San Marcos 12

1Jesuse' jo'op' u ca'ansaj yéetel queet t'aano'ob, ca tu ya'alaj ti'ob: Yanji' jun túul máaque' tu xabla'antaj u paklil uva tu lu'um, ca tu cotaj u bakpach, tu beetaj xan u cúuchil tu'ux u ye'edzel u kaab le uvaobo', yéetel jun p'éel ca'anal cúuchil tac tu'ux cu páajtal u cananta'al tuláacal le pakalo'. Cu dzo'ocole' tu dzaj majnil ti' dze'edzec j meyajo'obe', ca j bin leti' náachil. 2Le ca j kuch u kiinil u yéemsa'al u yiche', tu túuxtaj jun túul palitzil u ti'al u káatic ti' le j meyajo'obo' le jun jaatz le ich cu ti'alintico'. 3Ba'ale' leti'obe' tu macho'ob, ca tu ja'ajadzo'ob, ca tu túuxto'ob mix ba'al yaan tu kab. 4Le u yuumil túuno' ca tu túuxtaj u láak palitzil, ba'ale' lela' tu ch'i'inch'ino'ob, tu xicajo'ob u pool ca tu po'opoch'o'ob. 5Le u yuumilo' tu túuxtaj túun u láak jun túul, ba'ale' lela' tu quíimso'ob. Cu dzo'ocole' tu túuxtaj ya'ab u láako'ob, ba'ale' yaan tu ja'ajadzo'obi', yaan xan tu quíimso'obi'. 6P'aatal túun jun túul u paal, jach u yaabiltmaj; tu dzo'oque' ca tu túuxtaj leti', tumen tu tuclaj: Yaan u chíinpoltico'ob in paal. 7Ba'ale' le j meyajo'obo' tu ya'alajo'ob tu baatzilo'ob: Lela' leti' cu bin ti'alintic le lu'uma'. Co'ox quíimsic ca p'áatco'on to'on u yuumil. 8Bey túuno' tu macho'ob, ca tu quíimsajo'ob, ca tu jóokeso'ob u wíinclil paachil ti' u x péet pach uvaobo'. 9Jesuse' tu káataj túun ti'ob: ¿Ba'ax cu bin u beet túun u yuumil le lu'umo'? Bíin taalac u quíims le j meyajo'obo', yéetel bíin u dzáa le lu'um ti' yaanalo'ob. 10Te'exe' ¿ma' a xocmaje'ex le Quili'ich Dzíibo'? Cu ya'alic beya': Le tuunich j p'ecta'ab tumen j pakbalo'obe' j kuch béeytal u noj tuunichil le pako'. 11Lela' j beeta'ab tumen Yuumtzil. To'one' c ilic bey jun p'éel jak óol ba'ale'. 12Tu yóoltajo'ob túun u kalo'ob Jesús, tumen tu na'atajo'ob tu yo'olalo'ob tu dzaj le queet t'aana'. Ba'ale' tumen tu ch'a'ajo'ob sajaquil ti' le máaco'obo', tu p'atajo'ob Jesús ca j bino'ob. 13Cu dzo'ocole' j túuxta'ab tu yicnal Jesús dze'edzec fariseob yéetel dze'edzec ti' u j méektáano'ob Herodes u ti'al ca u beeto'ob u ya'alic wa ba'ax, tu yo'olal u taquico'ob u pool. 14Lelo'oba' j taalo'ob ca tu ya'alajo'ob ti': Aj ca'anbesaj, to'one' c ojel teche' ca wa'alic u jaajil, x ma' sajaquil ti' je'elba'alac ca u ya'al máaco'obe', tumen ma' ta tuucul chéen tu yo'olal u táan yich máaco'ob, ba'ale' yéetel jaaj ca ca'ansic u beel Ku. ¿Utz wa c bo'otic páatan ti' u noj jalachil Roma wa ma'? ¿Unaj c bo'otic wa ma' unaji'? 15Ba'ale' Jesuse' tu kaj óoltaj u ca'a p'éel ichilo'ob, ca tu ya'alaj ti'ob: ¿Ba'axten a káat a beete'ex in lúubul? Taase'ex teen jun p'éel taakin u ti'al in wile. 16Ca tu taasajo'ob ti'. Le ca tu yilaje', Jesuse' tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Máax ti'alintic le ich yéetel le kaaba' dzíibta'an te'ela'? Leti'obe' tu núucajo'ob: U ti'al César, u noj jalachil Roma. 17Jesuse' tu ya'alaj túun ti'ob: Dza'ex ti' Cesar ba'ax u ti'al César, yéetel dza'ex ti' Ku ba'ax u ti'al Ku. Ca ja'ak u yóolo'ob tu yo'olal u núuc t'aan. 18Dze'edzec saduceob bino'ob u yilo'ob Jesús. Lelo'oba' cu ya'alico'ob ma' táan u ca'a púut cuxtal le quimeno'obo'. Le o'olale' tu ya'alajo'ob ti' Jesús: 19Aj ca'anbesaj, Moisese' tu dzíibtaj wa jun túul máac cu quíimil ba'ale' mina'an u paalal tu p'ataj ti' u yatane', u yíidzine' unaj u dzo'ocol u beel yéetel le atantzil j p'áato' tu yo'olal u yantal u paalal u ti'al le sucu'untzil j quíimo'. 20J yanji túun siete paalal. Le yáaxo' j dzo'oc u beel, quíime' ma' j yanchaj mix jun túul u paali'. 21U ca'a túule' j dzo'oc u beel yéetel le x quimen íichamo', ba'ale' ma' yanchaj xan u paalali', ca j quíimi'. Bey úuchic ti' u yóox túulo'. 22Beyo' tu sieteilo'ob j dzo'oc u beelo'ob tu yéetel, ba'ale' mix jun túul j yanji u paalali'. Tu dzooque' ca j quíim tac le co'olelo'. 23Bey túuno', le quéen ca'a púut cuxlaco'obe', ¿máax ichilo'ob cu bin atantic, tumen tu sieteilo'ob j dzo'oc u beelo'ob tu yéetel? 24Jesuse' tu núucaj túun ti'ob: Te'exe' keechel a tuucule'ex, tumen ma' a kaj óole'ex le Quili'ich Dzíibo'obo' mix u páajtalil Ku. 25Tumen le quéen ca'a púut cuxlac le quimeno'obo', mix táan u dzo'ocol u beelo'ob, mix xan cu bin u dza'ob u x ch'úupalal u ti'al dzo'ocol beel, tumen bíin béeychajco'ob je'el bix le ángelo'ob yano'ob te j ca'ano'. 26Tu yo'olal wa jaaj cu ca'a púut cuxtal le quimeno'obo', ¿mix jun téen wa xocmaje'ex ba'ax tu dzíibtaj Moisés, bix t'a'anic tumen Ku ti' jun cúul che' táan u yelel? J a'ala'ab ti' beya': Teen u Ku Abraham, Isaac yéetel Jacob. 27Junab Kue' ma' u Ku quimeno'obi', ba'ale' u Ku cuxa'ano'ob. Le t o'olal túune' te'exe' jach keechel a tuucule'ex. 28J kuch xan jun túul u aj ca'anbesajil le a'almaj t'aano', máax tu yu'ubaj u ba'atel t'aano'ob. Tumen u yojel ma'alob núuca'abic u t'aano'ob tumen Jesuse' ca tu káat chi'itaj ti': ¿Máacalmáac u yáaxil ichil ti' tuláacal le a'almaj t'aano'obo'? 29Jesuse' tu núucaj ti': Le yáax a'almaj t'aan ichil tuláacalo' leti' lela': U'uye, Israel, Yuumtzil c Kue' chéen leti' Yuumtzil. 30Yaabilt túun Yuumtzil a Ku yéetel tuláacal a pucsi'ikal, yéetel tuláacal a pixan, yéetel tuláacal a tuucul, yéetel tuláacal a muuk. Lela' leti' le yáax a'almaj t'aano'. 31Le u ca'a p'éelo' chica'an ti' le yáaxo': Yaabilt a láak je'el bix ca yaabiltcaba'e'. Mina'an u láak asab nojoch a'almaj t'aan ti' lelo'oba'. 32Bey túuno' u aj ca'anbesajil le a'almaj t'aano' tu ya'alaj ti': Jach ma'alob t'aanajiquech, aj ca'anbesaj. Jach tu jaajil ba'ax ca wa'alic. Yaan chéen jun túulili' Junab Ku, mina'an u láak wa ma' chéen leti'. 33Yéetel u yaabilta'al Ku yéetel tuláacal pucsi'ikal, yéetel tuláacal na'at, yéetel tuláacal pixan, yéetel tuláacal muuk. bey xan u yaabilta'al c láak je'el bix u yaabilticubáa máaque', píitmanja'an u tojol yóokol tuláacal le quíimsbil siibalo'ob yéetel ti' tuláacal le siibalo'ob cu tóoca'alo'obo'. 34Le ca tu yu'ubaj Jesús ma'alob núuca'abic ti' tumen u aj ca'anbesajil le a'almaj t'aano', tu ya'alaj ti': Ma' náach yanilech ti' u Ajawil Kui'. Mix máac túun tu yóoltaj u beet u láak káat chi' ti'. 35Jesuse' táan u ca'anbesaj te j kulnajo', ca tu káat chi'itaj: ¿Bix yanil le u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' cu ya'alico'ob le Cristoo' u Paal David? 36Tumen Davide' le ca j t'aanaj ti' Quili'ich Pixane' tu ya'alaj: Yuumtzil tu ya'alaj ti' in Yuumtzil: Culen tin x no'oj ca'aliquil in dzáic a aj p'eeco'ob tu yaanal a wooc. 37¿Bix je'el u páajtal u ya'ala'al u Paal David u Paal le Cristoo' wa David táan u ya'alic Yuumtzil ti'e'? Le ya'abcach máaco'obo' cu yu'ubico'ob yéetel qui'imac óolal. 38Jesuse' tu ya'alaj ti'ob ichil u ca'ansaj: Canantaba'ex ti' u aj ca'anbesjilo'ob le a'almaj t'aano', máaxo'ob utz tu t'ano'ob u máano'ob yéetel chowac nooko'ob, bey xan ca tzi'iquico'ob te j bej yéetel sajaquilo'. 39Leti'obe' cu caxtico'ob le yáax cúuchilo'ob te j sinagogaobo', yéetel le ma'alob cúuchilo'ob te tu'ux cu yúuchul janalo'. 40Cu lukesico'ob xan u yotoch le x quimen íichamo'obo'; u ti'al u balico'obe' cu beetico'ob chowac payalchi'ob. Leti'obe' bíin u kamo'ob táaj nojoch jaadz. 41Jun téene' culucbal Jesús te j kulnajo' actáan ti' u nu'ucul tu'ux cu dza'abal le ti'ibil óolalo'obo'. Táan u pactic bix u dzáico'ob u taakino'ob le máaco'obo'. Tu yilaj xan ya'abcach ayikalo'ob cu dzáico'ob ya'ab taakin. 42Ti' lelo', ca j kuch jun túul óotzil x quimen íicham ca tu dzaj ca'a p'éel mejen box taakin jach jun p'íit u tojol. 43Jesuse' tu t'anaj túun u aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Tu jaajil quin wa'alic ti' te'exe', le óotzil x quimen íichama' tu dzaj jun p'éel ti'ibil óolal asab nojoch tu yóokol tuláacal le u láako'ob tu dzajo'ob taakino'obo'. 44Tumen tuláacalo'ob cu dzáico'ob chéen le cu yalabtic ti'obo', ba'ale' le co'olela', ichil u yóotzilile' tu dzáa tuláacal ba'ax yaan ca'ach ti' u ti'al u cuxtal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\