San Marcos 8

1Ti' le kiino'obo' j much'laj ya'abcach máaco'ob, cu dzo'ocole' mina'an ba'al u jaanto'ob. Jesuse' tu t'anaj túun u aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: 2Quin ch'a'ic óotzilil ti' le máaco'oba', tumen dzo'oc óox p'éel kiin yanaco'ob way tin wéetele', cu dzo'ocole' mina'an mix ba'al u jaanto'ob. 3Wa ca in túuxto'ob tu yotocho'ob x ma' janlile', je'el u mina'antal u muuko'ob te j bejo', tumen yaan dze'edzec jach náach taalja'anil. 4U aj canbalo'obe' tu núucajo'ob ti': ¿Bix je'el u páajtal túun u dza'abal ba'al u jaanto'ob way ti' le cúuchil tu'ux mix máac caja'ana'? 5Jesús tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Jai p'éel waaj yaan te'ex? Leti'obe' tu ya'alajo'ob: Siete. 6Tu túuxtaj túun ca culac le máaco'ob te j lu'umo', ca tu ch'a'aj le siete waajo'obo', ca tu dzáa nib óolal ti' Yuum Ku. Cu dzo'ocole' tu xet'la'antaj, ca tu dzáa ti' u aj canbalo'ob, leti'obe' ca tu t'oxláanto'ob ichil le máaco'obo'. 7Yaan ti'ob xan dze'edzec mejen cayo'ob; Jesuse' ca tu dzáa nib óolal xan ti' Ku tu yo'olalo'obe' ca tu túuxtaj t'oxbil. 8Tuláacalo'ob jaano'ob ca j na'ajchajo'ob. Cu dzo'ocole' ca tu chupo'ob siete xaaco'ob yéetel u xe'exet'a'al j p'áato'. 9Le jaano'obo' yaan míin cuatro mil máaco'ob. Jesuse' tu yutzil túuxtajo'obe', 10ca j ooc ti' le cheem yéetel u aj canbalo'obo', ca j bin tu lu'umil Dalmanuta. 11J taalo'ob túun le fariseobo' ca jo'op' u ba'atel t'aano'ob yéetel Jesús. U ti'al u túuntico'ob u yóole' tu káato'ob ti' ca u ye'es ti'ob jun p'éel nojoch chíiculal ca taalac te j ca'ano'. 12Jesuse' tu ch'a'aj yiik, ca tu ya'alaj: ¿Ba'axten táan u káatico'ob jun p'éel nojoch chíiculal le máaco'oba'? Tu jaajil quin wa'alic te'exe' mix jun p'éel chíiculal bíin dza'abac ti'ob. 13Ca tu p'ato'ob túune', ca j ooc tu ca'a téen ti' le cheemo', ca j bin táanxel tzéelil le ka'anabo'. 14J tu'ub ti'ob u bisico'ob ba'al u jaanto'ob. Chéen jun p'éel waaj yaan ti'ob te j cheemo'. 15Jesuse' tu ya'alaj ti'ob: Ile'ex canantaba'ex ti' u levadura le fariseobo' yéetel ti' u levadura Herodes. 16Le aj canbalo'obo' j cáaj u ya'alico'ob tu baatzilo'ob: Cu ya'alic lela' tumen mina'an to'on waaj. 17Jesuse' tu na'ataj ba'ax cu ya'alico'obe', ca tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Ba'axten ca wa'alique'ex mina'an te'ex waaj? ¿Láili' ma' táan a na'atique'ex mix táan a wilaje'ex? ¿Jach wa chich a pucsi'ikale'ex? 18¿Ma' táan wa a paacate'ex yéetel a wiche'ex, mix táan a wu'uyaje'ex yéetel a xiquine'ex? ¿Ma' táan wa u ka'ajal ti' te'ex? 19Le ca tin t'oxaj le cinco waajo'ob ichil cinco mil máaco'obe', ¿jay p'éel xaac u xéexet'al ta mole'ex? Leti'obe' ca tu ya'alajo'ob: Doce u p'éelel. 20Le ca tin t'oxaj le siete waajo'ob ichil cuatro mile', ¿jay p'éel xaac chuuptac ta mole'exi'? Tu ya'alajo'ob: Siete u p'éelel. 21Ca túun tu ya'alaj ti'ob: ¿Láili' ma' táan a na'atique'exe'? 22Cu dzo'ocole' j kucho'ob Betsaida, ca j taasa'ab jun túul ch'óop tu yicnal Jesús, táan u káat óoltico'ob ti' ca u péedzkabte. 23Bey túuno', tu machaj u kab le ch'óopo', ca tu jóokesaj paachil ti' le caajo'. Ca tu ji'ikabtaj u yich yéetel túub, ca tu dzáa u kab tu yóokol, ca tu káataj ti' wa cu páajtal u yilic wa ba'ax. 24Le ch'óopo' paacatnaje' ca tu ya'alaj: Táan in wilic le máaco'obo'. Táan in wilico'ob beyo'ob u cúuculal che'obe', chéen ba'ale' cu xíimbalo'ob. 25Jesuse' tu dzáa tu ca'a téen u kab tu yóokol u yich le máaco', ca j ma'alobchaj u paacat, ca j utzchaji'. Tumen j sáasilchaj tuláacal ba'ax cu pactic. 26Jesuse' ca tu túuxtaj tu yotoch, ca tu ya'alaj ti': Ma' a wocol te j caajo', mix a wa'alic lela' ti' mix máac. 27Cu dzo'ocole' j bin Jesús yéetel u aj canbalo'ob tac tu mejen caajilo'ob Cesareail Filipo. Te j bejo' tu káat chi'itaj ti' u aj canbalo'ob: ¿Máaxen cu ya'alic le máaco'obo'? 28Leti'obe' ca tu núucajo'ob: Yaane' cu ya'alique' Juan Bautistaech, u láako'obe' cu ya'alico'ob Eliasech, yaan xan cu ya'alique' teche' wa máax u láak aj bóobat. 29Tu káat chi'itaj ti'ob: Cux túun te'ex, ¿Máaxen ca wa'alique'ex? Pedroe' tu ya'alaj túun ti': Teche' leti' le Cristoo'. 30Ba'ale' Jesuse' tu kuben t'antaj ti'ob ma' u ya'alico'ob ti' mix máac. 31Jo'op' túun u ca'ansic ti'obe' u Paal Máaque' kabéet u mukyaj jach ya'ab, yéetel ma' bíin ka'amac tumen u nuuquilo'ob, le u nojchilo'ob aj kiino'ob mix tumen u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano'. Tu ya'alaj ti'ob yaan u quíimsa'al, ba'ale' yaan u ca'a púut cuxtal tu yóox p'éel kiin. 32Lela' jach t'áalcab tu ya'alajilac. Pedroe' tu bisaj túun Jesús jun tzéelil, ca jo'op' u keyic. 33Ba'ale' Jesuse' tu sutajubae', ca tu pactaj u aj canbalo'ob, ca tu keyaj Pedro, táan u ya'alic ti': ¡Tzelabáa tin táan, Satanás! Tumen teche' ma' táan a tuucul je'el bix u tuucul Ku, chéen je'el bix u tuucul máaco'obe'. 34Jesús tu t'anaj túun u aj canbalo'ob yéetel le máaco'obo' ca tu ya'alaj ti'ob: Wa yaan máax u káat taal tin paache', u tu'ubsubáa, u ch'a' u Cruz ca taalac tin paach. 35Tumen le máax u káat u toc u cuxtale', bíin u sate; ba'ale' le máax cu satic u cuxtal tin wo'olal yéetel tu yo'olal le ma'alob péectzilo', bíin u toque. 36¿Tumen ba'ax u biilal ti' máac u náajaltic tuláacal yóokolcaab wa cu satic u pixan? 37Tumen ¿buca'aj je'el u páajtal u bo'otic jun túul máac u ti'al u toquic u pixane'? 38Wa yaan máax cu sublactal tin wo'olal yéetel tu yo'olal in ma'alob péectzil tu táan le ma' ti'ibil óol yéetel j keban máaco'oba', bey xan teen u Paal Máac, yaan in sublactal ti' leti' le quéen taalaquen yéetel u qui'ichquelemil in Taata, yéetel xan le quili'ich ángelo'obo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\