San Mateo 12

1Ti' le kiino'obo' táan u xíimbal Jesús ichil pakalo'ob tu kiinil sábado. U aj canbalo'obe' j wi'ijchajo'obe' ca jo'op' u yoxo'ontico'ob u yiij trigo u ti'al u jaanto'ob. 2Le fariseobo' le ca tu yilajo'obe', tu ya'alajo'ob ti' Jesús: Ile a j canbalo'obe' táan u beetico'ob jun p'éel meyaj ma' unaj u beeta'al tu kiinil sábadoi'. 3Ba'ale' leti'e' tu núucaj ti'ob: ¿Ma' wa a xocmaje'ex ba'ax tu beetaj David jun téen le ca j wi'ijchaj leti' yéetel le máaxo'ob yano'ob yéetelo'? 4J ooc tu najil Kue' ca tu jaantaj le waaj jun páaycunta'an u ti'al jaantbil chéen tumen le aj kiino'obo', le waaja' ma' unaj u jaantic leti'i mix le máaxo'ob yano'ob tu yéetelo'. 5¿Ma' wa a xocmaje'ex ti' u a'almaj t'aan Moisés le aj kiino'ob yano'ob te j kulnajo' ma' táan u je'elelo'ob ti' u kiinil sábadoi', cu dzo'ocole' lela' ma' kebani'? 6Quin wa'alic te'ex túune' waye' yaan ba'ax asab nojoch ti' le kulnajo'. 7Te'exe' ma' a na'ate'ex ba'ax u káat u ya'al le Quili'ich Dzíiba': Tene' in káat ca a ch'a'ex óotzilil ma' ca a kube'ex quíimsbil ba'alche'obi'. Wa ca a na'ate'exe', bejela'a' ma' táan a xot kintique'ex le máaxo'ob ma' si'ipilnaco'obo'. 8Tumen u Paal Máaque' yaan páajtalil ti' tu yóokol u kiinil sábado xan. 9Jesús túune' j luk te'elo' ca j ooc ti' jun p'éel sinagoga. 10Te'elo' yaan jun túul máac tiquin u kab; tumen u káat u caxto'ob ba'ax o'olal u taquico'ob u pool Jesuse', tu káat chi'ito'ob ti': ¿Utz wa u dza'acal jun túul koja'an tu kiinil sábado? 11Jesuse' tu núucaj ti'ob: ¿Máax ti' te'ex wa yaan jun túul u j taman ca lúubuc ti' jun p'éel ch'e'en tu kiinil sábadoe' ma' wa tu bin u jóokes? 12¡Asab ya'ab u tojol jun túul máac ti' jun túul j taman! Bey túuno', ma'alob u beeta'al utz tu kiinil sábado. 13Ca tu ya'alaj ti' le máaco': Tich' a kabo'. Le ca tu tich'aje' ca ma'alobchaj je'el bix le u láak u kabo'. 14Jóok túun le fariseobo' ca jo'op' u tucultico'ob bix je'el u páajtal u quíimsico'ob Jesús. 15Le ca tu yojéeltaj Jesuse', j luk te'elo', ya'ab máaco'ob j bino'ob tu paach. Jesuse' tu dzaj u toj óolal tuláacal le máaxo'ob koja'ano'obo', 16ca tu jach kubentaj ti'ob ma' u ya'alico'ob máax leti'. 17Lela' j úuch u ti'al u dzo'ocpajal ba'ax tu ya'alaj aj bóobat Isaías, ca tu ya'alaj: 18Lela' in palitzil máax in yéeymaj, in yaabiltmaj, tu yo'olal máax qui'imac in wóol. Bin in ca'aj in dzáa in Quili'ich Pixan tu yóokol, yéetel bíin u tze'ect p'is óolal ti' le caajo'obo'. 19Ma' bíin ba'atel t'aanaqui' mix bíin awatnaqui', mix bíin u'uya'ac u juum u t'aan tumen mix máac te j bejo'obo'. 20Ma' bíin u cach le jalal oop'olo' mix bíin u tup le kuuch cu budzilanquilo', tac quéen u beet u dzáancha'ata'al le kaas tumen le utzo'. 21Tuláacal le caajo'obo' bíin u dza'ob u alab óolal ti' leti'. 22J bisa'ab túun ti' Jesús jun túul máac ch'óop yéetel toot, yaan xan jun túul kaakas pixan ti', j dzaab u toj óolal tumen Jesuse' ca j páatji u paacat yéetel j páatji' u t'aan. 23Tuláacal le máaco'obo' ja'ak u yóolo'ob ca tu ya'alajo'ob: ¿U Paal David wa le máaca'? 24Ba'ale' le j fariseobo' lela', ya'alajo'ob: Le máaca' cu jóokesic le kaakas pixano'obo' chéen yéetel u páajtallil Belzebú, u j nojoch le kaakas pixano'obo'. 25Jesús tu yojéeltaj ba'ax cu tucultico'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Je'el ba'axac caajil ca u jatzláantubáa u ti'al ba'atel tu baatzile' cu xu'ulsicuba, wa jun p'éel caaj wa jun p'éel cajtalil cu jatzláanticubae' ma' tu páajtal u xáantal. 26Bey xan, wa Satanás cu tojolch'intic Satanase' u jatzláantmubáa túun, ¿bix je'el u páajtal u xáantal u páajtalile'? 27Te'exe' ca wa'alique'ex tene' táan in tojolch'intic le kaakas pixano'obo' yéetel u páajtalil Beelzebú; wa bey anilo', ¿máax dzáic ti' a paalale'ex u páajtalil u ti'al u tojolch'intico'ob? Le o'olale' leti'ob e'esic ma' toj a tuucule'exi'. 28Ba'ale' tene' táan in tojolch'intic le kaakas pixano'obo' yéetel u páajtalil u Quili'ich Pixan Ku, lelo' u káat u ya'ale' dzo'oc u kuchul ti' te'ex u ajawil Ku. 29Tumen: ¿Bix je'el u páajtal u yocol wa máax tu yotoch jun túul mu'uka'an máac u ti'al ca ocla'ac u ba'aluba'ob wa ma' tu ka'axal táanile'? Tumen chéen bey je'el u páajtal u yocla'al u yotoche'. 30Le máax ma' tin wéetele', cu líikil tin wóokol; bey xan le máax ma' tu mol tin wéetele' cu ki'itbesaj. 31Le o'olale' quin wa'alic ti' te'ex, tuláacal keban yéetel tuláacal ba'al kaas ca u ya'al máaque' cu páajtal u sa'atsa'al ti', ba'ale' wa cu ya'alic ba'al kaas tu yo'olal Quili'ich Pixane' lelo' ma' bíin sa'atsa'ac ti'i. 32Bey xan je'el máax ca u ya'al ba'al kaas ti' u Paal Máaque' je'el u sa'atsa'ale'; ba'ale' le máax cu ya'alic ba'al kaas tu yo'olal Quili'ich Pixane', ma' bíin sa'atsa'aqui', mix ti' le kiino'oba', mix ti' le kiino'ob bíin talaco'. 33Wa jun cúul che' ma'alobe' ma'alob u yich; Wa jun cúul che' ma' paatale' ma' paatal u yichi'. Tumen jun cúul che'e cu kaj óolta'al tu yo'olal u yich. 34¡U ch'i'ibale'ex cano'ob! ¿Bix je'el u páajtal a wa'alique'ex ma'alob ba'alo'ob wa kasa'ane'exe'? Tumen ti' u chi' máac cu jóokol tuláacal ba'ax yaan tu pucsi'ikal. 35Jun túul máac utze' cu ya'alic ma'alob ba'alo'ob tumen le utzo' ti' yaan tu pucsi'ikale', jun túul máac kasa'ane' cu ya'alic ba'alo'ob kaastac tumen le kaaso' ti' yaan tu pucsi'ikale'. 36Tene' quin wa'alic ti' te'ex, tu kiinil le p'is óolo', tuláacal máac yaan u cáantic yo'olal tuláacal chéen cunel t'aano'ob ca u ya'ale. 37Tumen yéetel a t'aano'ob bíin p'is óolta'aquech, yéetel bíin a'ala'ac wa yaan a si'ipil wa mina'an. 38J a'ala'ab túun ti' Jesús tumen dze'edzec ti' le fariseob yéetel u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano': Aj ca'anbesaj t káat il a beetic wa ba'ax chíiculal. 39Jesuse' tu núucaj ti'ob: Kaakas máaco'ob yéetel ma' ocsaj óol máaco'obe' cu káatico'ob jun p'éel chíiculal; ba'ale' ma' bíin dza'abac ti'ob u láak chíiculal wa ma' chéen u chíiculal aj bóobat Jonás. 40Tumen je'el bix Jonás yanji tu jobnel le nojoch cay óox p'éel kiin yéetel óox p'éel áakabo', bey xan u paal máac yaan u yantal yáanal le lu'uma' óox p'éel kiin yéetel óox p'éel áakab. 41Le máaxo'ob cajlajo'ob tu caajil Niniveo bíin líikico'ob tu kiinil p'is óol u ti'al u xotkintico'ob u cajnáalilo'ob le kiino'oba'; tumen le niniveobo' tu kexajo'ob u cuxtalo'ob ca tu yu'ubajo'ob u tze'ec Jonás; cu dzo'ocole' way yaan jun túul asab nojoch ti' Jonase'. 42Bey xan u x ajawil j noojol bíin líikic tu kiinil p'is óol u ti'al u xot kiint u cajnáalilo'ob le kiino'oba', tumen leti'e' j luk ti' jun p'éel lu'um jach náache' ca j taal u yu'ub u ca'anbesaj Salomón, cu dzo'ocole' way yaan jun túul máax asab nojoch ti' Salomone'. 43Le quéen jóokoc jun túul kaakas pixan ti' jun túul máaque' cu máan ti' tiquin cúuchilo'ob u caxant je'elel. Wa ma' tu caxtaje', cu tucultic: 44Bin in ca'aj suut tin wotoch tu'ux jóokeno'. Le quéen suunaque' cu yilic le máaco' bey jun p'éel naj tu'ux mix máac caja'ani', míista'an yéetel jadzutzquinta'an. 45Cu bin túune' cu taasic u láak siete pixano'ob asab kasa'antaco'ob ti' leti'; cu láaj oclo'ob túun cajtal ti' le máaco', le máac túuno' cu asab kastal ti' le yanil ca'acho'. Bey cun úuchul ti' u kaakas cajnáalilo'ob le kiino'oba'. 46Ca'aliquil táan u ca'ansic le máaco'obo', j kuch u maama yéetel u yíidzino'ob Jesús. P'áato'ob táancab ca tu ya'alajo'ob u káato'ob t'aan tu yéetel. 47A'alab ti' Jesús: A maama yéetel a wíidzino'obe' ti' yano'ob te j táancabo' u káato'ob t'aan ta wéetel. 48Ba'ale' leti'e' tu núucaj ti' le máax tu taasaj le kuben t'aan ti'o': ¿Máax in maama yéetel máax in wíidzino'ob? 49Ca tu tuch'ubtaj túun u aj canbalo'obe' ca tu ya'alaj: Lelo'oba' in maama yéetel in wíidzino'ob. 50Tumen je'el máaxac ca u beet ba'ax u káat in Taata yaan te j ca'ano' leti' in wíidzin yéetel in maama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\