San Lucas 17

1Na'ch che' Jesúza' beṉ'ka' nakgake'ne' txen: ―Bia'kzə de dii gon ka ixop beṉ' gone' dii mala', per ¡nyesh'laz gak c̱he beena' wchix̱e' beṉ' yoblə gone' dii mala'! 2Wenlan sheḻ' wwaḻ'gake' yene'na' to yaj c̱he molin na' lljazaḻ'gake'ne' ḻoo nisdo'na' aga ka daa wchix̱e' to beṉ'ki chajḻe'gake' c̱ha'. 3Daan, ḻi wsak'. ’Shi to bish' ljwell-le gone' mal c̱hele, ḻi wsheshlene', na' shi yiyajile' daa bene' c̱hele, ḻi yizi'xen c̱he'. 4Ḻa'kzi ax̱t gall shii shlla gone' bi gone' c̱hele, na' gall shiite iṉe' le': “Chiyajid' daa ben' c̱ho'”, chiyaḻ' yizi'xenle c̱he'. 5Na'ch goll postlka' X̱ancho Jesúza': ―Goklen neto' gonḻilall'chnto' Chioza'. 6Na'ch che' X̱ancho Jesúza' ḻegake': ―Sheḻ' yeḻ' chajḻe' c̱helena' nakan ḻa'c̱h' ka nak sa mostásana', daa nak diido'zə, wak ye'le yag xen wala': “Blall'shki, na' jsoa ḻoo nisdo' na'lə”, na' gon yaga' daa ye'len, sheḻ'ka'. 7’Shi nole zoa to wen llin c̱hele na' zizee lyix̱aa jawaaṉe' gooṉna' wa jtapeeb, aga we'lene': “Biyoo, na' wche' kwenc̱he gawo'.” 8Aga we'lene' ka', san ye'l-lene': “Bsini'a daa gaw' xshe'na', na' wze wṉeyi kwenc̱he wdio' daa yeej gaw', na'techlə yeej gawo'.” 9Na' ni bi we'lene' yeḻ' chox̱ken daa ba bene' daa che'lene' gone'. 10Ḻekzka' le', kat' ba biyoll benle yog' daa non Chioza' mandad gonle, chiyaḻ' iṉale: “Neto' bi chizo chizakinto' gonnto' yog'ḻoḻten, shinchga bizointo' ba bennto' daa chonan byen gonnto'.” 11Na' shlak zjada Jesúza' Jerusalénna', wdie' gana' ndiḻ yell-lioka' mbani Samáriana' na' Galileana'. 12Na' ka blline' to cho'a yelldo', bllesh shi beṉ' chakgake' yillwe' daa le lepra kwenc̱he lljatiḻgake'ne', na' de zit'lə wzegake' 13besyaagake' zilljə, che'gake'ne': ―¡Jesús, Maestro, biyesh'lall'gachi neto'! 14Na' ka ble'i Jesúza' ḻegake', na' golle': ―Ḻi shaj lao bx̱ozka' kwenc̱he ile'gakile' le'. Na' shlak zejgake' bigaa yillwe' c̱he'ka'. 15Na'ch toe' bibi'e ka gokbe'ile' ba biyakile', na'ch ax̱t chosya'ile' choe'lawee Chioza'. 16Na' bc̱hek' xibe'na' lao Jesúza' na' bdose' lo yona' kwenc̱he bi'ene' yeḻ' chox̱ken. Na' beena' ben ka' nake' beṉ' Samaria. 17Na'ch che' Jesúza': ―¿Aaga shigaken' biyaki? ¿Garaṉ beṉ'ka' zi ga? 18¿Atochga beṉ' zitiin bibi'e choe'lawee Chioza'? 19Na'ch che' Jesúza' beena': ―Bizolla' na' biyaj. Ba biyakilo' daa wyajḻi'o c̱ha'. 20Na'ch wṉabi fariseoka' Jesúza' batran solo iṉabia' Chioza' lo yell-lioni. Na' chi'e ḻegake': ―Ka nak yeḻ' wṉabia' c̱he Chioza', aga nakan ka to dii ile'tekzicho. 21Aga no iṉa: “Ni chṉabia' Chioza'”, wa “Na' chṉabi'e”, ḻa' ladjlenikzan ba bla' yeḻ' wṉabia' c̱he'na'. 22Na'ch chi'e beṉ'ka' nakgake'ne' txen: ―Wllin lla kat' gaklall'le ḻa'c̱h' zi shlla ile'chile iṉabi'a, nad', Beṉ' Bseḻ' Chioza' Yell-lioni, na' aga wle'chile nad'. 23Na' ichej beṉ' iṉe': “Ni zoe'”, wa “Na' zoe'.” Na' bi shajle, ni bi gonle beṉ'ka' txen. 24Ḻa' ka chak kat' chep yes, chzeeni'n doxen xan yabana', ka'kzan gak llana' kat' zizaa, nad', Beṉ' Bseḻ' Chioza' Yell-lioni. 25Na' chonan byen zigaate biya daa yen ile'id', na' beṉ'ki zoa ṉaa wzoagake' nad' ka'lə. 26Kon ka gok kana' wzoa dii Noéna', ka'kzan gak kat' ba zoa illin lla yiyed' dii yoblə, nad', Beṉ' Bseḻ' Chioza' Yell-lioni. 27Kana' wzoa dii Noéna', beṉ' yell-lioka' cheej chaogake', chshagna'gake', na' choe'gake' yeḻ' wishagna' c̱he xiiṉe'ka' bllinte llana' wyoo dii Noéna' ḻoo barkwa'. Na' wzolo chak yejsiwaa yell-lioni ax̱t billa'cha lawinna' nisa', na' blliayi'n yog'ḻoḻe'. 28Na' ḻekzka' wizak kana' wzoa dii Lota'. Cheej chaogake', chiya'o chidegake' bi de c̱hegake', na' chaz chaaṉgake', na' chon lillgake'. 29Per ka bchej dii Lota' yell Sodómana', Chioza' bḻetje' yi'na' xan yabana' nc̱hix̱an daa ne' azufre na' betan yog' beṉ' yell Sodómaka'. 30Na' ka'kzan gak llana' kat' yiyed', nad', Beṉ' Bseḻ' Chioza' Yell-lioni. 31’Llana' zizaa, shi to beṉ' llie' yic̱hj lille'na' na' xshinḻaze'na' den ḻoo yoo c̱he'na', bi yiyetjze' kwenc̱he lljaleje'n. Na' shi to beṉ' zeje' lyix̱aa, bi yiyajze' lille'na'. 32Ḻi lljadini ka gok c̱he dii xool Lota'. 33Beena' bi chsanlall' yeḻ' mban c̱he'na', beenan' kwiayi'; san beena' chsanlall' yeḻ' mban c̱he'na', beenan' gat' to yeḻ' mban c̱he' zejḻi kaṉi. 34’Na' nia' le', lle'na' kat' zizaa, c̱hop beṉ' die' toz blag, toe' yic̱hi'a na' stoe' yigaaṉ. 35Na' gana' lle' c̱hop noolə chotgake', toe' yic̱hi'a na' stoe' yigaaṉ. 36Na' c̱hop beṉ' byo chongake' llin lyix̱aa, toe' yic̱hi'a na' beena' sto yigaaṉe'. 37Na'ch wṉabgakile'ne': ―¿Garan gak dga, X̱an'? Na' chi'e ḻegake': ―Gana' de ba weta', nan' chdop chllag llodka'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\