San Mateo 22

1Jesuse' jo'op' u ca'ansaj tu ca'a téen yéetel quet t'aano'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: 2U ajawil ca'ane' bey jun túul ajaw tu beetaj jun p'éel kiinbesajil úuchic u dzo'ocol u beel u paal. 3Tu túuxtaj u palitzilo'ob u ti'al u t'anico'ob le máaxo'ob a'ala'an ti'ob ca taaco'obo', ba'ale' lelo'oba' ma' tu yóoltajo'ob taali'. 4Tu túuxtaj u láak palitzilo'ob, táan u ya'alic: A'ale'ex ti' le máaxo'ob t'aano'obo' dzo'oc in nu'uctic le janalo'. Dzo'oc in túuxtic quíimsbil in wacaxo'ob yéetel in poloc ba'alche'ob, tuláacal nu'ucta'an; co'otene'ex ti' le dzo'ocol beelo'. 5Ba'ale' le máaxo'ob t'aano'obo' ma' tu dzáajo'ob u yóolo'ob ti'obi'. Jun túul ti' leti'obe' j bin tu lu'umo'ob, u láake' j bin tu coonolo'ob; 6u láako'obe' tu machajo'ob u palitzilo'ob le ajawo' ca tu ja'ajadzo'ob tac ca tu quíimsajo'ob. 7Le ajaw túuno' jach kuuxilnaje' ca tu túuxtaj u aj ba'atelo'ob u ti'al u quíimso'ob le j quíimsaj wíinico'obo' yéetel u ti'al u tóoco'ob u caajalo'ob. 8Cu dzo'ocole' tu ya'alaj ti' u palitzilo'ob: Tuláacal nu'ucta'an u ti'al le dzo'ocol beelo', ba'ale' le máaxo'ob t'aana'ano'obo' ma' táan u najmatico'ob u taalo'ob. 9Xeene'ex túun ti' le noj bejo'obo' ca a wa'ale'ex ti' je'el máaxac ca a wile'exe' ca talaco'ob ti' le dzo'ocol beelo'. 10Le palitzilo'obo' jóoko'ob ti' le bejo'obo' ca tu much'quintajo'ob tuláacal le máaxo'ob tu yilajo'obo' kasa'ano'ob yéetel utzo'ob; bey túuno' le najo' j chu'up yéetel máaco'ob. 11Le ajaw túuno' j ooc u yil le máaxo'ob t'a'ano'obo', ca tu yilaj jun túul máac ma' u búuquintma u nookil u ti'al jun p'éel dzo'ocol beeli', 12Ca tu ya'alaj ti': In wet' xiibil ¿Bix ooquiquech waye' wa ma' a búuquintma u nookil u ti'al jun p'éel dzo'ocol beeli'? Ba'ale' le máaco' mix ba'al tu ya'alaj. 13Le ajaw túuno' tu ya'alaj ti' le máaxo'ob táan óoltico'ob le mayacche'obo': Kaxe'ex u kabo'ob yéetel u yooco'obe' ca a jóokese'ex tu éekjoche'enil táancab, tu'ux bíin úuchuc okol yéetel jach' coj. 14Tumen ya'ab le máaxo'ob t'ana'ano'obo' ba'ale' jun p'íit le máaxo'ob yéeya'ano'obo'. 15Le fariseobo' j bino'ob túune', ca tu múuch' tucultajo'ob bix je'el u beetico'ob u ya'alic Jesús wa ba'ax ca u dzáa tu'ux u taquico'ob u pool. 16Bey túuno' tu túuxtajo'ob dze'edzec ti' u j tzaypacho'ob jun múuch' yéetel u j tzaypacho'ob Herodese' u ti'al u ya'alico'ob ti' Jesús: J ca'anbesaj, c ojel ca wa'alic u jaajil yéetel ca ca'anbesic yéetel jaaj u bejil Ku, tumen ma' táan a cananticabáa ti' ba'ax cu ya'alic máaco'ob, tumen ma' táan a p'is óoltaj tu yo'olal u chica'anil wíinic. 17A'al ti' to'on túun ba'ax ca tucultic: ¿Ma'alob wa ca c bo'ot patano'ob ti' Cesar wa ma'? 18Ba'ale' Jesuse' tu kaj óoltaj u kaakas tuuculo'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: J ca'a p'éel iche'ex ¿ba'ax ten a káat a túunte'ex in wóol? 19E'ese'ex ten le taakin iquil u bo'ota'al le patano'obo'. Ca tu taasajo'ob jun p'éel denario ti'. 20Jesuse' le ca tu yilaje' tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Máax ti'alintic le ich yéetel le kaaba' dzíibta'ana'? 21Tu núucajo'ob ti': U ti'al Cesar. Jesuse' tu ya'alaj túun ti'ob: Dza'ex túun ti' Cesar ba'ax u ti'al Cesar, dza'ex xan ti' Yuum Ku ba'ax u ti'al Ku. 22Le ca tu yu'ubajo'ob le je'ela' ja'ak u yóolo'ob, ca tu p'atajo'obe' ca j bino'ob. 23Láili' ti' le kiino' dze'edzec saduceobe' j bino'ob u yilo'ob Jesús. Le saduceobo' cu ya'alico'obe' ma' táan u ca'a púut cuxtal le quimeno'obo'. Bey túuno' tu ya'alajo'ob ti' Jesús: 24J ca'anbesaj, Moisese' tu ya'alaje' wa jun túul máac cu quíimil ba'ale' ma' yanchaj u paalal ti' u yatane', u yíidzine' unaj u dzo'ocol u beel yéetel le x quimen íichamo', u ti'al ca yanac u paalal u ti'al le sucu'untzilo'ob. 25Yanchaj ichilo'on siete láaktzilo'ob; le yáaxo' dzo'oc u beel ca j quíimi'. Tu yo'olal ma' yanchaj u paalale' j p'áat le x quimen íicham ti' u yáax íidzin. 26Bey úuchic ti' le ca'a túulo' bey xan ti' le u yóox túulo' tac tu sieteil. 27Cu dzo'ocol u láaj quíimilo'obe' ca j quíim xan le co'olelo'. 28Le quéen ca'a púut cuxlac le quimeno'obo', ¿máacal máac ti' le siete sucu'untzilo'ob cu bin atantic le co'olelo', tumen tu sieteil j dzo'oc u beelo'ob tu yéetel? 29Jesuse' tu núucaj ti'ob: Te'exe' keechel a tuucule'ex tumen ma' a kajóole'ex le Quili'ich Dzíibo' mix u páajtalil Ku. 30Tumen le quéen ca'a púut cuxlac le quimeno'obo', mix táan u dzo'ocol u beelo'ob, mix bíin u dza'ob u x ch'upul paalal u ti'al ca dzo'ococ u beelo'ob, ba'ale' bíin béeyaco'ob je'el bix u ángelo'ob Ku yano'ob te j ca'ano'. 31Ba'ale' wa tu yo'olal u ca'a púut cuxtal le quimeno'obo', ¿ma' wa a xocmaje'ex ba'ax cu ya'alic ti' te'ex Kui' tu ya'alaj beya': 32Teen u Ku Abraham, Isaac yéetel Jacob? Junab Kue' ma' u Ku quimeno'obi' ba'ale' u Ku ¡cuxa'ano'ob! 33Le ca tu yu'ubajo'ob lela', le máaco'obo' ja'ak u yóolo'ob tu yo'olal u ca'anbesaj. 34Le fariseobo', le ca tu yojéeltajo'ob dzo'oc u ma'acal u chi'ob le saduceob tumen Jesuso' j much'lajo'ob. 35Jun túul ti' leti'obe' máax u aj ca'anbesaj le a'almaj táano', tu yóoltaj u túunt u yóol Jesuse' ca tu ya'alaj ti': 36Aj ca'anbesaj, ¿macalmáac u asab nojochil ichil le a'almaj t'aano'obo'? 37Jesuse' tu ya'alaj ti': Yaabilt Yuumtzil a Ku Yéetel tuláacal a pucsi'ikal, yéetel tuláacal a wóol, yéetel tuláacal a na'at. 38Le je'ela' u asab nojochil yéetel u yáaxil ichil le a'almaj t'aano'obo'. 39U ca'a p'éele' chica'an ti', cu ya'alique': Yaabilt a láak je'el bix ca yaabiltcabáe. 40Le ca'a p'éel a'almaj t'aano'oba' leti'ob u chun tuláacal u ya'almaj t'aan Moisés yéetel u ca'anbesaj le aj bóobato'obo'. 41Ca'aliquil much'ucbal le fariseobo' 42Jesuse' tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Ba'ax ca tucultique'ex tu yo'olal Le Cristoo'? ¿U paal máaxi'? Tu ya'alajo'ob ti': U paal David. 43Jesuse' tu ya'alaj túun ti'ob: ¿Bix túun anil Davide' le ca'a t'aanaj péecsa'an tumen Quili'ich Pixane', tu ya'alaj Yuumtzil ti'? Tumen Davide' tu ya'alaj: 44Yuumtzile' tu ya'alaj ti' in Yuumtzil: Culen tin x no'oj tac quéen in dzáa tuláacal a aj p'eeco'ob tu yáanal a wooc. 45¿Bix je'el u páajtal u paalinta'al le Cristo tumen Davido' wa David cu ya'alic Yuumtzil ti'? 46Mix máac páatji' u núuquic mix ba'al ti', líikbal ti' le kiino' mix máac taacchaj u beetic u láak káatchi' ti'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\