo'obo', le nuumo'obo', le móocho'obo' yéetel le ch'óopo'obo'. 22Mas ca'acate' tu ya'alaj le palitzilo': In dzuul, dzo'oc in beetic je'el bix ta wa'alaj tene', ba'ale' láili' yaan cúuchile'. 23Ca tu ya'alaj le dzuul ti' u palitzilo': Xeen te j bejo'ob yéetel ti' le t'úut'ul bejo'obo' ca a beet u yocol u láak máaco'ob u ti'al ca chu'upuc in wotoch. 24Tumen tu jaajil quin wa'alic ti' te'exe', mix jun túul ti' le máaxo'ob tin yáax t'aano' bíin u jaanto'ob in janal. 25Ya'abcach máaco'ob tzaypachtic ca'ach Jesús, leti' túune' tu sutubae' ca tu ya'alaj ti'ob: 26Wa yaan máax cu taal tin paach ba'ale' ma' tu p'ectic u taata, u maama, u yatan, u paalal, u sucu'uno'ob, u quiico'ob yéetel u cuxtal leti'e', ma' tu páajtal u beeticubáa in aj canbal. 27Le máax xan ma' tu cuchic u cruz ca taalac tin paache', ma' tu páajtal u beeticubáa in aj canbal. 28Wa yaan jun túul ti' te'ex u káat u beet jun p'éel torree', ¿ma' wa tu cutal táanil u tucult bajux cun u tojolt ti', tu yo'olal u yilic wa chuca'an u tojol ti' u ti'al u dzo'ocsic? 29Tumen wa cu dzáic u chuun pakil, cu dzo'ocol ma' tu páajtal u dzo'ocsique', yaan u p'a'asta'al tumen tuláacal le máaxo'ob cun ilico'. 30Cun a'albile': Le máaco' j cáaj u beetic jun p'éel torre, ba'ale' ma' j páatchaj u dzo'ocsiqui'. 31Wa xan jun túul ajaw yaan u ba'atel yéetel u láak ajaw, ¿ma' wa táanil kaabéet u cutal u tucult wa je'el u páajtal u bin yéetel diez mil soldado'ob u ti'al ba'atel tu contra le cu taal yéetel veinte milo'? 32Ba'ale' wa cu yilic ma' tu páajtale', ca'aliquil náach yanil le u láak ajawo', cu túuxtic káatbil jéedzel ti'. 33Bey túuno' je'el máaxac ti' te'ex ma' tu p'atic tuláacal ba'al yaan ti'e' ma' tu páajtal u beeticubáa in aj canbal. 34Ta'abe' ma'alob, ba'ale' wa cu p'áatal ma' ch'óoch'e', ¿Bix cun ch'óoch'quinta'al tu ca'a téen? 35Ma' paatal u ti'al lu'umi', mix u ti'al xa'akta'al yéetel ta' tzíimin, ba'ale' chéen u ti'al pulbil. Le máax yaan u xiquine', u'uyajnac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\