San Lucas 6

1Jun p'éel u kiinil sábadoe', ca'aliquil táan u xíimbal Jesús ichil pakalo'obe', u aj canbalo'obe' táan u bin u cachico'ob u yi'ij trigo. Cu dzo'ocole' cu yoxo'ontico'ob u ti'al u jaanto'ob. 2Dze'edzec túun ti' le fariseobo' tu káato'ob ti'ob: ¿Ba'axten ca beetique'ex meyaj ma' utz u beeta'al tu kiinil sábadoi'? 3Jesús tu núucaj ti'ob: ¿Ma' wa a xocmaje'ex ba'ax tu beetaj David le ca'aj wi'ijchaj leti' yéetel le máaco'ob yaan tu yéetele'? 4J ooc tu kulnaj Ku ca tu ch'a'aj le quili'ich waajo'obo' ca tu jaantaj ca tu dzáaj xan ti' le máaco'ob yaan yéetele', quex chéen aj kiino'ob utz u jaantico'ob le waajo'. 5Tu ya'alaj xan ti'ob: U Paal Máaque' yaan xan páajtalil ti' tu yóokol sábado. 6Tu láak sábadoe' j ooc Jesús sinagoga ca jo'op' u ca'ansaj. Te'elo' ti' yaan jun túul máaque' tiquin u x no'oj kabil. 7Le túun u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' yéetel le fariseobo' táan ca'ach u ch'úuctico'ob Jesús u ti'al ca u yilo'ob wa je'el u tojquintic u yóol sábadoe', tu yo'olal u yantal ba'ax u taquico'ob u pool. 8Ba'ale' leti'e' u yojel ca'ach ba'ax cu tucultico'obe', ca tu ya'alaj ti' le máaco': Wa'alen way chúumuque'. Le máaco' j líike' ca j wa'alaji'. 9Ca túun tu ya'alaj Jesús ti' le u láak máaco'obo': Bin in ca'aj in beet te'ex jun p'éel káat chi': ¿Ba'ax unaj u beeta'al sábado, ba'ax utz wa ba'ax kaas? ¿U to'ocol cuxtal wa u luksa'al? 10Jesuse' tu pactaj túun tuláacal le máaco'ob yaan tu bakpacho', ca tu ya'alaj ti' le máaco': Tich' a kabo'. Le máaco' tu beetaj beyo' ca j utzchaj u kabo'. 11Ba'ale' le u láak máaco'obo' kuuxilnajo'ob ca jo'op' u káatic tu baatzilo'ob ba'ax je'el u páajtal u beetico'ob ti' Jesuse'. 12Ti' le kiino'obo' j bin Jesús payalchi' ti' jun p'éel múul. Bul áakab táan u payalchi' ti' Yuum Ku. 13Cu sáastale' tu t'anaj u aj canbalo'ob ca tu yéeyaj doce ichilo'obe', apóstolo'ob úuchic u t'anico'ob. 14Leti' le je'elo'oba': Simón, le máax dzaab xan u kaaba'int Pedro; Andrés, u yíidzin Simón; Jacobo yéetel Juan, Felipe yéetel Bartolomé; 15Mateo yéetel Tomás; Jacobo u paal Alfeo; Simón, le máax oca'an ca'ach ichil cananistaob; 16Judas u sucu'un Jacobo; Yéetel Judas Iscariote, le máax j kub Jesuso'. 17Jesús j éem ti' le múul yéetelo'obo' ca je'el ti' jun p'éel táax lu'um yéetel u aj canbalo'ob. Te'elo' ya'ab máaco'ob taalaja'ano'ob ti' tuláacal u lu'umilo'ob Judea, Jerusalén yéetel tu jal u ka'anabil Tiro yéetel Sidón. Le je'elo'oba' kucha'ano'ob u ti'al u yu'ubo'ob u ca'ansaj Jesús, yéetel u ti'al ca dza'acaco'ob ti' u koja'anilo'ob. 18Le máaxo'ob cu mukyajo'ob ca'ach ti' kaakas pixano'obo' cu tojquinta'al yóolo'ob xan. 19Tuláacal máac u káat ca'ach u dzáalkabt Jesús, tumen leti'e' cu dzáic toj óolal yéetel u páajtalil. 20Ca tu pactaj Jesús u aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Qui' a wóole'ex te'ex óotzile'ex, tumen a ti'ale'ex u ajawil Ku. 21Qui' a wóole'ex te'ex bejela' wi'ije'exe', tumen bíin na'ajcunsa'aque'ex. Qui' a wóole'ex te'ex bejela' ca wokole'exe', tumen cu dzo'ocole' yaan a che'eje'ex. 22Qui' a wóole'ex te'ex le quéen ch'a'a p'ecta'aque'ex tumen máaco'ob, le quéen jóokesa'aque'ex, le quéen po'och'oque'ex, le quéen cúulpachcunsa'ac a kaaba'ex bey jun p'éel ba'al kaas tu yo'olal u Paal Máac. 23Ba'ale' te'exe' sen qui'imacchajac u yóol a pucsi'ikale'ex ti' le kiino'ob le quéen beeta'ac ti' te'ex le ba'alo'oba', tumen yaan u yantal te'ex jun p'éel nojoch bo'olal te j ca'ano'. Tumen bey úuchic u beeta'al ti' le aj bóobato'ob tumen u úuchben láaktzilo'ob le máaco'obo'. 24Ba'ale' óotzile'ex te'ex ayikale'ex, tumen dzo'oc u yantal a qui'imac óolalile'ex. 25Óotzile'ex le na'aje'ex bejela'a', tumen bíin wi'ijchajque'ex. Óotzile'ex le ca che'eje'ex bejela'a', tumen bíin okolnaque'ex yéetel yaayaj óolal. 26Óotzile'ex le quéen qui'iqui' t'anta'aque'ex tumen tuláacal máac, tumen bey tu beetajo'ob u úuchben láaktzilo'ob ti' le ma' jaajil aj bóobato'obo'. 27Ba'ale' ti' te'ex ca wu'uyiquene'exe' quin wa'alic: Yaabilte'ex a aj p'eeco'ob, beete'ex utz ti' le máaxo'ob cu ch'a'a p'ectique'exo'. 28Utzil t'ante'ex le máaxo'ob tu ya'alic te'ex ba'al kaaso', payalchi'inene'ex tu yo'olal le máaxo'ob cu poch'ique'exo'. 29Wa yaan wa máax cu lajiquech ti' jun tzéel a wiche', suut xan le u láak jun tzéel ti'o'. Wa xan máax cu toquic teech a pimpim nooke', p'at xan u yáalal a nook ti'. 30Je'el máax ca u káat teech wa ba'axe', dzáa ti', yéetel ti' le máax xan cu luksic teech ba'al a ti'ale' ma' a káatic ti'. 31Beete'ex ti' u láak máaco'ob le ba'ax a káate'ex ca u beeto'ob leti'ob ti' te'exe'. 32Wa te'ex ca yaacuntique'ex chéen le máaxo'ob yaacuntmaile'exo', ¿ba'ax u ma'alobil ca beetique'ex? Tumen tac le kaakas máaco'obo' bey u beetico'obo'. 33Wa xan ca beetique'ex utz chéen ti' le máaxo'ob beetic te'ex utzo', ¿ba'ax u ma'alobil ca beetique'ex? Tumen le kaakas máaco'obo' bey xan u beetico'obo'. 34Wa xan ca dzáique'ex majnil wa ba'ax chéen ti' le máaxo'ob ca tucultique'ex a kamique'ex wa ba'axe', ¿ba'ax utzil ca beetique'ex? Tumen le kaakas máaco'obo' cu dzáico'ob majnil ti' le kaakas máaco'obo' u ti'al u kamico'ob xan wa ba'ax ti' leti'ob. 35Ba'ale' te'exe' unaj a yaacuntic a p'ec óolale'ex, unaj a beetique'ex utz yéetel a dzáique'ex majan quex ma' a pa'atique'ex u su'utul te'ex u jeel. Beyo' bíin a kame'ex jun p'éel nojoch bo'olal yéetel bíin paalalta'aque'ex tumen Junab Ku yaan te j ca'ano'. Tumen leti' xane' cu ch'a'ic óotzilil ti' le chich u pucsi'ikalo'obo' yéetel ti' le kaakas máaco'obo'. 36ch'a'ex óotzilil je'el bix a Taataex cu ch'a'ic óotzilile'. 37Ma' a p'is óoltique'ex mix máac; beyo' ma' táan a p'is óolta'ale'ex tumen Ku. Ma' a xot kiine'ex, beyo' ma' táan a xot kinta'ale'ex tumen Ku. Sa'atsajnene'ex, beyo' bíin sa'atsa'aque'ex tumen Ku. 38Dza'ex ti' u láak máaco'ob beyo' bíin dza'abac ti' te'ex tumen Ku. Bíin u dzáa te'ex jun p'éel ma'alob p'isib, chuca'an, chíicta'an yéetel chuup. Bíin meyajnac ti' Yuum Ku le p'isib cu meyaj ti' te'ex u ti'al a p'isique'ex u láak máaco'ob. 39Jesús tu ya'alaj le queet t'aan ti'oba': ¿Cu páajtal wa u bisa'al jun túul ch'óop tumen u láak ch'óop? ¿Ma' wa tu ca'a túulalo'ob je'el u lúubulo'ob tu joomlil lu'umi'? 40Mix jun túul aj canbal tip'a'an ti' u aj ca'anbesaj, ba'ale' le quéen dzo'ococ u canbale' bíin béeyac je'el bix ti' u aj ca'anbesajo'. 41¿Bix anil cu páajtal a wilic le chan sojol yaan tu yich a sucu'uno', Ba'ale' ma' táan a wilic le che' yaan ta wicho? 42Wa ma' ta wilic le che' yaan ta wicho, ¿Bix je'el u páajtal a wa'alic ti' a sucu'une': Sucu'un, cha'aten in jóokesic le chan sojol yaan ta wicho'? ¡J ca'a p'éel ich! Jóokes táanil le che' yaan ta wich techo', ca páatac a wilic ma'alob le chan sojol yaan tu yich a sucu'uno'. 43Mina'an mix jun cúul ma'alob che' cu dzáic kaakas icho'ob, mina'an xan jun cúul kaakas che' cu dzáic ma'alob icho'ob. 44Tumen yéetel u yich cu kaj óolta'al jun cúul che'. Ma'atech u t'o'ocol higo'ob ti' ki'ixo'ob, mix xan uvaob ti' j muc. 45Jun túul máac utze' ba'alo'ob ma'alobtac cu ya'alic, tumen le utzo' ti' yaan tu pucsi'ikale'; bey xan jun túul máac kasa'ane' cu ya'alic ba'alo'ob kaastac, tumen le kaaso' ti' yaan xan tu pucsi'ikale'. Tumen cu ya'alic yéetel u chi'e' le ba'ax chupmajil u pucsi'ikalo'. 46¿Ba'axten ca wa'alique'ex teen: Yuumtzil, Yuumtzil, cu dzo'ocole' ma' táan a beetique'ex le ba'ax quin wa'alico'? 47Bin in ca'aj in wa'al te'ex ti' máax chica'an le máax cu taal ti' tene', cu yu'ubic yéetel cu beetic le ba'axo'ob quin wa'alico': 48Chica'an ti' jun túul máac tu beetaj jun p'éel naj, chéen ba'ale' táanile' tu páanaj jach taame' ca tu dzáaj u chuunpakil yóokol tuunich. Le ca'aj píitmáan u ca'anlil u ja'il le áalcab ja'o', le ja'o' j bin yéetel muuk tu yóokol le najo', ba'ale' ma' j páatchaj u péecsiqui', tumen yóokol tuunich yaan u chuunpakil. 49Le máax cu yu'ubic ba'ax quin wa'alic ba'ale' ma' tu beetique' chica'an ti' jun túul máac tu beetaj u yotoch chéen yóokol lu'um, ma' tu dzáaj u chuunpakili'. Le ca'aj píitmáan u ca'anlil u ja'il le áalcab ja'o' ca bin tu yóokol le naj yéetel muuko', ca tu jenaj ca j p'áat mixba'al u biilal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\