San Lucas 8

1Cu dzo'ocol lela', Jesuse' máan ti' ya'abcach caajo'ob yéetel ti' mejen cajtalilo'ob, táan u tze'ec yéetel táan u dzáic kaj óoltbil u ajawil Ku. U doce aj canbalo'obe' táan u máano'ob yéetel. 2J máano'ob xan dze'edzec co'olelo'ob tu yéetel, máaxo'ob j dzaab u toj óolalo'ob tumen luksa'ab kaakas pixano'ob yéetel koja'anilo'ob ti'ob. Ichilo'obe' j bin María, u kaaba'intmaj Magdalena, ti' máax jóokesa'ab siete kaakas pixano'ob. 3Bey xan Juana, u yatan Chuza, le máax canantic u ba'aluba'ob Herodes; Susana yéetel ya'ab u láak co'olelo'ob, táan u yáantico'ob Jesús yéetel ba'ax yaan ti'ob. 4Ya'ab máaco'ob jóoko'ob ti' le caajo'obo' u ti'al u yilo'ob Jesús. Le ca j much'laj ya'ab máaco'obe' tu tzicbaltaj ti'ob jun p'éel queet t'aan. Tu ya'alaj ti'ob: 5Jun túul j pakale' jóok u pak u yi'inaj. Táan u pakale' ca j lúub dze'edzec ti' le i'inajo' yóokol le bejo', ca j pepe'echa'ata'abij ca j lu'uk tumen ch'íich'o'ob. 6U láak dze'edzeque' j lúub yóokol tzekel; le ca jóok túun le i'inajo' j tiji' tumen ma' ch'ul tu'ux yani'. 7U láak dze'edzeque' j lúub ichil ki'ix, ca j pe'ech' tumen le ki'ixo'ob nuucchaj pa'ate' yéetelo'. 8Ba'ale' u láak dze'edzeque' j lúub ti' ma'alob lu'um; le ca túun j nuucchaje' tu dzáaj ma'alob ich, tac cien neeko'ob u p'éelel. Le ca j dzo'oc u tzicbaltic jesús lela', tu ka'am a'alaj ti'ob: Le máax yaan u xiquine', u'uyajnac. 9Ca túun j káata'ab ti' tumen u aj canbalo'ob ba'ax u káat u ya'al le queet t'aana'. 10Ca tu ya'alaj ti'ob: Ti' te'exe' Ku cu dzáic a wojéeltique'ex u ta'acbil ba'alo'ob u ajawil; ba'ale' yaan in t'aan yéetel le u láako'obo' ich queet t'aano'ob, tu yo'olal le quéen paacatnaco'obe' cu p'áatal bey ma' tu paacato'obe'; le quéen u'uyajnaco'obe' cu p'áatal bey ma' tu na'atico'obe'. 11Lela' leti' ba'ax u káat u ya'al le queet t'aano'; Le i'inajo' u t'aan Ku. 12Le dze'edzec i'inaj lúub yóokol le bejo' leti' le máaxo'ob cu yu'ubico'ob le t'aano', ba'ale' cu taal le kasilba'alo', cu luksic tu pucsi'ikalo'ob le t'aano' tu yo'olal ma' u yocsaj óolalo'ob ca to'oco'ob. 13Le i'inaj lúub yóokol tzekelo' leti' le máaxo'ob cu yu'ubico'ob le t'aano', cu kamico'ob yéetel qui'imac óolal. Ba'ale' ma' jach yaan u mootzi', u yocsaj óolalo'obe' cu xáantal chéen dze'edzec kiin; tu kiinil le túuntaj óolalo' cu náachcunsicuba'ob. 14Le i'inaj j lúub ichil ki'ixo'obo', leti' le máaxo'ob cu yu'ubico'ob le t'aano', ba'ale' láili' cu xíimbalo'ob tu beelo'obe' yéetel cu p'atico'ob u pe'ech'elo'ob tumen le sen tuuculo', le ayikalilo' yéetel le chéen cunel qui'imac óolalo'. Bey túuno' mix bikin cu dzáico'ob ich. 15Ba'ale' le i'inaj lúub ti' ma'alob lu'ume' leti' le máaxo'ob cu yu'ubico'ob le t'aano' yéetel ma'alob pucsi'ikal bey xan yéetel chuca'an óolal. Le t'aano' cu p'átal tu pucsi'ikalo'ob; bey túuno' cu dzáico'ob ma'alob ich. 16Mix máac cu t'abic jun p'éel lampara u ti'al ca u nup' yéetel wa ba'ax, wa u ti'al ca u dzáa yáanal jun p'éel káanche', ba'ale' cu t'uchquintic ca'anal, tu yo'olal beyo' tuláacal le máax bíin ocoque' ca sáasicunta'ac u beel. 17Tumen mina'an mixba'al ta'aca'an ca p'áatac ma' u yila'al, mixba'al xan mucul ta'an ca p'áatac ma' u yojéelta'al yéetel u chíicbesa'al. 18Táan óolte'ex túun bix a wu'uyaje'ex, tumen le máax yaan ti'e' bíin dza'abac u láak ti'; ba'ale' le máax mina'an ti'e', tac le ba'ax cu tucultic yaan ti'o' bíin luksa'ac ti'. 19J kucho'ob túun u maama yéetel u yíidzino'ob Jesús tac te j tu'ux yano', ba'ale' ma' páatji' u nadzicuba'ob tu yicnali', tumen ya'ab máaco'ob yaan ca'achi'. 20Yaan máax a'al ti' Jesús: A maama yéetel a wíidzino'obe' ti' yano'ob te táancabo' u káat u yilecho'ob. 21Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Le máaxo'ob cu yu'ubico'ob u ya'almaj t'aan Ku yéetel cu dzo'ocbesico'obe', leti'ob in maama yéetel in wíidzino'ob. 22Jun p'éel kiine' j ooc jesús yéetel u aj canbalo'obe' ichil jun p'éel cheem, ca tu ya'alaj ti'ob: Co'one'ex tu táanxel tzéelil le ka'anaba'. Ca j bino'ob. 23Ca'aliquil táan u bino'obe' Jesuse' j weeni. Ca j téec taal te' ka'anabo' jun p'éel sen ka'amcach iik, ca jo'op' u chu'upul le cheem yéetel ja'o', jach chéen ta'aytac u búululo'ob. 24Ca j bin u yajso'ob Jesús, ca tu ya'alajo'ob ti': ¡Aj ca'anbesaj! ¡Aj ca'anbesaj! ¡Táan c búulul! Jesús túune' j líike' ca tu keyaj le iiko' bey xan le ka'anabo', ca j p'áat jejedzqui tuláacal. 25Ca tu ya'alaj ti' u aj canbalo'ob: ¿Ba'ax j úuch yéetel a wocsaj óolale'ex? Ba'ale' leti'obe' sajacchajo'ob yéetel ja'ak u yóolo'ob, ca tu káat chi'ituba'ob tu baatzlilo'ob: ¿Máax ta t'aan le máaca'? Cu ya'almaj t'aantic tac le iiko' bey xan le ja'o', Yéetel cu yu'ubal u t'aan. 26Cu dzo'ocole' j kucho'ob tu lu'umil Gadara ti' yaan tu táanxel tzéeli; le ka'anabo', actáan ti' Galilea. 27Le ca tu pe'echa'aktaj lu'um Jesuse', j náadz tu yicnal jun túul u máaquil le caajo'. Lela' jach úuch yanac kaakas pixano'ob ti', ma'atech u búuquintic nook mix cu cajtal ti' naj, ba'ale', chéen ti' mucnalo'ob. 28Le máaca', le ca tu yilaj Jesuse', j xolaj tu táan ca tu yaawtaj: ¿Ba'axten ca wocsicabáa tin wéetel, Jesús u paal ca'anil Ku? Quin káat óoltic teech ma' a beetic in mukyaj. 29Tu ya'alaj lela', tumen Jesuse' táan u ya'alic ti' le kaakas pixano' ca jóokoc ti'. Ya'ab u téenel j ma'ach le máaco' tumen le kaakas pixano'; le máaco'obo' tu kaxo'ob u kab bey xan u yooc yéetel cadena'ob tu yo'olal u canantico'ob ma'alob, ba'ale' leti'e' cu t'oquic. Cu beeta'al xan u púudzul tumen le kaakas pixano' u ti'al ca xi'ic ti' x tocoy lu'umo'ob. 30Jesús tu káataj ti': ¿Bix a kaaba'? Leti'e' tu núucaj: Legion in kaaba'. Tu ya'alaj lela' tumen ya'abcach kaakas pixano'ob oca'an ti'. 31Le kaakas pixano'obo' tu káat óoltajo'ob ti' Jesús ma' u túuxta'alo'ob ti' u sen taamil lu'um. 32Yaan ca'ach ya'abcach kéekeno'ob táan u janalo'ob tu yóokol le pu'uco'. Le kaakas pixano'obo' tu káat óoltajo'ob ti' Jesús ca cha'abac u yooclo'ob ti' le kéekeno'obo'; Jesuse' tu cha'aj túun ti'ob. 33lelo'ob túuna' tu láaj puluba'ob ti' jun p'éel; taamcach cúuchil ca j lúubo'ob ichil le ka'anabo' ca j búulo'ob. 34Le máaxo'ob canantic ca'ach le kéekeno'obo', le ca tu yilajo'ob ba'ax dzo'oc u yúuchule' j áalcabnajo'ob jaka'an u yóolo'ob, ca j bino'ob u tzicbalto'ob le ba'ax úucha' te j caajo' yéetel tu cajtalil coolo'ob. 35Le máaco'ob túuno' jóoko'ob u yilo'ob le ba'ax dzo'oc u yúuchulo'. Le ca j kucho'ob tu'ux yaan Jesuse', tu yilajo'ob le máax dzo'oc u jóokesa'al le kaakas pixano'ob ti'o' culucbal tu ni' yooc Jesús, u búuquintmaj u nook yéetel tu yóol yaan, ca túun j sajacchajo'ob. 36Tzicbalta'ab túun tumen le máaxo'ob j ilo' bix úuchic u dza'abal u toj óolal le máac yaan kaakas pixan ti' ca'acho'. 37Tu yo'olal lela', tuláacal u máaquilo'ob u lu'umil Gadara tu káat óoltajo'ob ti' Jesús ca xi'ic táanxelil, tumen jach sajacchajo'ob. Bey túuno' j ooc Jesús ti' le cheemo' ca j bini. 38Le máac ti' máax jóok le kaakas pixano'obo' tu káat óoltaj ti' Jesús ca u cha' u bin tu yéetel, ba'ale' Jesuse' ma' tu cha'aj ti'i', ca tu ya'alaj ti': 39Suunen ta wotoch ca a tzicbalt buca'aj nucuch ba'alo'ob dzo'oc u beetic Ku ti' teech. Le máaco' j bini ca tu tzicbaltaj ti' tuláacal le caajo' buca'aj ba'alo'ob beeta'ab ti' tumen Jesús. 40Le ca j suunaj Jesús tu táanxel tzéelil le ka'anabo' ka'am yéetel qui'imac óolal tumen le ya'abcach máaco'obo', tumen tuláacalo'ob táan u pa'atico'ob. 41J kuch túun jun túul máac, Jairo u kaaba', le máax u nojochil le sinagogao'. Le máaca' j xolaj tu ni' yooc Jesús ca tu káat óoltaj ti' ca xi'ic tu taanaj. 42Tumen yaan chéen jun túul u x ch'úupal, míin doce ja'abo'ob yaan ti', táan ca'ach u quíimil. Ca'aliquil táan u bin Jesuse', jo'op' u pe'ech'el tumen le ya'abcach máaco'obo'. 43Ichilo'obe' yaan ca'ach jun túul co'olel koja'an, dzo'oc doce ja'abo'ob cáajac u mukyajtic u sen tuul ki'ik ti', dzo'oc xan u láaj xupic tuláacal ba'ax yaan ti' úuchic u bo'otic doctoro'ob, ba'ale' mix jun túul j páatji' u dzaquiqui'. 44Leti'e' tu nadzajubáa paachil ti' Jesuse' ca tu péedzkabtaj u chi' u nook Jesús. Tu séeblaquil j xu'ul u tuul le ki'ik ti'o'. 45Jesuse' tu káat chi'itaj túun: ¿Máax péedzkabten? Ba'ale' tumen mix máac a'al wa leti'e', Pedro yéetel le u láak aj canbalo'obo' tu ya'alajo'ob: Aj ca'anbesaj, le máaco'obo' táan u pech'iquecho'ob, cu dzo'ocole' ca káatic wa túun: ¿Máax péedzkabten? 46Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj: Yaan máax péedzkabten, tumen tin wu'uyaj yaan ti' máax tin dzáaj u toj óolal yéetel in páajtalil. 47Le co'olelo', le ca tu yilaj dzo'oc u yojéelta'al ba'ax tu beetajo', tu nadzajubáa táan u quiquilanquil, ca j xolaj tu táan Jesús. Tu ya'alaj xan tu táan tuláacal le máaco'obo' ba'ax o'olal tu péedzkabtaj u nook Jesús, yéetel bix úuchic u yutztal tu séeblaquil. 48Jesuse' tu ya'alaj ti': Co'olel, dzo'oc a wutztal tumen j ocsaj óolnajech, xeen jedzel a wóol. 49Ca'aliquil táan u t'aan jesuse' ca j kuch jun túul máac, ti' u taalbal tu yotoch Jairoe', u nojochil le sinagogao', ca tu ya'alaj ti' Jairo: A x ch'úupale' dzo'oc u quíimil; ma' a chi'ichnaccunsic le aj ca'anbesajo'. 50Ba'ale' le ca tu yu'ubaj Jesús lela', ca tu ya'alaj ti' Jairo: Ma' a ch'a'ic sajaquil, chéen ocsaj óolnen, a x ch'úupale' bin u ca'aj utztal. 51Le ca j kuch te j najo', mix máac tu cha'aj u yocol tu yéeteli, chéen Pedro, Jacobo, Juan, bey xan u taata yéetel u maama le chan x ch'úupalo'. 52Tuláacalo'ob táan u yokolo'ob yéetel táan u yáacamo'ob tu yo'olal le chan x ch'úupalo', ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Ma' a wokole'ex, le chan x ch'úupalo' ma' quimeni', ba'ale' chéen táan u wenel. 53Ba'ale' tu che'ejtajo'ob Jesús, tumen u yojelo'ob quimen le x ch'úupalo'. 54Jesús túune' tu machaj tu kab ca tu ka'am a'alaj ti': X ch'úupal, líiken. 55Leti' túune' ca j suunaj u cuxtal; tu séeblaquil j líiki', ca j a'ala'ab tumen Jesús ca dza'abac u janal. 56U taata yéetel u maamae' jaka'an u yóolo'ob, ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti'ob ma' u ya'alico'ob ti' mix máac le ba'ax dzo'oc u yúuchulo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\