San Marcos 14

1Ca'a p'éel kiin cu bineltic u kiinbesa'al le Táadz máanbalo' yéetel u qui'imac óolalil u jaanta'al le waaj x ma' levadurao'. U nuuctaquil le aj kiino'obo' yéetel u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' táan u caxtico'ob bix je'el u machico'ob Jesús yéetel tuus u ti'al u quíimsico'ob. 2Ba'ale' cu ya'alico'ob: Ma' unaj c beetic tu kiinil le kiinbesajo' tu yo'olal ma' u p'u'ujsa'al u yóol máaco'ob. 3Ti' yaan Jesús Betaniae' tu yotoch Simón le yaan jáaway ca'ach ti'e'; ca'aliquil culucbal ti' le mesao', j kuch jun túul co'olel táan u taasic jun p'éel qui'ichquelem frasco chuup yéetel u qui'iboquil nardo, jach co'oj u tojol. Ca tu pa'aj le chan frascoo' ca tu wecaj le aceite tu pool Jesuso'. 4Dze'edzec ti' le yano'ob te'elo' j kuuxilnajo'ob, ca tu ya'alajo'ob tu baatzilo'ob: ¿Ba'axten cu we'equel le qui'iboc aceitea'? 5Cu páajtal ca'ach u co'onol tu yo'olal maanal trescientos denarios u ti'al u yáanta'al óotzilo'ob. Ca j kuuxilnajo'ob ti' le co'olelo'. 6Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: P'ate'ex, ¿Ba'axten ca kuuxile'ex ti'? Le ba'ax dzo'oc u beetic tena' jun p'éel ma'alob ba'al. 7Tumen mantadz yaan óotzilo'ob ichile'ex, je'el u páajtal a beetique'ex utz ti'ob le kiin a káate'exe'. Ba'ale' tene' ma' tin antal mantadz ichile'exi'. 8Le co'olela' tu beetaj le ba'ax j páatjie'. Dzo'oc u qui'ibocquintic in wíinclil u ti'al in mu'ucul. 9Tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex, je'el tu'uxac ca tze'ecta'ac u ma'alob péectzil tocsajil ti' tuláacal yóokolcaabe', yaan u tzicbalta'al xan le ba'ax tu beetaj le co'olela', u ti'al u ka'ajsa'al leti'. 10Judas Iscariotee', jun túul ti' le doce aj canbalo'obo', j bin t'aan yéetel u nuuctaquil le aj kiino'obo' u ti'al u na'atcuba yéetelo'ob ca u kub Jesús tu kabo'ob. 11Leti'obe' le ca tu yu'ubajo'ob lela', j qui'imacchaj u yóolo'ob, ca tu ya'alajo'ob u dzáico'ob taakin ti'. Bey túuno' Judase' jo'op' u caxtic bix je'el u páajtal u kubic Jesús ti'obe'. 12U yáax kiinil le kiinbesaj iquil u jaanta'al le waaj x ma' levadurao', le quéen quíimsa'ac le u j tamanil le Táadz máanbalo', u aj canbalo'ob Jesuse' tu káat chi'ito'ob ti': ¿Tu'ux a káat ca xi'ico'on c máakant u ti'al a jaant u jaanlil le Táadz máanbalo'? 13tu túuxtaj túun ca'a túul u aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Xeene'ex te j caajo', te'elo' yaan a nup táantique'ex jun túul máac táan u bisic jun p'úul ja'. Xeene'ex tu paach. 14Je'el tu'uxac ca ocoque', a'ale'ex ti' u yuumil naj: Le aj ca'anbesajo' cu ya'alic: ¿Tu'ux yaan le cúuchil tu'ux quin in jaant yéetel in aj canbalo'ob u jaanlil le Táadz máanbalo'? 15Leti' túune' yaan u ye'esic te'ex jun p'éel nojoch cúuchil nu'uc ta'an tu ca'anlil le najo'. Máakante'ex c ti'al to'on te'elo'. 16Le aj canbalo'obo' jóoko'ob ca j kucho'ob te j caajo', ca tu yilajo'ob tuláacal je'el bix j a'ala'ab ti'ob tumen Jesuse'. Ca tu máaka'anto'ob u jaanlil le Táadz máanbalo'. 17Le ca j áakabchaje', j kuch Jesús yéetel u doce aj canbalo'ob. 18Ca'aliquil táan u janalo'ob te j mesao', Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex, jun túul ti' te'ex cu janal tin wéetele' cu bin u kuben. 19Leti'ob túune' j okomchaj u yóolo'ob, ca jo'op' u káatico'ob ti' jujun túulil: ¿Teen wa? U láak xane' tu ya'alaj: ¿Teen wa? 20Jesuse' tu núucaj ti'ob: Jun túul ti' le doceo', le máax in wéet janal ti' le platoa'. 21Ma'alob túun, u Paal Máaque' táan u bin ti' le bej cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo'obo'. ¡Ba'ale' óotzil le máac máax kubico'! Ma'alob ti' le máac ma' u síijil ca'acho'. 22Ca'aliquil táan u janalo'obe' Jesuse' tu machaj le waajo', ca tu dzaj nib óolal, ca tu xet'aj, ca tu dzaj ti' u aj canbalo'ob, táan u ya'alic: Jaante'ex, lela' in wíinclil. 23Tu ch'a'aj xan tu kab le ukulo', cu dzo'ocol u dzáic nib óolale', ca tu dzaj ti'ob. Tulácalo'ob túun tu yukajo'ob le ukulo'. 24Ca tu ya'alaj ti'ob: Lela' in ki'ikel cu jaajcuntic le túumben nup t'aano', cu we'equel xan tu yo'olal ya'abcach máaco'ob. 25Tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex, ma' bíin in wuk tu ca'a téen u kab le uvao', tac quéen in wuk u túumbenil tu ajawil Ku. 26Cu dzo'ocol u kaayo'obe', j bino'ob tu pu'uquil le Olivo'obo'. 27Jesuse' tu ya'alaj túun ti'ob: Tuláacale'ex yaan u lúubul a wóole'ex tin wo'olal ti' le áakaba'. Tumen le Quili'ich Dzíibo' cu ya'alic: Yaan in quíimsic le j canan j tamano', le j tamano'ob túuno' yaan u ki'itpajlo'ob. 28Ba'ale' cu dzo'ocol in ca'a púut cuxtale', yaan in bin táanil ti' te'ex tac Galilea. 29Pedroe' tu ya'alaj túun ti': Quex ca lúubuc u yóol tuláacale', tene' ma'. 30Ba'ale' Jesuse' tu ya'alaj ti': Tu jaajil quin wa'alic ti' teech, ti' le áakaba', ma'ili' kaaynac ca'a téen le j t'eelo', teche' óox téen bíin a wa'al ma' a kaj óoleni'. 31Ba'ale' Pedroe' tu sen a'alaj ti': Quex ca yanac in quíimil ta wéetele', ma' bíin in wa'al ma' in kaj óolechi'. Bey tu ya'alajilo'ob tuláacalo'ob. 32J kucho'ob túun ti' jun p'éel cúuchil u kaaba'e' Getsemani'; Jesuse' tu ya'alaj ti' u aj canbalo'ob: Culene'ex waye' ca'aliquil táan in payalchi'. 33Ca tu bisaj Pedro, Jacobo yéetel Juan. Ca jo'op' u yu'ubic nojoch sajaquil yéetel yaayaj óolal. 34Ca tu ya'alaj ti'ob: Táan in wu'uyic ti' in pixan u okom óolalil quíimil. P'áatene'ex waye', yéetel ma' a wenele'ex. 35Jesuse' j bin túun jun p'íit táanile', ca j noclaj lu'um, ca tu káataj ti' Kue' wa ca páataque' ma' u yantal u mukyajtic le ba'ax cu bin úuchul ti'o' ti' le horao'. 36Ichil u payalchi'e' tu ya'alaj: In Yuum, teche' tuláacal cu páajtal a beetic. Toquen ti' u mukyajil le yaayaj óolala'. Ba'ale' ma' u betchajal le ba'ax in káat tene', ba'ale' le ba'ax a káat teche'. 37J bin túun te tu'ux yaan u aj canbalo'obe', ca tu yilaj táan u wenelo'ob. Ca tu ya'alaj ti' Pedro: Simón, ¿Táan a wenel? ¿Ma' páatji' wa a p'il ich quex jun p'éel horai? 38Ma' a wenele'ex, payalchi'inene'ex, u ti'al ma' a luubule'ex ti' túuntaj óolal. Tu jaajile' le pixano' chuca'an u yóol, ba'ale' le wíinclilo' mina'an u muuk. 39J bin tu ca'a téen ca j payalchi'inaj táan u ya'alic le t'aano'ob tu yáax a'alajo'. 40J suunaj tu ca'a téen, ca tu ca'a ilaj táan u wenel u aj canbalo'ob, tumen u yicho'obe' táan u múudzul tu yo'olal jach tac u wenelo'ob. Leti'obe' ma' tu caxtajo'ob ba'ax u núuco'ob ti'. 41J bin tu yóox páacac, ca tu ya'alaj ti'ob: Beoraa' wenene'ex, je'elsaba'ex. Dzoca'an, u yorail iquil cu bin ku'ubul u Paal Máac tu kab j keban máaco'obe' dzo'oc u kuchul. 42Líikene'ex, cone'ex. Táan u taal le máax cu bin u kubeno'. 43Ma'ili' dzo'ococ u t'aan Jesuse' ca j kuch Judas, máax jun túul ti' le doce aj canbalo'obo'. Tu yéetele' j taal ya'abcach máaco'ob u machmajo'ob máascabo'ob yéetel che'ob. J túuxta'abo'ob tumen u nuuctaquil le aj kiino'obo', u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' yéetel le anciano'obo'. 44Judas le máax kubico', u dzaama ti'ob jun p'éel chíiculal, tumen tu ya'alaj: Le máax quin in dzu'udze' leti'. Mache'ex, yéetel bise'ex ma'alob canantbil. 45Le ca j kuche', tu nadzajubáa ti' Jesús ca tu ya'alaj ti': Aj ca'anbesaj, aj ca'anbesaj. Ca tu dzu'udzaj. 46Leti'ob túune' tu ma'alob machajo'ob Jesús. 47Ba'ale' jun túul ti' le yano'ob te'elo' tu jíilpaytaj u máascab ca tu ch'acaj u le' u xiquin u palitzil u nojoch le aj kiino'obo'. 48Jesuse' tu ya'alaj túun ti' le máaco'obo': ¿Jóoke'ex yéetel máascabo'ob yéetel che'ob u ti'al a machiquene'ex je'el bix u ma'achal jun túul j oocole'? 49Sáamsamal yanen ca'ach ichile'ex, táan in ca'ansaj te j kulnajo', mix jun téen ta machene'ex u ti'al a bisene'ex. Ba'ale' lela' táan u yúuchul u ti'al u dzo'ocpajal le Quili'ich Dzíibo'obo'. 50Tuláacal túun le aj canbalo'obo' tu p'atajo'ob Jesús tu juunal, ca j púudzo'ob. 51Ba'ale' jun túul táanquelem xi'ipal cu bin tu paach Jesuse', u to'omubáa ca'ach chéen yéetel u teep'e', j ma'ach xan. 52Leti' túune' tu p'ataj u tep'e' ca j púudz x ma' nookil. 53J bisa'ab túun Jesús tu táan u nojoch le aj kiino'obo', ca j much'laj tuláacal u nuuctaquil le aj kiino'obo', le anciano'obo' yéetel u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano'. 54Ba'ale' Pedroe', quex náach tu tzaypachtilac Jesuse', j taal tac tu táancabil u yotoch u nojoch le aj kiino'obo'. Ca j p'áat cutal yéetel le j canan máaco'obo', táan u kinticubáa tu tzéel le káako'. 55U nuuctaquil le aj kiino'ob, yéetel tuláacal u múuch'ul u nuuctaquil le caajo', táan u caxtico'ob bix je'el u páajtal u taquico'ob u pool Jesús u ti'al u kubico'ob ca quíimsa'ac. Ba'ale' ma' tu kaxtajo'ob mix ba'ali'. 56Ya'ab máaxo'ob tu li'iksajo'ob tuuso'ob tu yóokol, ba'ale' ma' jun p'éelili'ichaj ba'ax tu ya'alajo'obi'. 57Yaan j líiko'obe' ca tu taco'ob u pool yéetel tuus, táan u ya'alico'ob: 58To'one' u'uyaj u ya'alic: Tene' bin in ca'aj in jen le kulnaj j beeta'ab tumen máaco'oba', tu yóox p'éel kiine' bíin in líikes u láak kulnaj ma' beeta'an tumen máaco'obi'. 59Ba'ale' mix bey jun p'éelchaj ba'ax tu ya'alajo'obi'. 60U noojoch le aj kiino'obo' j líik chúumuc tuláacalo'obe' ca tu káat chi'itaj ti' Jesús: ¿Ma' táan a núuquic mix ba'al? ¿Ba'ax le ba'alo'ob cu ya'ala'al ta wo'olala'? 61Ba'ale' Jesuse' tu macaj u chi'. Ma' tu núucaj mix ba'ali'. U nojoch le aj kiino'obo' tu káataj ti' tu ca'a téen, táan u ya'alic: ¿Teech wa le Cristoo', U Paal qui'iqui' t'antbil Ku? 62Jesuse' tu ya'alaj ti': Bey, teen lelo'. Te'ex túune' yaan a wilique'ex u Paal Máac culucbal tu no'ojkabil le Ku yaan tuláacal páajtalil ti'o'. Yéetel yaan a wilque'ex xan táan u taal ti' u múuyalilo'ob ca'an. 63U nojoch le aj kiino'obo' tu jataj u nook túun, ca tu ya'alaj: ¿Ba'ax u biilal to'on u láak j tac poolo'ob? 64Te'exe' dzo'oc a wu'uyique'ex bix tu poch'ilac Ku yéetel u t'aano'ob. ¿Ba'ax ca tuclique'ex? Tuláacalo'ob tu tucultajo'ob u kubico'ob ti' quíimil. 65Dze'edzec túune' jo'op' u túubico'ob, yéetel cu pixico'ob u yich Jesús, Cu dzo'ocole' cu ja'ajadzico'ob, táan u ya'alico'ob ti': Na'at máax jadzech. Bey xan le j canan máaco'obo' tu loxajo'ob tu táan yich. 66Ca'aliquil ti' yaan Pedro táancab te caabalo', j kuch jun túul ti' u x palitzil u nojoch le aj kiino'obo'. 67Ca tu yilaj táan u kinticuba Pedro naadz ti' le káako', tu sen pactaje' ca tu ya'alaj ti': Teech xane' táan a máan ca'ach yéetel Jesús le Nazaretilo'. 68Pedroe' tu núucaj, táan u ya'alic: Ma' in kaj óoli', mix in wojel ba'ax ca wa'aliqui'. Ca jóok táancab tu jool bej. Ca j kaaynaj túun jun túul j t'eel. 69Le x palitzilo' tu pactaj Pedro tu ca'a téen, ca jo'op' u ya'alic ti' le máaxo'ob yano'ob te'elo': Le máaca' jun túul ti' leti'obi'. 70Ba'ale' leti'e' tu ya'alaj tu ca'a téen ma' jaji'. Ca j máan jun súutuque', le máaxo'ob yano'ob te'elo' tu ya'alajo'ob tu ca'a téen ti' Pedro: Tu jaajile', teche' jun túul ti' leti'ob, tumen teche' galileailech, yéetel ca t'aan je'el bix u t'aan leti'obe'. 71Pedroe' jo'op' túun u kaakas t'anticubáa yéetel u ch'a'achi'itic u kaaba' Junab Ku, táan u ya'alic: Ma' in kaj óol le máac ca wa'alique'exo'. 72Ti' le jun súutuco' le j t'eelo' j kaaynaj tu ca'a téen. Ca ka'aj ti' Pedro le ba'ax j a'ala'ab ti' tumen Jesús: Ma'ili' kaaynac ca'a téen le j t'eelo', teche' óox téen bíin a wa'al ma' a kaj óoleni'. Le ca tu tucultaj lela', ca jo'op' u yokol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\