1 CORINTIOS 3

1Hermanu ca', qué huayanda inié nia laatu casi rinié nia cani runi ni na Espíritu Santu, sínuque huanié nia laatu casi rinié nia cani runi ni na ique, purti nahuiini ru tu lu stiidxa Cristu. 2Bisiide laatu puru si ni qué igana, purti ca'ru chu' tu para iziidi tu ni nagana chiqué, nin de yanna, casi runi cabe badu huiini', leche si rudii cabe gue ora ca'ru chu' para go. 3Ne cadi caniisi tu lu stiidxa Dios, purti nabani ru tu modo na ique tu. Nin tobi de laatu qué riná tidi stobi lú, ne ridinde diidxa tu, ne cadi nuu tu tobi si. Ne laga cayuni tu irá nga, ñee na tu cadi cayuni ru tu ni na ique tu la? Lácaxa cadi zacaca runi cani ca'ru guni cre Cristu. 4Purti nuu de laatu na: “Naa xpinni Pablu naa.” Ne stobi na: “Naa xpinni Apolo naa.” Ne zacá cayuni tu casi runi tutiisi binni. 5Tuu nga Pablu pue, ne tuu nga Apolo. Biquiiñe si Dios laadu para bini cre tu. Cada tobi bi'ni dxiiña modo bidii Dios ni laa. 6Casi ñaca naa bidxiiba', ne Apolo bizee, peru Dios bisiniisi ni. 7Nga runi nin ni rudxiiba', nin ni ruzee, iruti naca, purti Dios nga rusiniisi ni, ne laa si nga risaca. 8Ni rudxiiba', ne ni ruzee la? tobi si laaca', ne cada tobi ziaxa bia' dxiiña bi'ni'. 9Laadu la? tobi si runi né du Dios dxiiña', ne laatu naca tu casi ti ñaa stibe. Ne laca naca tu casi ti yoo ni cucuí be. 10Ucané be naa gundaa cimientu casi runi albañil. Peru ma adxé tu cucuí yoo luguiá cimientu que. Ne cada tobi naquiiñe gu'ya chaahui ximodo ucuí yoo luguiá ni. 11Cimientu que ma nuu, ne iruti zanda indaa stobi jma que ni ma gulaa ca, purti cimientu que nga Jesucristu. 12Peru ziuu tu ucuí yoo de oro luguiá cimientu que, ne nuu tu zuni ni de plata o de guie risaca, de yaga, de ziña, o de guixi. 13Ne zahuinni ximodo bi'ni cada tobi dxiiña, dxi gueeda Señor. Purti dxi ganda dxi que, napa cani xidé tidi cani lu gui, ne pur gui que zahuinni pa risaca dxiiña ni bi'ni cada tobi. 14Ne tu qué chaqui ni bicuí lu cimientu que la? zacaa premiu. 15Peru pa chaqui ni bi'ni be que la? zaree uniti be, peru zalá be, neca casi rilá binni ora ria'qui irá xixé sti'. 16ñee qué ganna tu pa laatu nga yu'du sti Dios, ne nabeza Espíritu stibe ndaani ladxidó' to la? 17Ne pa chu' tuuxa unitilú yu'du sti Dios la? zunitilú Dios laa, purti ma ulee chu Dios yu'du ca para laa, ne laatu nga yu'du ca. 18Cadi quite tu laca laatu. Pa nuu de laatu na nuu xpiaani casi na binni guidxilayú la? jma galán gaca nahuati para laacabe, purti zacá ziuu xpiaani nezalú Dios. 19Purti ni rabi binni guidxilayú enda biaani la? enda huati ni para Dios. Casi cá ni lu Xqui'chi Dios: “Cani nuu xpiaani la? rinaaze be laaca lu enda nexhená stica'.” 20Ne cá ni sti lugar sicarí': “Nanna Señor irá ni riní' ique cani nuu xpiaani'. Ne nanna be qué iquiiñe ni.” 21Cadi udxiiba tu laca laatu tisi zinanda tu tuuxa hombre, purti dede dxi bini cre tu Cristu ma stitu irá xixé. 22Naca ni Pablu, Apolo, Pedru, guidxilayú, enda nabani, enda guti, ni nuu yanna, ni chi aca ru', stitu irá xixé ni. 23Ne sti Cristu laatu, ne sti Dios Cristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\