San Mateo 9

1Jesuse' j ooc túun ti' jun p'éel cheeme', bin táanxel tzéelil le ka'anabo', ca j kuch tu caajal. 2J taasa'ab ti' jun túul máac túuch' u wíinclil chilicbal ti' jun p'éel kóochche'; le ca tu yilaj Jesús u yocsaj óolalo'obe' tu ya'alaj ti' le koja'ano': Anac a wóol, in paal; sa'atsa'an a kebano'ob. 3Dze'edzec túun ti' u aj ca'anbesajilo'ob le a'almaj t'aano' tu tucultajo'ob: Le máaca' táan u poch'ic Yuum Ku. 4Tumen Jesús u yojel ba'ax cu tucultico'obe', tu ya'alaj ti'ob: ¿Ba'ax ten jach kaas a tuucule'ex?, 5¿tumen ba'ax asab séeba'an u ya'ala'al: Sa'atsa'an a kebanoob, wa u ya'ala'al, Líiken, xíimbalnen? 6Ma'alob túun, bin in ca'aj in we'es te'exe' u Paal Máaque' yaan u páajtalil ti' u ti'al u sa'atsic kebano'ob way yóokol le lu'uma'. Ca tu ya'alaj túun ti' le máac túuch' u wíinclilo': Líiken ch'a'a a kóochche'e, ca xi'iquech ta wotoch. 7Le máac túuch' u wíinclilo' j líik túune' ca j bin tu yotoch. 8Le máaco'obo', le ca tu yilajo'obe', j sajacchajo'ob, ca tu qui' t'antajo'ob Yuum Ku tumen tu dzáa ti' máaco'ob le páajtalila'. 9Jesuse' j luk te'elo', ca tu yilaj jun túul máac, cu kaaba'intic Mateo, culucbal tu cúuchil tu'ux cu bo'ota'al le patano'obo', ca tu ya'alaj ti': Tzaypachteni', j líik túun Mateoe' ca j bin tu paach. 10Culucbal janal Jesús te j najo' ca j kuch ya'ab j kam patano'ob yéetel u láak j keban máaco'obe' ca j culajo'ob janal yéetel Jesús, bey xan u aj canbalo'ob. 11Ba'ale' le j fariseobo', le ca tu yilajo'obe', tu káat chi'itajo'ob ti' u j canbalo'obo': ¿Bix anil a j ca'anbesaje'exe' cu janal yéetel le j kam patano'obo' bey xan yéetel le j keban máaco'obo'? 12Jesuse' tu yu'ubaj ca tu ya'alaj ti'ob: Ma' kabéet aj dzaac ti' le máaxo'ob toj u yóolo'obo', ba'ale' kaabéet ti' le máaxo'ob koja'ano'obo'. 13Xene'ex ca a cane'ex ba'ax u káat u ya'al le Quili'ich Dzíiba': Tene' in káat ca ch'a'ex óotzilil, ma' ca kube'ex quíimsbil ba'alche'obi'. Tumen ma' taalaja'anen u ti'al in t'aan máaxo'ob utzo'obo', ba'ale' le máaxo'ob kebano'obo' u ti'al ca u kexo'ob u tuuculo'ob. 14U j tzaypacho'ob Juan Bautistae' tu nadzajuba'ob ti' Jesús ca tu káat chi'ito'ob ti': ¿Ba'ax ten to'on yéetel le fariseobo' ya'ab c su'ukin, ba'ale' a aj canbalo'obe' ma' tu su'ukino'ob? 15Jesuse' tu núucaj ti'ob: ¿Je'el wa u páajtal u okom óolta'al le máaxo'ob t'aana'ano'ob u ti'al jun p'éel dzo'ocol beel ca'aliquil ti' yaan le íichamtzil tu yicnalo'obo'? Ba'ale' bíin talac u kiinil quéen lukesa'ac le íichamtzil ti'obo'; le túun quéen su'ukinaco'ob. 16Mix máac cu pakacoctic jun p'éel úuchben nook yéetel u xéet'el túumben nook, tumen le túumben nooko' cu móotzole' cu jatic le úuchben nooko', cu asab nojochtal túun u jaatlil. 17Mix cu dza'abal túumben vino ti' úuchben kéewelo'ob; tumen wa cu beeta'al beyo', le úuchben kéewelo'obo' cu xíiquilo'obe' cu kastal le kéewelo'obo' bey xan le vinoo'. Le o'olale' kabéet u dza'abal le túunben vinoo' ti' túumben kéewelo'ob, beyo' cu p'áatal ma'alob tu ca'a p'éelilo'ob. 18Ca'aliquil táan u ya'alic Jesús le ba'alo'oba' j kuch jun túul u nojochil le judíobo', j xolaj tu táane' ca tu ya'alaj: In ch'upul paale' táant u quíimile', ba'ale' wa ca taal yéetel ca dzáic a kab tu yóokole' je'el u ca'a cuxtale'. 19J líik Jesuse' ca j bíin tu yéetel; u aj canbalo'obe' bino'ob xan tu paach. 20Jun túul koja'an co'olel, dzo'oc doce ja'abo'ob cáajac u mukyajtic u tuul ki'ik ti'e', tu nadzajuba pachil ti' Jesuse' ca tu péedzkabtaj u chi' u nook 21Tumen tu tucultaj: Quex chéen ca páatac in péedzkabtic u chi' u nooke' quin wutztal. 22Ba'ale' Jesuse' tu sutjubae', tu yilaj le co'olelo', ca tu ya'alaj ti': In paal yanac a wóol. Dzo'oc a wutztal tumen ocsaj óolnajech. Tu séeblaquil toojchaj u yóol le co'olelo'. 23J kuch túun Jesús tu yotoch u nojochil le judíobo', le ca tu yilaj le máaxo'ob cu paaxo'ob u ti'al le mucsajo' yéetel le máaxo'ob táan u ka'am okolo'obo', 24tu ya'alaj ti'ob: Tzelaba'ex waye' tumen le x ch'úupalo' ma' quimeni', chéen táan u wenel. Ca j che'ejta'ab tumen le máaco'obo', 25ba'ale' Jesuse' tu beetaj u jóokolo'ob, j ooc túune' ca tu machaj le x ch'úupal tu kabo', ca j líik le x ch'úupalo'. 26U péectzil le ba'ax úucha' t'i'itpaj ti' tuláacal le lu'umo'. 27Le ca j luk Jesús te'elo', ca'a túul ch'óopo'ob bino'ob tu paach táan u yawatico'ob: ¡U paal David, ch'a'a to'on óotzilil! 28Le ca j ooc Jesús ich naje' le ch'óopo'obo' tu nadzajuba'ob ti'. Jesús túune' tu káat chi'itaj ti'ob: ¿Ca wocsaj óoltique'ex wa cu páajtal in beetic lela'? Leti'obe' tu ya'alajo'ob: C ocsaj óoltic, Yuumtzil. 29Jesús túune' tu péedzkabtaj u yicho'obe' ca tu ya'alaj ti'ob: Beetchajac je'el bix ca wocsaj óoltique'exo'. 30Ca yanji u sáasil u paacato'ob. Jesús túune' tu jach kubentaj ti'ob, táan u ya'alic: Il a wile'ex ma' u yojéelta'al tumen mix máac. 31Ba'ale' jach le cu jóokolo'obe' ca tu tzicbaltajo'ob ti' tuláacal u cajnáalilo'ob le lu'umo', le ba'ax tu beetaj Jesuso'. 32Ca'aliquil táan u jóokolo'ob leti'obe', dze'edzec máaco'ob tu taasajo'ob ti' Jesús jun túul máac toot yaan jun túul kaakas pixan ti'. 33Le ca jóokesa'ab le kaakas pixan tumen Jesuso', le tooto' jo'op' u t'aan. Le máaco'obo' ja'ak u yóolo'obe' ca tu ya'alajo'ob: Mix jun téen ila'ac tu lu'umil Israel jun p'éel ba'al je'el bix lela'. 34Ba'ale' le fariseobo' tu ya'alajo'ob: Le máaca' cu jóokesic le kaakas pixano'obo' yéetel u páajtalil u nojochil le kaakas pixano'obo'. 35Jesuse' tu xíimbaltaj tuláacal le caajo'obo' yéetel le mejen cajtalilo'obo', táan u ca'ansaj ti' u jujun túulil u cúuchil u muuch'talo'ob. Táan u tze'ectic u ma'alob péectzilil u ajawil Ku, táan xan u dzaquic tuláacal koja'anilo'ob yéetel ki'inamilo'ob. 36Le ca tu yilaj le máaco'obo' tu ch'a'aj óotzilil ti'ob tumen yaajtac u yóolo'ob yéetel luba'antac u yóolo'ob je'el bix j tamano'ob mina'an máax canantico'ob. 37Ca tu ya'alaj túun ti' u aj canbalo'ob: Tu jaajile' le jocho' jach ya'ab, ba'ale' le j meyajo'obo' jach jun p'íito'ob. 38Le o'olale' káat óolte'ex ti' u Yuumil le joocho' ca u túuxt j meyajo'ob u ti'al jochic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\