San Lucas 3

1Tu quince ja'abil u jalachil emperador Tiberio, Poncio Pilato u jalachil Judea, Herodes u jalachil Galilea, Felipe u sucu'une' u jalachil Iturea yéetel Traconite, Lisanias u jalachil abilinia. 2Anas yéetel Caifase' u nojochilo'ob le aj kiino'obo'. Kue' tu dzaj jun p'éel péectzil te x tocoy lu'umo' ti' Juan u paal Zacarías. 3Juane' máan tuláacal tu'ux tu jáal u ja'il Jordán, táan u ya'alic ti' le máaco'obo' unaj u yocja'ob yéetel u kexic u tuuculo'ob tu yo'olal u sa'atsa'al u si'ipilo'ob. 4Lela' j úuch je'el bix tu dzíibtaj aj bóobat Isaías: Cu yu'ubal u t'aan jun túul máac cu ka'am t'aan x tocoy lu'um: Nu'ucte'ex u beel Yuumtzil, beete'ex jun p'éel toj bej ti'. 5Tuláacal cabal lu'um bíin bu'ut'uc, tuláacal pu'uc yéetel ca'anal lu'ume' bíin éemsa'ac, le looloch bejo'obo' bíin tojquinta'aco'ob, le koklemac bejo'obo' bíin táaxcunta'aco'ob. 6Yéetel tuláacal yóokolcaab cun u yil le tocsajil cu dzáic Kuo'. 7Le quéen jóokoc ca'ach le máaco'ob u ti'al u dza'abal ocja' ti'ob tumen Juane', leti'e' cu ya'alic ti'ob: ¡U ch'i'ibale'ex cano'ob! ¿Máax a'al te'ex ca púudzuque'ex ti' le nojoch jaadz cu náadzalo'? 8Xíimbalnene'ex tu beel u ti'al ca ila'ac jach tu jaajil dzo'oc a kexic a tuucule'ex, chéen ba'ale' ma' a wa'alique'ex: To'one' u paalalo'on Abraham. Tumen tu jaajil quin wa'alic te'exe' tac ti' le tuunicho'oba' Kue' je'el u páajtal u líiksic paalalo'ob u ti'al Abraham. 9Le báato' dzo'oc u ja'abal u ti'al u ch'a'acal le che'obo'. Tuláacal che' ma' tu dzáic ma'alob icho'obe', cu ch'a'acale' cu tóoca'al ti' káak. 10Le máaco'ob túuno' tu káato'ob ti': ¿Ba'ax túun unaj c beetic? 11Juan tu núucaj ti'ob: Le máax yaan ca'a p'éel u nooke', unaj u dzáic jun p'éel ti' le máax mina'an mix jun p'éel ti'o'; bey xan le máax yaan ba'al u jaante', unaj u múul jaantic yéetel le máax mina'an ti'o'. 12J taalo'ob xan dze'edzec ti' le j kam páatan u ti'al ca dza'abac ocja' ti'ob, ca tu káat chi'ito'ob ti' Juan: Aj ca'anbesaj, ¿ba'ax unaj c beetic to'on? 13Juane' ca tu ya'alaj ti'ob: Tza'ex chéen le cu ya'alic le a'almaj t'aano'. 14Bey xan dze'edzec soldado'ob tu káat chi'ito'ob ti': Cux to'on, ¿ba'ax unaj c beetic? Leti'e' tu núucaj ti'ob: Ma' a luksique'ex mixba'al ti' mix máac, mix tu yo'olal yaayaj t'aan mix yéetel tacpool tu yo'olal ba'ax ma' u beeti', yéetel qui'imacchajac a wóole'ex yéetel a bo'olale'ex. 15Le máaco'ob túuno' táan u sen tucultico'ob ca'ache' wa Juane' leti' Cristo, 16ba'ale' Juane' ca tu ya'alaj ti' tuláacalo'ob: Tene' tu jaajile' quin dzáic te'ex ocja' yéetel ja', ba'ale' táan u taal jun túul bíin u dzáa te'ex ocja' yéetel Quili'ich Pixan yéetel káak. Leti'e' maanal tip'a'anil u páajtalil ti' teen, ti' máax ma' táan in najmatic in wach'ic u táab u xanab. 17U machmaj u x piquit u ti'al u pictic trigo tu yo'olal u tzelic ti' u sóol. Bíin u dzáa le trigo tu ch'iilo', ba'ale' bíin u tóoc u sóol ti' káak mix bikin bíin tu'upuc. 18Bey túuna' yéetel u láak ya'abcach tzol xiquino'obe', Juane' táan u tze'ectic le ma'alob péectzil ti' le máaco'obo'. 19Tu keyaj xan jalach Herodes tumen cajacbal yéetel Herodías u yatan Felipe u sucu'un, yéetel tu yo'olal u láak ba'alo'ob kaastac u beetmaj ca'achi'. 20Ba'ale' Herodese' tu beetaj u láak ba'al jach kaas: tu kalaj Juan ti' kalab naj. 21Ma'ili' úuchuc le je'ela', ca'aliquil táan u dzáic ocja' Juan ti' tuláacal le máaco'obo', taal xan Jesús ca j dza'ab ocja' ti', ca'aliquil túun táan u payalchi'e', le ca'ano' je'ekabchaji. 22Le túun le Quili'ich Pixano' j éem tu yóokol bey jun túul palomae', ila'abi yéetel j u'uya'ab jun t'aan te j ca'ano', táan u ya'alic: Teech in yaabilaj Paal, jach qui'imac in wóol ta wo'olal. 23Yaan míin treinta ja'abo'ob ti' Jesús ca tu cáajsaj u meyaj. Leti'e' tuculta'ab ca'ache' u paal José, Josee' u paal Elí, 24u paal Matat, u paal Leví, u paal Melqui, u paal Jana, u paal José, 25u paal Matatías, u paal Amós, u paal Nahum, u paal Esli', u paal Nagai, 26u paal Maat, u paal Matatías, u paal Semei, u paal José, u paal Judá, 27u paal Joanán, u paal Resa, u paal Zorobabel, u paal Salatiel, u paal Neri, 28u paal Melqui, u paal Adi, u paal Cosam, u paal Elmodam, u paal Er, 29u paal Josué, u paal Eliezer, u paal Jorim, u paal Matat, 30u paal Leví, u paal Simeón, u paal Judá, u paal José, u paal Jonam, u paal Eliaquim, 31u paal Melea, u paal Matata, u paal Natán, 32u paal David, u paal Isai, u paal Obed, u paal Booz, u paal Salmón, u paal Naasón, 33u paal Aminadab, u paal Aram, u paal Esrom, u paal Fares, u paal Judá, 34u paal Jacob, u paal Isaac, u paal Abraham, u paal Taré, u paal Nacor, 35u paal Serug, u paal Ragau, u paal Peleg, u paal Heber, u paal Sala, 36u paal Cainan, u paal Arfaxad, u paal Sem, u paal Noe', u paal Lamec, 37u paal Matusalén, u paal Enoc, u paal Jared, u paal Mahalaleel, u paal Cainan, 38u paal Enos, u paal Set, u paal Adán, u paal Ku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\