1 CORINTIOS 6

1Xiñee ora napa tobi xqueja stobi, maca ze tu ra nuu justicia. Bia' cá nga ridxiña tu la? Xiñee qué rie tu ra nuu ca xcaadxi xpinni Cristu ne cadi ra nuu cani qué runi cre laabe ya'. 2ñee qué ganna tu pa ca xpinni Cristu nga cu' bia' stonda binni guidxilayú la? Yanna pa ziuu dxi cu' bia' tu stonda binni guidxilayú la? xiñee qué zanda guuya tu ti xiixa huiini si ni cayaca lade tu. 3Qué xa ganna tu pa laanu nga aca nu juez sti ca ángel. Ne pa zacá ni la? xiñee qué ganda quixhe dxí tu ni cayaca lade tu yanna ca. 4Yanna casi pe chu' dinde de laatu maca ze tu ra nuu cani iruti naca lade ca xpinni Dios. 5Ndi huaxa cayabe laatu para ituí lú tu. ñee nin tobi de laatu cadi nuu xpiaani para quixhe dxí intiica aca lade ca hermanu la? 6Peru laatu casi tinde né ti hermanu sti hermanu, maca ziné ngue laa ra nuu justicia, ni qué runi cre Dios. 7Ra cadinde tu ca la? racá nga riree chu tu lu neza sti Dios. ñee cadi jma galán ñaca ni, qué nidxiichi tu ra nuchee né cabe laatu ne ñaxha cabe stitu la? 8Peru laatu, lugar de ñuni tu zacá la? laga riguite tu stobi ne ruyubi tu iree uniti stobi, ne runi tu ni dede ca hermanu pe stitu. 9ñee qué ganna tu pa qué ziuu cani qué runi jneza ra runi mandar Dios la? Cadi quite ique tu laatu, purti nin cani napa jnadxii, nin cani runi cre bidó', nin cani riuu né xheela stobi, nin ca muxe', nin cani riuu né muxe', 10nin ca gubaana', nin cani rucaa ique puru si gapa bidxichi, nin ca binni g:ue', nin cani riguu dí, nin cani ruxhii pobre, nin tobi de ca nga qué ziuu ra runi mandar Dios. 11Zacaca guca caadxi de laatu chiqué, peru yanna ma bia ladxidó' to ne ma ulee chu Dios laatu, ne ma bixá stonda tu pur Señor Jesús ne pur Espíritu sti Dios stinu. 12Zándaca chu' tu ná': “Libre naa gune ni racaladxe'.” Ne dxandí' libre laanu guni nu intiisi, peru nuu de laani qué zabee ndu nu gasti'. Zaa libre naa gune intiisi peru qué zudiee lugar icaya yaga lu ná nin tobi de laani. 13Zándaca chu' stobi ná': “Endaró la? nuu para uchá ndaani cabe, ne ndaani cabe para idxá endaró.” Peru ziuu dxi unitilú Dios iropa cani. Ne cuerpu stinu la? napa nu ni cadi para quite nu luguiá gunaa, sínuque sti Señor ni, ne laa nga xpixuaana ni. 14Bisibani Dios Señor de lade gue'tu', ne laca zusibani laanu pur enda nandxó' sti'. 15ñee qué ganna tu pa naca cuerpu stinu tindaa cuerpu sti Cristu la? Ne pa zacá ni la? ñee zacaa tindaa cuerpu sti Cristu ca para gune ni tobi si ne cuerpu sti ti gunaa dxaba la? Qué ziuu dxi. 16ñee qué ganna tu pa chu' né tuuxa ti gunaa dxaba ma naca ca tobi si cuerpu la? Purti sicarí cá ni lu Xqui'chi Dios: “Neca chupa cabe peru zaca cabe tobi si.” 17Peru tu ma nuu né Señor tobi si la? tobi si Espíritu napa né laabe. 18Lausaana enda rapa jnadxii. Stobi stobi pecadu ni runi binni la? qué ruchee ne cuerpu sti', peru ni gapa jnadxii la? ngue laca laa cuchee ne cuerpu sti'. 19ñee ca'ru ganna tu pa cuerpu stitu nga yu'du sti Espíritu Santu ni nuu ndaani ladxidó' to la? Dios bidii laatu Espíritu ca, ne ma cadi stubi tu raca mandar tu. 20Purti ma uzí' Dios laatu, ne naro'ba gudixe be saca tu. Nga runi lausisaca laabe pur cuerpu stitu ne pur espíritu stitu, purti stibe cani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\