San Marcos 9

1Tu ya'alaj xan Jesús ti'ob: Tu jaajil quin wa'alic ti' te'ex, yaan dze'edzec ti' le yano'ob waya', táanil cu bin u yilo'ob u ajawil Ku cu taal yéetel páajtalil, cu dzo'ocole' cu quíimilo'ob. 2Cu dzo'ocol u máan seis kiino'obe', Jesuse' tu bisaj Pedro Jacob yéetel Juan, j bino'ob tu juunalo'ob tac yóokol jun p'éel ca'anal pu'uc. Te'elo' jelpaj u chica'anil tu táano'ob. 3U nooke' j sáasjome'enchaji' yéetel jach j sacchaji'. Mix máac ti' le cu p'o'ico'ob nook ti' le lu'uma' cu páajtal u saccuntic beyo'. 4Leti'obe' tu yilajo'ob Elías yéetel Moisés táan u tzicbalo'ob yéetel Jesús. 5Pedroe' tu ya'alaj túun ti' Jesús: Aj ca'anbesaj, ¡jach ma'alob yanilo'on waye'! Ma'alob ca c beet óox p'éel pasel: jun p'éel a ti'ali', jun p'éele' u ti'al Moisés, yéetel jun p'éele' u ti'al Eliasi'. 6Ba'ax úuche' jaka'an u yóol le aj canbalo'obo'; le o'olal Pedroe' ma' u yojel ba'ax cu ya'aliqui'. 7J éem túun jun p'éel múuyal tu yóokolo'obe' ca j p'áato'ob ichil. Ti' le múuyalo' jóok jun p'éel t'aan táan u ya'alic: Lela' in yaabilaj Paal, u'uye'ex u t'aan leti'. 8Ti' le jun súutuco', le ca j paacatnaj tu bakpacho'obe', mix máac u láak tu yilajo'ob tu yicnalo'ob, chéen Jesús. 9Ca'aliquil táan u yéemelo'ob ti' le pu'uco', Jesuse' tu kubentaj ti'ob ma' u tzicbaltico'ob ti' mix máac le ba'ax dzo'oc u yilico'obo', wa ma' le quéen dzo'oc u ca'a púut cuxtal u Paal Máac ichil le quimeno'obo'. 10Le o'olale' tu muclo'ob ichilo'ob lela', ba'ale' táan u káatico'ob tu baatzilo'ob ba'ax le ca'a púut cuxtal ichil le quimeno'obo'. 11Tu káat chi'ito'ob túun ti' Jesús: ¿Ba'ax teen cu ya'alico'ob u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' kabéet u taal Elías táanil? 12Leti'e' tu núucaj ti'ob: Tu jaajile' Eliase' yaan u taal táanil, u ti'al u nu'uct tuláacal ba'al. ¿Ba'ax cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo'ob tu yo'olal u Paal Máaco'? Cu ya'alique' yaan u mukyaj yéetel yaan u ch'a'ap'ecta'al. 13Ba'ale' tene' quin wa'alic ti' te'exe' dzo'oc u taal Elías, tu beeto'ob xan ti' leti' tuláacal ba'ax tu yóoltajo'ob, jach je'el bix cu ya'alic le Quili'ich Dzíibo'ob bíin úuchuc ti'o'. 14Cu dzo'ocol u yéemelo'ob ti' le pu'uco', j suunajo'ob tac tu'ux yaan le aj canbalo'obo', ca tu yilajo'ob ya'abcach máac tu bakpacho'ob; ti' yaan xan u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' táan u ba'atel t'aano'ob yéetelo'ob. 15Le ca tu yilajo'ob Jesuse', láaj ja'ak u yóolo'ob, ca j áalcabnajo'ob tu yicnal u ti'al u tzico'ob. 16Leti'e' tu káat chi'itaj túun ti'ob: ¿Ba'ax ca ba'atel t'antique'ex yéetelo'ob? 17Jun túul ti' le yano'ob te'elo' tu núucaj: Aj ca'anbesaj, tin taasaj teech in paal, yaan jun túul kaakas pixan ti'. Dzo'oc u tootquinta'al tumen le kaakas pixano'. 18Je'el tu'uxac ca yanaque', le kaakas pixano' cu machique, cu lúubsic lu'um, te túuno' cu yóomanquil u chi' yéetel cu jach'ic u coj. Beya' táan u jach lúubul u muuk. Dzo'oc túun in káat óoltic ti' a aj canbalo'ob ca u jóokeso'ob le kaakas pixan ti'o', ba'ale' ma' j páatchajo'obi'. 19Jesuse' tu núucaj: ¡J ma' ocsaj óol máaque'ex! ¿Tac ba'ax kiin quin wantal ta wéetele'ex? ¿Tac ba'ax kiin yaan in mukyajtique'ex? Taase'ex teen way le j xi'ipalo'. 20Ca tu taaso'ob tu yicnal. Le ca j ila'ab Jesús tumen le kaakas pixano', tu beetaj u léequel le xi'ipalo', ca j lúub, táan u bablicubáa yéetel táan u yóomanquil u chi'. 21Jesuse' tu káat chi'itaj ti' u taata: ¿Buca'aj kiin cáajac u yúuchul ti' lela'? Ca tu núucaj le taatatzilo': Tu chan xi'ipalil. 22Ya'ab u téenel le kaakas pixano' cu beetic u lúubul ichil káak yéetel ichil ja' tu yo'olal u quíimsic. Bey túuno' wa cu páajtal a beetic wa ba'axe', ch'a' to'on óotzilil ca a wáanto'on, 23Jesuse' tu ya'alaj ti': Wa cu páajtal a wocsaj óoltique', je'el ba'axaque' je'el u páajtal ti' máax cu yocsaj óolale'. 24Ca túun tu ka'am a'alaj u taata le xi'ipalo': Quin wocsaj óoltic. ¡Áanten u ti'al in ya'abcuntic in wocsaj óolal! 25Le ca tu yilaj Jesús táan u much'tal ya'abcach máaco'obe' ca tu keyaj le kaakas pixano', táan u ya'alic ti': Toot yéetel cóoc pixan, teen a'alic ti' teech ca jóokoquech. p'at le xi'ipala', ma' a suut ocol ti'. 26Le kaakas pixano' j awatnaji', ca tu beetaj u léequel tu ca'a téene', ca jóoki. Ca tu p'ataj le xi'ipalo' bey quimene', ya'ab jo'op' u ya'alico'obe' dzo'oc u quíimil. 27Ba'ale' Jesuse' tu machaj tu kabe', ca tu líikesaj. Le xi'ipal túuno' j wa'alaji'. 28Jesuse' j ooc túun ti' jun p'éel naj, u canbalo'obe' tu káat chi'ito'ob ti' jun páayil: ¿Ba'ax teen ma' j páatchajac jóokesic le kaakas pixano'? 29Ca tu ya'alaj ti'ob: Tumen le kaakas pixano'ob beyo'oba' chéen yéetel payalchi' yéetel su'ukin cu páajtal u jóoksa'alo'ob. 30Le ca j luko'ob te'elo', j máano'ob Galilea. Jesuse' ma' u káat ca ojéelta'ac tumen mix máaqui', 31tumen táan ca'ach u ca'ansic ti' u aj canbalo'obe' u Paal Máaque' yaan u ku'ubul tu kab máaco'ob u ti'al ca quíimsa'ac. Ba'ale' tu yóox p'éel kiin quíimique yaan u ca'a púut cuxtal. 32Ba'ale' leti'obe' ma' tu na'atajo'ob ba'ax tu ya'alaji', cu dzo'ocole' sajaco'ob xan u káato'ob ti'. 33J kucho'ob túun tu caajil Capernaum; le ca j ooco'ob ich naje', Jesuse' tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Ba'ax ca ba'atel t'antique'ex ca'ach te j bejo'? 34Ba'ale' tu mac u chi'ob tumen te j bejo' tu ba'atel t'antajo'ob máax u asab nojochil ichilo'ob. 35Jesuse' j culaje', ca tu t'anaj le doce aj canbalo'obo', ca tu ya'alaj ti'ob: Le máax u káat táanilcunsubae' unaj u pachilcunsicuba ti' tuláacal, bey xan u meyajtic tuláacal. 36Cu dzo'ocole' ca tu machaj jun túul chan xi'ipale', ca tu dzaj chúumuc ti'ob, ca tu méekaj, táan u ya'alic ti'ob: 37Le máax cu kamic tin kaaba' jun túul chan xi'ipal je'el bix lela', teen cu kamiquen. Le máax cu kamiquene', ma' chéen teen cu kamiqueni', ba'ale' cu kamic xan le máax j túuxteno'. 38Juane' tu ya'alaj ti': Aj ca'anbesaj, t ilaj jun túul máac táan u jóokesic kaakas pixano'ob ta kaaba'; ba'ale' t wet'aj ti' tumen ma' t éetel cu máani'. 39Ba'ale' Jesuse' ca tu ya'alaj: Ma' a wet'ique'ex ti' tumen mina'an mix máac ca u beet jun p'éel chíiculal tin kaaba' cu dzo'ocole' ca páatac u t'aan kaas tin wo'olal. 40Tumen le máax ma' u p'ec óoltma'one', t éetel yaan. 41Je'el máaxac ca u dzáa te'ex quex chéen jun luuch ja' tin kaaba'e', tumen u ti'ale'ex Cristoe', tu jaajile' bíin bo'ota'ac ti'. 42Je'el máaxac ca u beet u lúubul ti' keban jun túul ti' le mejen paalal u yoquesmaj u yóolo'ob ti' teno', jach ma'alob ca ka'axac jun p'éel u nojoch tuunichil juch' tu caal, ca pu'uluc tu taamil ka'anab. 43Wa a kab cu beetic a lúubul ti' kebane', ma'alob ca a xot'e; tumen asab ma'alob ca ocoquech ti' cuxtal chéen yéetel jun p'éel kab ma' ca xi'iquech metnal yéetel ca'a p'éel a kab, tu'ux yaan le káak ma'atech u tu'upulo', 44tu'ux ma' tu quíimil u x nokolilo'ob mix u káakil bíin tu'upuc. 45Wa a wooc cu beetic a lúubul ti' kebane', xot' xan, tumen asab ma'alob ca ocoquech yéetel jun p'éel a wooc ti' cuxtal ma' ca pu'ulquech metnal chuca'an ca'a p'éel a wooc, tu'ux ma' bíin tu'upuc u káakili', 46tu'ux ma' tu quíimil u x nokolilo'ob mix u káakil bíin tu'upuc. 47Wa u neek a wich cu beetic a lúubule', jóokes, tumen asab ma'alob ca ocoquech chéen yéetel jun p'éel a wich tu ajawil Ku, ma' ca pu'ulquech metnal yéetel ca'a p'éel wich, 48tu'ux ma' tu quíimil u x nokolilo'ob mix u káakil bíin tu'upuc. 49Tumen tuláacal máac yaan u nu'ucta'al yéetel káak, yéetel tuláacal ba'alche' cu quíimsa'al u ti'al kubbil ti' Kue' yaan u nu'ucta'al yéetel ta'ab. 50Le ta'abo' ma'alob, ba'ale' wa cu p'áatal ma' ch'óoch'e', ¿bix je'el u páajtal u ma'alobquinta'al tu ca'a téene'? Yanac ta'ab ti' te'ex, yéetel cuxlene'ex ich jéedzel ta baatzile'ex.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\