San Marcos 3

1Ca j ooc Jesús tu ca'a téen ti' jun p'éel u sinagoga; ti' yaan ca'ach jun túul máaque' yaan x tiquin kabil ti'. 2Táan u ch'úuctico'ob Jesús wa je'el u dzáic u toj óolal ti', tu kiinil sábadoe' tu yo'olal u taquico'ob u pool. 3Jesuse' tu ya'alaj ti' le máac yaan x tiquin kabil ti'o': Líiken, wa'alen way chúumuque'. 4Cu dzo'ocole' ca tu káataj ti' le u láak máaco'obo': ¿Ba'ax kambe'en u beeta'al ti' u kiinil sábado, le utzo' wa le kaaso'? ¿U to'ocol cuxtal wa u quíimsa'al? Ba'ale' leti'obe' ma' tu núucajo'obi'. 5Bey túuno' Jesuse' tu pactajo'ob yéetel kuuxil bey xan yéetel yaayaj óolal, tumen ma' u káat u na'ato'obi'. Ca tu ya'alaj ti' le máaco': Tich' a kabo'. Leti'e' tu tich'aje' ca j utzchaj u kabo'. 6Jóoko'ob túun le fariseobo' ca jo'op' u tucultico'ob jun múuch' yéetel u j tzaypacho'ob Herodes bix je'el u páajtal u quíimsico'ob Jesuse'. 7Ba'ale' Jesuse' j bin yéetel u canbalo'ob tu jáal le ka'anabo', ca j tzaypachta'ab tumen ya'abcach Galileailo'ob. 8Le ca tu yojéelto'ob le nucuch ba'alo'ob cu beetico', j taalo'ob u yilo'ob Jesús ya'ab Judeailo'ob, Jerusaleno'ob, Idumeailo'ob, yéetel u cajnáalilo'ob u j lakin u áalcab ja'il Jordán yéetel u cajnáalilo'ob u lu'umilo'ob Tiro yéetel Sidón. 9Le o'olale' Jesuse' tu kubentaj ti' u j canbalo'obe' ca u nu'ucto'ob jun p'éel cheem, u ti'al ma' u pe'ech'el tumen le ya'abcach máaco'obo'. 10Tumen tu yo'olal tu dzajilac u toj óolal ya'abcach máaco'obe', tuláacal le máaxo'ob yaan koja'anil ti'obe' cu pulicuba'ob tu yóokol u ti'al u péedzkabtico'ob. 11Yéetel le quéen ila'ac tumen le kaakas pixano'obo', cu xoltalo'ob tu táan yéetel cu yaawtico'ob: Teche' u Paalech Ku. 12Ba'ale' Jesuse' tu jach kubentaj ti'ob ma' u ya'alico'ob máax leti'. 13Cu dzo'ocole' j na'ac Jesús ti' jun p'éel múul, tu t'anaj le máaxo'ob tu yóoltaje', ca j taalo'ob tu yicnal. 14Ca tu yéeyaj doce ichilo'obe' u ti'al ca yanaco'ob tu yicnal, yéetel ca u túuxto'ob u tze'ecto'ob le ma'alob péectzilo'. 15Tu dzaj ti'ob páajtalil xan u ti'al u dzaquico'ob koja'ano'ob yéetel u ti'al u jóokesico'ob kaakas pixano'ob. 16Lelo'oba' leti'ob le docea': Simón, ti' máax tu dzaj xan u kaaba'int Pedro; 17Jacobo yéetel Juan u yíidzin, u paalal Zebedeo, máaxo'ob tu kaaba'intajo'ob Boanerges, u káat u ya'ale', u Paalal u Quíilbal Cháac; 18Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, u paal Alfeo; Tadeo, Simón cananita máaco'obo', 19yéetel Judas Iscariote, le máax j kub Jesuso'. 20Cu dzo'ocole' ca j ooc Jesús yéetel u j canbalo'obe' ti' jun p'éel naj, ca j much'laj ya'abcach máaco'ob tu ca'a téen, ma' j páatji' mix u janalo'obi'. 21Ca tu yojéeltajo'ob u láaktzilo'ob Jesuse' j taalo'ob u ti'al u biso'ob, tumen táan u ya'ala'al dzo'oc u chocotal u pool. 22Bey xan u j ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano', Jerusalén u taalo'obo' tu ya'alajo'ob: Le máaca' oca'an beelzebú ti', lela' u nojochil le kaakas pixano'obo'. Le o'olale' yéetel u páajtalil Beelzebú cu jokesic le kaakas pixano'obo'. 23Ca túun j t'aan le máaco'ob tumen Jesuso', ca tu tzicbaltaj jun p'éel queet t'aan ti'ob, táan u ya'alic: ¿Bix je'el u jóokesa'al Satanás tumen Satanase'? 24Wa jun p'éel caaj cu jatzicubáa u ti'al ba'atel tu baatzilo'obe', le caajo' ma' tu páajtal u xáantal. 25Bey xan jun p'éel cajtalil wa cu jatzicubáa tu yo'olal ba'atelo'obe', ma' tu páajtal u xáantal. 26Bey túuno' wa Satanás cu jatzicubáa u ti'al ba'atel tu baatzile', ma' tu páajtal u xáantal, ba'ale' lela' u xuul. 27Mix máac cu páajtal u yocol tu yotoch jun túul mu'uka'an máac u ti'al u ch'a'ic u nu'uculo'ob, wa ma' tu kaxic táanil; chéen bey cu páajtal u lukesic u nu'uculo'obo'. 28Tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex, tuláacal keban cu páajtal u sa'atsa'al ti' máaco'ob, bey xan tuláacal kaas ca u ya'alo'ob, 29ba'ale' le máax cu ya'alic kaakas t'aano'ob ti' Quili'ich Pixane' mix bikin bíin sa'atsa'ac ti', ba'ale' yaan u cuchic u si'ipil mantadz. 30Bey tu ya'alaj tumen leti'obe' táan u ya'alico'ob: Yaan jun túul kaakas pixan ti'. 31Cu dzo'ocole' j kuch u maama yéetel u yíidzino'ob Jesús ba'ale' j p'áato'ob táancab, ca tu túuxto'ob t'anbil. 32Le máaxo'ob culucbalo'ob tu bakpach Jesuso' tu ya'alajo'ob ti': A maama yéetel a wíidzino'obe' ti' yano'ob te' táancabo', táan u caxtiquecho'ob. 33Ba'ale' leti'e' tu ya'alaj ti'ob: ¿Máax in maama yéetel in wíidzino'ob? 34Ca tu pactaj le máaxo'ob culucbalo'ob tu bakpacho', ca tu ya'alaj: Lelo'oba' in maama yéetel in wíidzino'ob. 35Tumen je'el máaxac ca u dzo'ocbes u yóolaj Kue', leti' in wíidzin yéetel in maama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\