Romanos 8

1Bejela'a' túune' mina'an mix jun p'éel xot kiin u ti'al le máaxo'ob nupa'ano'ob ti' Cristo Jesus, le máaxo'ob ma' tu cuxtalo'ob je'el bix u ya'alic u lu'umcabil wíinclilo'obo' ba'ale' cu cuxtalo'ob je'el bix u ya'alic le Quili'ich Pixano'. 2Tumen u ya'almaj t'aan Pixan cu dzáic cuxtal tu yo'olal le nup óolal yéetel Cristo Jesusuo', dzo'oc u toquiquen ti' u ya'almaj t'aan le keban cu taasic quíimilo'. 3Tumen Kue' dzo'oc u beetic le ba'ax ma' páatji u beetic u ya'almaj t'aan Moiseso', tumen le a'almaj t'aano' j lúub u muuk tu yo'olal le lu'umcabil wíinclilo'. Kue' tu beetaj lela' iquil tu túuxtilac u Paal beeta'an máaquil je'el bix jun p'éel quiimsbil siibal tu yo'olal le kebano'; u káat u ya'ale' tu túuxtaj u Paal chica'an ti' keban máac, bey túuno' tu xot kintaj le kebano' ti' le lu'umcabil wíinclilo'. 4Le je'ela' tu beetaje' u ti'al ca páatac c beetic le ba'axo'ob cu ya'alic u ya'almaj t'aano', tumen ma' táan c xíimbal je'el bix u ya'alic le lu'umcabil wíinclilo' ba'ale'; je'el bix u ya'alic le Quili'ich Pixano'. 5Tumen le máaxo'ob cu xíimbalo'ob je'el bix u ya'alic le lu'umcabil wíinclilo' chéen ti' u ba'alubáilo'ob le wíinclilo'ob cu dzáic u yóolo'obo'; ba'ale' le máaxo'ob cuxa'ano'ob je'el bix cu ya'alic le Quili'ich Pixano' cu dzáic u yóolo'ob ti' u ba'alo'obil e Pixano'. 6U dzáic u yóol máac chéen ti' u ba'alo'obil le wíinclilo' cu bisic máac ti' quíimil; ba'ale' u dzáic u yóol máac ti' u ba'alo'obil Pixano' cu bisic máac ti' cuxtal yéetel ti' jéedzel óolal. 7Le máaxo'ob cu dzáic u yóolo'ob chéen ti' u ba'alo'obil le wíinclilo' u p'ecmajo'ob Ku, tumen ma' u káato'ob mix tu páajtal u yantalo'ob yáanal u ya'almaj t'aan Kui'. 8Le o'olale' le máaxo'ob cuxa'ano'ob chéen u ti'al le lu'umcabil wíinclilo' ma' tu páajtal u lúubulo'ob utzil ti' Ku. 9Ba'ale' te'exe' ma' cuxa'ane'ex chéen u ti'al le lu'umcabil wíinclilo, tumen nupa'ane'ex ti' le Quili'ich Pixano', wa tu jaajil cuxa'an ti' te'ex u Quili'ich Pixan Junab Ku. Le máax mina'an u Quili'ich Pixan Cristo ti'e', ma' u ti'al Cristoi'. 10Ba'ale' wa cuxa'an Cristo ti' te'exe', le Pixano' cuxa'an tumen dzo'oc u dza'abal ma'alob tu táan Ku quex dzo'oc u quíimsa'al le wíinclil tumen le kebano'. 11Wa cuxa'an ti' te'ex u quili'ich Pixan le máax tu ca'a púut cuxquintaj Cristo Jesús ti' le quíimilo', le Ku ca'a púut cuxquinto' leti' cun u dzáa túumben cuxtal ti' a wíinclile'ex cu quíimilo' tu yo'olal le u Quili'ich Pixan caja'an ti' te'exo'. 12Bey túuno' sucu'une'ex yaan to'on jun p'éel cuuch, ba'ale' ma' u ti'al ca cuxlaco'on je'el bix cu ya'alic le lu'umcabil wíinclilo'. 13Tumen wa te'ex ca cuxtale'ex chéen je'el bix cu ya'alic le lu'umcabil wíinclilo', yaan a quíimile'ex, ba'ale' wa tu yo'olal le quili'ich Pixan ca beetique'ex u quíimil le ba'ax cu beetic le lu'umcabil wíinclilo', yaan a cuxtale'ex. 14Tuláacal le máaxo'ob cu nu'ucta'al u beelo'ob tumen u quili'ich Pixan Kue' leti'obe' u paalalo'ob Ku. 15Tumen le Quili'ich Pixan ta kamaje'exo' ma' u Pixanil palitzil ca u beet a ch'a'ique'ex sajaquil tu ca'a téeni', ba'ale' le Quili'ich Pixan cu beetique'ex u paalale'ex Kuo'. Le Quili'ich Pixana' cu beetic c a'alic: ¡C taata ti' Junab Ku! 16Le Quili'ich Pixana' cu nupicubáa yéetel c pixane' u ti'al u ya'alic to'one' u paalalo'on Ku. 17Tumen u paalalo'one', yaan xan ba'al c il yéetel le ayikalil u ya'almaj Ku u dzáic ti' to'ono', lela' bíin c kam jun múuch' yéetel Cristo, wa c mukyaj bejela'a' tu yéetel u ti'al ca páatac c antal tu nojbe'enil. 18Bejela'e' túune' quin tucultique' le ba'ax c mukyajtic ti' le kiino'oba' mix ba'al wa c quetic yéetel le nojbe'enil bíin chíicbesa'ac ti' to'ono'. 19Yéetel ya'ab dzíibolal yéetel alab óolale', tuláacal le ba'alo'ob u beetmaj Kuo' táan u pa'atico'ob u kiinil le quéen páatac u kaj óolta'al u paalal Ku. 20Tumen tuláacal ba'ax beeta'ane' xot kinta'ab u ti'al kastal, lelo' ma' tumen bey tu yóoltilaqui', ba'ale' tumen bey tu ya'aljilac Ku; ba'ale' yaan mantadz alab óolalil. 21Tuláacal ba'ax beeta'ane' yaan u to'ocol ti' le palitzililo' yéetel ti' le xu'ulsajilo', u ti'al ca yanac ba'al u yil ti' u nojbe'en jáalkabtajil u paalalo'ob Ku. 22C ojel tac bejela'e' tuláacal le ba'alo'ob u beetmaj Kuo' cu yáacan yéetel cu mukyaj je'el bix jun túul co'olel táan u síijsaje'. 23Ma' chéen le ba'alo'ob beeta'an cu mukyajo', ba'ale' tac to'on quex yaan to'on le Quili'ich Pixan je'el bix le yáax jaatz ti' le ba'axo'ob bin c kamo'. C u'uyic jun p'éel ki'inamil jach taam, yéetel c pa'atic u kiinil le quéen ka'amaco'on je'el bix u paalalo'ob Kuo', yéetel lelo' cu jáalkabta'al c wíinclil. 24Tumen tu yóokol alab óolal to'oco'on; ba'ale' wa yaan máax táan u yilic ba'ax cu pa'atique', lelo' ma' alab óolali'. Ba'ax táan u yila'ale', mina'an ba'ax óolal u p'a'atal. 25Ba'ale' wa táan c pa'atic jun p'éel ba'al ma' táan u páajtal c ilique'; yaan c pa'atic yéetel chuca'an óolal. 26Bey xano' le Quili'ich Pixano' cu yáantico'on ti' c ma' muuk óolalil. Tumen ma' c ojel payalchi' je'el bix unaje', ba'ale' le Quili'ich Pixano' cu káat óolal ti' Ku t o'olal, yéetel áacamo'ob ma' tu páajtal u ya'ala'al yéetel t'aano'ob. 27Ku máax cu xakaltic le pucsi'ikalo'obo', u yojel ba'ax u káat u ya'al le Quili'ich Pixano'; tumen le Quili'ich Pixano' cu káat óolal je'el bix u káat Kue' tu yo'olal máaxo'ob u ti'alo'obo'. 28C ojel Kue' cu beetic tuláacal ba'ale' u ti'al u yutzil le máaxo'ob yaabiltique', máaxo'ob dzo'oc u t'anic je'el bix u tucultmajile'. 29Tumen le máaxo'ob kaj óoltano'ob tumen Ku tu yáax chuuno', j dzaabo'ob tu yáax chuun tumen leti'e' u ti'al ca béeychajco'ob bey je'el bix u Paale', u ti'al beyo' u Paale' ca p'áatac yáaxil ichil ya'abcach sucu'untzilo'ob. 30Le máaxo'ob tu yéeyaj Ku tu yáax chuune', tu t'anajo'ob xan; le máaxo'ob tu t'anajo'obe', bey xan tu dzajo'ob ma'alob tu táan; le máaxo'ob tu dzajo'ob ma'alob tu táane', tu nojbe'encunsajo'ob xan. 31¿Ba'ax túun je'el c a'alic tu yo'olal lela'? Wa Junab Ku ti' yaan t éetele', ¿máax je'el u páajtal u yantal t contrae'? 32Kue' ma' tu ya'alaj to'on ma' u dzaíc u Paali', ba'ale' tu kubaj u ti'al j quíimil t o'olal tuláacalilo'on; ¿bix túun ma' u dzáic to'on xan tuláacal ba'al yéetel u Paal? 33¿máax je'el u páajtal u taquic u pool le máaxo'ob yéeyano'ob tumen Kuo'? Ku máax a'al mina'an u si'ipilo'ob; 34¿Máax túun je'el u páajtal u xot kintico'obe'? Cristo máax quíimi, bey xan leti' máax ca'a púut cuxquinta'abi' yéetel ti' yaan tu x no'oj kab Kue', táan u káat óolal t o'olal. 35¿Máax túun je'el u páajtal u tzelico'on ti' u yaacunaj Cristoe'? ¿Je'el wa u páajtal u beetic le mukyajo', wa le talam ba'alo'obo', wa le ch'a'apachtajilo', wa le wi'ijilo', wa le wa le x ma' nookilo', wa le sajbe'entzililo', wa le quíimilo'? 36Je'el bix u ya'alic le Quili'ich Dzíibo': Ta wo'olale' ti' yano'on tu táan quíimil bul kiine'; c táan óolta'al je'el bix j tamano'ob cu bisa'alo'ob u ti'al quiimsbilo'obe'. 37Ba'ale' ti' tuláacal le ba'alo'oba' c jóokol yéetel máan tip'a'anil utz tu yo'olal le máax tu yaabiltajo'ono'. 38Bey túuno', ma'alob in wojelil mina'an mix ba'al cu páajtal u tzelico'on ti' u yaacunaj Ku. Mix le quíimilo', mix le cuxtalo', mix le ángelo'obo', mix ca'anilben páajtalilo' yéetel u muuko'obo', mix le bejla'aben ba'alo'oba', mix le ba'alo'ob bíin taalaco', 39mix le ca'analo', mix le taamilo', mix u láak ti' le ba'alo'ob beeta'ano'ob tumen Kuo', ti' le yaacunaj tu ye'esaj to'on Cristo Jesús c Yuumtzil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\