San Lucas 9

1Jesús tu much'quintaj u doce' aj canbalo'obe' ca tu dzáaj páajtalil ti'ob u ti'al u jóoksico'ob tuláacal kaakas pixan yéetel u dzaquico'ob tuláacal koja'anil. 2Tu túuxtajo'ob u ti'al u tze'ecto'ob u péectzil u ajawil Ku, yéetel u ti'al u dzáico'ob toj óolal ti' le koja'ano'obo'. 3Ca tu ya'alaj ti'ob: Ma' a bisique'ex mixba'al bej, mix xóolte', mix sáabucan, mix waaj, mix taakin; bise'ex chéen jun dzáan nook, ma' ca'a p'éeli'. 4Je'el tu'uxac najil ca kuchuque'exe', p'áatene'exi', tac a lukbale'ex te cúuchilo'. 5Je'el tu'uxac ma' táan a ka'amle'exe', jóokene'ex ti' le caajo', tíite'ex xan u lu'umil a wooque'ex u ti'al chíiculil ti'ob 6Leti'obe' jóoko'ob ca j bino'ob ti' tuláacal le mejen cajtalilo'obo' táan u tze'ectico'ob u péectzil tocsajil yéetel táan u dzáico'ob toj óolal ti' koja'ano'ob. 7Jalach Herodes, le ca tu yojéeltaj le ba'alo'ob cu beetic Jesuso', ma' tu caxtaj ba'ax u tuculti', tumen dze'edzec cu ya'alique' Juane' dzo'oc u ca'a púut cuxtal. 8U láako'obe' cu ya'alico'ob aj bóobat Elías dzo'oc u chíicpajal, u láako'obe' cu ya'alico'ob wa máax úuchben aj bóobat dzo'oc u ca'a púut cuxtal. 9Ba'ale' Herodese' tu ya'alaj: Ten tin túuxtaj cúulch'acbil u caal Juan. ¿Máax túun le máac quin wu'uyic u ya'ala'al ba'alo'ob tu yo'olala'? Herodes túune' jach u káat u yile. 10Le ca j suunaj le apóstolo'obo' tu tzicbaltajo'ob ti' Jesús ba'ax tu beetajo'ob. Leti' túune' ca tu bisajo'ob jun páayil táanxel tu'ux naadz ti' u caajil Betsaida. 11Ba'ale' le máaco'obo', le ca tu yojéeltajo'obe', tu tzaypachtajo'ob Jesús. Leti' túune' tu kamajo'ob ca tu tzicbaltaj ti'ob u ajawil Ku, bey xan tu dzáaj toj óolal ti' le máaxo'ob koja'ano'obo'. 12Le ca tu yilajo'ob táan u bin kine', le doce apóstolo'obo' tu nadzajuba'ob tu yicnal Jesús, ca tu ya'alajo'ob ti': A'al ti' le máaco'obo' ca xi'ico'ob je'elel yéetel u caxto'ob janal ti' le mejen cajtalilo'obo' yéetel ti' le cúuchilo'ob naadztaco'obo', tumen ti' le cúuchil tu'ux yano'ona' mix ba'al yaan. 13Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Dza'ex ba'al u jaanto'ob. leti'obe' tu ya'alajo'ob ti': Mixba'al u láak yaan to'on chéen cinco waaj yéetel ca'a túul cay, ja'ali' ca xi'ico'on c man janal u ti'al tuláacal le máaco'oba'. 14Tumen yaan míin cinco mil xiibo'ob. Ba'ale' jesús tu ya'alaj ti' u aj canbalo'ob: Beete'ex u cutalo'ob jujun múuch'il a cincuentail. 15Bey tu beetilo'ob, ca j culajo'ob. 16Ca túun tu machaj Jesús le cinco waajo' yéetel le ca'a túul cayo', ca tu líiksaj u yich ca'an ca tu dzáaj nib óolal tu yo'olalo'ob, ca tu xet'aj; cu dzo'ocole' ca tu dzáaj ti' u aj canbalo'ob, leti'ob túune' ca tu t'oxajo'ob ti' le máaco'obo'. 17Tuláacalo'ob jaano'ob ca j na'ajchajo'ob. Cu dzo'ocole' tu chupajo'ob doce xaaco'ob yéetel u xéexet'al j p'áato'. 18Jun téene' táan u payalchi' Jesús tu juunal, ti' yaan xan u aj canbalo'ob tu yicnale' ca tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Máaxen cu ya'alic le máaco'obo'? 19Leti'obe' tu núucajo'ob: Yaan cu ya'alique' teech Juan Bautista, u láako'obe' cu ya'alico'ob teech Elías, u láako'ob xane' cu ya'alico'obe' jun túulech ti' le úuchben aj bóobato'ob dzo'oc u ca'a púut cuxtalo'. 20Ca tu káataj túun ti'ob: Cux túun te'ex, ¿Máaxen ca wa'alique'ex? Ca tu ya'alaj Pedro: Teeche' u Cristoech Ku. 21Ca jach kubenta'ab ti'ob tumen jesús ma' u ya'alico'ob ti' mixmáac. 22Ca tu ya'alaj ti'ob: U Paal Máaque' yaan u sen mukyaj, yaan u cúulpachcunta'al tumen le anciano'obo', tumen u nojochilo'ob le aj kiino'obo', yéetel tumen u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano'. Yaan u quiimsa'al, ba'ale' tu yóox p'éel kiine' yaan u ca'a púut cuxtal. 23Cu dzo'ocole' tu ya'alaj ti' tuláacalo'ob: Wa yaan wa máax u káat u tzaypachtene', u tu'ubsubae' yéetel u ch'a'a u cruz sáansamale' ca u tzaypachten. 24Tumen le máax u káat u toc u cuxtale', bíin u sate; ba'ale' le máax cu satic u cuxtal tin wo'olale' bíin u toque. 25Tumen ¿ba'ax u biilal ti' jun túul máac u náajaltic tuláacal yóokolcaab, cu dzo'ocole' cu sa'atal wa cu xu'ulsicubáa leti'? 26Le beetique' wa yaan máax cu sublacchajal tin wo'olal yéetel tu yo'olal in ma'alob péectzile', bey xan u Paal Máac bíin sublacchajac tu yo'olal leti' le quéen taalac je'el bix jun túul Ajaw yéetel u qui'ichquelemil u Taata yéetel u qui'ichquelemil u quili'ich ángelo'obo'. 27Tu jaajil quin wa'alic ti' te'exe', yaan dze'edzec ti' le yano'ob waya' ma' bíin quíimico'ob wa ma' u yilico'ob táanil u ajawil Ku. 28Míin ocho kiino'ob u ya'al le ba'alo'oba' ca j na'ac Jesús ti' jun p'éel pu'uc u ti'al payalchi', u yéet binac Pedro, Jacobo yéetel Juan. 29Ca'aliquil táan u payalchi' Jesuse', ca jelpaj u chica'anil u yich, bey xan u nook j p'áat jach sac yéetel léembalnac. 30Ca túun j chíicpaj ca'a túul máaco'ob táan u tzicbalo'ob yéetel; lelo'oba' Moisés yéetel Elías, 31máaxo'ob bakpachta'ano'ob tumen jun p'éel qui'ichquelem sáasil, táan u t'aano'ob tu yo'olal le quíimil cun u mukyajt Jesús Jerusaleno'. 32Quex tumen Pedro yéetel le yano'ob tu yicnal jach taacji u wenelo'obe', ma' j weeno'obi'; ca tu yilajo'ob u qui'ichquelemil Jesús bey xan le ca'a túul máaco'ob yano'ob yéetelo'. 33Le ca jo'op' u náachtal le máaco'ob ti' Jesuso', Pedro tu ya'alaj ti': aj ca'anbesaj, buca'aj ma'alobil ca p'áataco'on waye'. Co'ox beetic óox p'éel pasel, jun p'éele' ati'ali', jun p'éel u ti'al Moisesi' yéetel u láak jun p'éele' u ti'al Elías. Ba'ale' Pedroe' ma' u yojel ba'ax cu ya'aliqui'. 34Ca'aliquil táan u t'aane' ca j taal jun p'éel múuyal pixico'ob, ca túun jach sajacchajo'ob, tumen j p'áato'ob ichil le múuyalo'. 35Ichil le múuyalo' j u'uya'ab jun p'éel t'aan tu ya'alaj: Lela' in yaabilaj Paal, u'uye'ex u t'aan leti'. 36Cu dzo'ocol u yu'uba'al le táano', ca tu yilajo'obe' Jesuse' tu jun yanil. Leti'obe' p'áat mixba'al cu ya'alico'ob, yéetel ma' tu tzicbaltajo'ob ti' mixmáac le ba'ax tu yilajo'obo'. 37Tu láak kiine', le ca j éemo'ob ti' le pu'uco', ya'ab máaco'ob jóoko'ob u pa'ato'ob u beel Jesús. 38Je'el túuna' jun túul máac ichil le máaco'obo' tu ka'am a'alaj ti': Aj ca'anbesaj, beet utz a wilic in paal, tumen chéen le jun túul yaan teno'. 39Cu ma'achal tumen jun túul pixane' cu beeta'al u yawat, cu léequel, yéetel cu yóomanquil u chi'. Cu sen loobilta'al yéetel ma' táan u cha'abal. 40Dzo'oc in káat óoltic ti' a j canbalo'ob ca u jóokeso'ob le kaakas pixan ti'o', ba'ale' ma' j páatchajo'obi'. 41Jesuse' tu núucaj: Ma' ocsaj óol yéetel kaakas wíinique'ex, ¿tac ba'ax kiin quin antal ta wéetele'ex? ¿Tac ba'ax kiin quin in mukyajte'ex? Taas teen a paal waye'. 42Le ca tu nadzubáa le xi'ipalo', beeta'ab u lúubul lu'um tumen le kaakas pixano' ca j léec tu ca'a téen. Ba'ale' Jesuse' tu keyaj le kaakas pixano', tu dzáaj u toj óolal le xi'ipalo' ca tu sutaj ti' u taata. 43Tuláacalo'ob ja'ak u yóolo'ob tu yo'olal u nojoch páajtalil Ku. Ca'aliquil láaj jaka'an u yóolo'ob le máaco'ob tu yo'olal tuláacal le ba'axo'ob cu beetic Jesuso', leti'e' tu ya'alaj ti' u aj canbalo'ob: 44U'uye'ex ma'alob lela' yéetel ma' u tu'ubul te'ex; u Paal Máaque' bin u ca'aj kubbil tu kab máaco'ob. 45Ba'ale' le aj canbalo'obo' ma' tu na'atajo'ob ba'ax tu ya'alaji', tumen ma' cha'abac ti'ob ca'ach u na'atico'obi'. Sajaco'ob xan u káato'ob ti' jesús ca u tzol ti'ob le ba'ax dzo'oc u ya'alico'. 46Le aj canbalo'ob túuno' jo'op' u ba'atel t'antico'ob tu baatzilo'obe' máax ichilo'ob u asab nojochil. 47Ba'ale' Jesuse' tu kaj óoltaj ba'ax cu tucultico'obe', ca túun tu ch'a'aj jun túul chan xi'ipale', tu dzáaj tu tzéele', 48ca tu ya'alaj ti'ob: Le máax kamic le chan xi'ipal tin kaabaa' teen cu kamiquen. Le máax cu kamiquene' cu kamic xan le máax j túuxteno'. Tumen le máax asab chichan ichil tuláacale'exe', leti' u asab nojochil ichile'ex. 49Ca j a'ala'ab ti' tumen Juan: Aj ca'anbesaj, dzo'oc c ilic jun túul máac cu jóokesic kaakas pixano'ob ta kaaba', to'one' t wet'aj ti', tumen ma' t éetel cu maani'. 50Jesuse' tu ya'alaj ti': Ma' a wet'ique'ex ti', tumen le máax ma' u p'ec óoltma'one' t éetel yaan. 51Le ca j náadz u kiinil u binbal Jesús ca'ane', chúucpaj u yóol u ti'al ca xi'ic Jerusalén. 52Ca túun tu túuxtaj j bisaj t'aano'ob ca xi'ico'ob táanil. Lelo'oba' j bino'ob ti' jun p'éel u caajil Samaria u ti'al u caxanto'ob tu'ux u kuchul Jesús. 53Ba'ale' le Samariailo'obo' ma' tu yóoltajo'ob u kamo'obi', tumen tu yilajo'ob táan u bin Jerusalén. 54Jacobo yéetel Juan u aj canbalo'obe', le ca tu yilajo'ob lela', tu ya'alajo'ob ti': Yuumtzil, ¿a káat wa ca c túuxt ca káaxac ca'anil káak tu yóokolo'ob u ti'al ca xu'ulsa'aco'ob, je'el bix tu beetaj aj bóobat Eliase'? 55J pacta'abo'ob tumen Jesuse' ca j ke'eyo'ob ca j a'ala'ab ti'ob: Te'exe' ma' a wojele'ex ti' ba'ax pixanil a wanile'exi'. 56Tumen u Paal Máaque' ma' j taal u xu'uls u cuxtal máaco'obi', ba'ale' u ti'al u toque. Ca j bino'ob túun ti' u láak caaj. 57Ca'aliquil táan u bino'obe', jun túul máac tu ya'alaj ti' Jesús te j bejo': Yuumtzil, in káat in tzaypachtech je'el tu'uxac ca xi'iqueche'. 58Jesuse' tu núucaj ti': Le ch'omaco'obo' yaan u áactuno'ob, le ch'íich'o'obo' yaan u ku'ob, ba'ale' u Paal Máaque' mina'an tu'ux u t'alcuntic u pool. 59Ca tu ya'alaj Jesús ti' u láak máac: tzaypachteni'. Ba'ale' le máaco' tu ya'alaj: Yuumtzil, cha' in bin táanil in muc in taata. 60Jesús tu núucaj ti': P'at ti' le quimeno'obo' u muquico'ob u quimeno'ob; ba'ale' teche', xeen a tze'ec u ma'alob péectzilil u ajawil Ku. 61U láak jun túule' tu ya'alaj ti' Jesús: Yuumtzil, in káat in tzaypachtech, ba'ale' cha' in bin táanil tin wotoch in wa'al ti'ob: Táan in bin. 62Ba'ale' jesuse' tu ya'alaj ti': Le máax cu machic u nu'ucul pakal cu dzo'ocole' cu paacat paachile', ma' paatal u ti'al u ajawil Kui'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\