1 TIMOTEO 6

1Hermanu ni cayuni xhiiña binni la? naquiiñe uzuuba stiidxa xpixuaana ti qué chu' tu iní' Dios nin ni rusi'di nu. 2Ne pa laca hermanu xpixuaana be la? cadi pur nga qué izaala'dxi be guni be ni na, sínuque jma rusi ucaa ique be guni be xhiiña', purti hermanu stibe ni nadxii be cayacané be. Byuí' ni ne bisiidi ni. 3Tutiica usiidi adxé para ni gudxe lii ca, ne qué ricaa stiidxa Jesucristu Señor stinu nin ni runi cre nu la? 4zeda gaca tobi ni rudxiiba laca laa ne qué ganna gasti'. Cadi nazaaca, nisi cuyubi icaa yu né xiixa diidxa'. Racá nga ruzulú enda ruyubi tidi lú stobi, enda ridinde, enda runiná saa ne diidxa', ne enda qué runi cre saa. 5Qué riaana dxí cabe de tinde cabe, purti ma bicahui xquenda biaani cabe, ma qué ganna cabe xii nga dxandí'. Zácaxa cabe ti modo para gapa binni bidxichi nga chi nanda Cristu. Bixele de laacabe. 6Dxandí ricu ca xpinni Cristu, pa guieche né ca bia' napa si ca'. 7Gasti qué ñedané nu ndaani guidxilayú ne gasti qué ziné nu ra chuu nu. 8Nga runi, zaa naca gapa nu bidxichi, inque si napa nu ni idó' no ne ni gacu nu, nga si guieche né nu. 9Cani ruyubi gapa bidxichi la? riaba ndaani ná binidxaba', ne rizabila'dxi ni qué iquiiñe', ni runiná si binni. Rusiu'dxu ni xpida cabe ne runitilú ni laacabe. 10Enda ranaxhii bidxichi nga xcu enda ruchee. Nuu tu huaree chu de Dios pur laani ne nabé huayacaná. 11Peru lii, yáquexa ma xpinni Dios lii, bixele de irá nga. Bi'ni pur ibani lu jneza ne pur sa lu gaxha de Dios. Cadi usaanu de guni cre lu laa, ne gunaxhii laa de idubi ladxidó' lo'. Cadi iree lu gana, ne uca nadó'. 12Bidxii lú ni runi cre lu'. Ma napu enda nabani ni qué zaluxe, biiya gá qué chi undaa lu ni, purti para nga uní' né Dios lii, ne uní' lu nezalú stale binni ma runi cre lu Cristu. 13Yanna, ni chi tidxe lii rarí di la? chi tidxe ni lii nezalú Dios ni rudii enda nabani irá xixé, ne nezalú Jesucristu ni qué nidxibi niní' ni dxandí dxi zuhuaa lú Poncio Pilatu. Nezalú cabe cayabe lii gu'nu irá ni biaana ladxi nou' gu'nu', ne bi'ni ni jneza casi nexhe gu'nu ni, dede dxi gueeda Jesucristu Señor stinu. 15Zuseenda Dios laabe dxi gudixhe gueeda be. Laa nga tobi lucha Dios ni risaca ne ni nandxó', xaíque sti irá rey ne irá xixé ni runi mandar. 16Laa ti qué ziuu dxi gati', ne nabé naya'ni ra nuu dede iruti qué zanda idxiña. Nin ti binni guidxilayú qué huayuuya laa ne qué zanda gu'ya laa. Lausisaca laabe purti iruti ru nandxó' casi laabe. Amén. 17Gudxi cani napa bidxichi cadi aca nayá né ca xpidxichi ca', ne cadi icá lú ca ni purti zanda guiaana ca sin gasti'. Sínuque icá lú ca Dios ni nabani purti laa rudii laanu irá ni usieche laanu. 18Gudxi laacabe gaca cabe nacha'hui', gacané cabe binni de idubi ladxidó' cabe, ne cadi gaca cabe naguibi', sínuque iquiiñe cabe xpidxichi cabe para acané cabe stobi. 19Zacá zutopa lú cabe ni dxandí risaca ne ni iquiiñe laacabe stobi dxi, ne ma qué zundaa cabe enda nabani ni qué zaluxe. 20Timoteu, gupa dxiichi dxiiña ni biaana neu'. Qué chi ucaa dia'gu ca diidxa ricaa yu né cabe ni cadi zeeda de Dios, nin ni na cabe enda biaani peru cadi dxandí'. 21Nuu caadxi zinanda ni, ne biree chu de ni runi cre. Dios cu' ndaaya lii. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\