EFESIOS 4

1Yeguayuaa purti rune xhiiña Señor. Yáquexa ma ulí Dios laatu para gaca tu xpinni la? rinaba laatu sa tu jneza. 2Cadi udxiiba tu laca laatu, sínuque lagaca nadó', ne cadi casi ze tu idxiichi né tu stobi. Lagacané saa ti ihuinni nadxii saa tu. 3Ma bi'ni Espíritu Santu laatu tobi si. Nga runi cadi chu' dinde tu, ti cadi ilaa saa tu. 4Ti cuerpu si napa Cristu, ne nga nga ca xpinni, ne tobi si Espíritu nuu, ne laca tobi si ni chi udii Dios irá nu. 5Tobi si Señor nuu, ne tobi si ni runi cre nu, ne tobi si xi pur riuu nisa irá binni. 6Laca tobi si Dios nuu, ne laa nga Bixhoze irá nu, ne riquiiñe laanu para guni nu xhiiña', ne nuu ndaani ladxidó' no. 7Peru cada tobi nu napa nu dxiiña ni zanda guni nu, bia' gracia bidii Cristu laanu. 8Casi cá lu Xqui'chi Dios: Dxi biasa be ze be ibá' la? gudixhe dxí be cani bicaa lú laabe, ne bidii be gracia binni para guni xhiiña be. 9Xi riní' ni ra na ni “biasa be ze be ibá'“ ya'. Riní' ni nirudó' biete be ndaani guidxilayú. 10Ne ni biete que ca nga ni gudxi'ba', para cadi guiaana tobi si lugar, sínuque chu' irá ladu. 11Gudixhe be caadxi xpinni be para gaca apóstol, ne xcaadxi para g:ui né binni ni uluí' Dios laa, ne xcaadxi para sa né stiidxa Cristu, gabi binni ximodo ilá, ne xcaadxi para gaca pastor, ne xcaadxi para gaca maistru. 12Bidii be dxiiña que laaca para acané ca ca xcaadxi hermanu iziidi guni xhiiña Dios, ti uzuhuaa chaahui irá xixé xpinni be. 13Ne zuni cabe dxiiña que, dede ora ma gaca nu tobi si lu ni runi cre nu, ne gunibiá' chaahui nu Xiiñi Dios. Zacá zaniisi nu lu stiidxa Cristu dede idxiña dxi gaca nu casi laa. 14Ne ma qué zinanda nu intiica nacubi ni canausiidi binni, casi runi xcuidi, ti dxi rarí, sti dxi rarica'. Qué zinanda nu ni riguixhe binni nexhená para cuee chu laanu de ni jneza, 15sínuque zinanda nu ni dxandí', ne zanaxhii saa nu, ti jma rusi gaca né nu Cristu tobi si. Laa nga xaíque stinu. 16Laanu zeda aca nu casi cuerpu stibe, ne ma gudixhe chaahui be laanu casi nexhe chaahui irá ndaa lu ti cuerpu, ne bi'ni be laanu tobi si, casi gui'di cada ndaa lu ti cuerpu, para cadi iree cue' nu. Pa jneza cayuni cada ndaa de ti cuerpu dxiiña la? jneza zaniisi binni que. Zaqueca laanu, pa cada tobi nu guni nu dxiiña ni gucuaa nu la? ze dxi jma rusi ziuzuhuá' chaahui nu ne ziyanaxhii saa nu. 17Yanna chi tidxe laatu xiixa, casi ñaca Señor cayabi ni laatu: ma cadi ibani tu casi nabani cani qué runibiá' Dios, purti nabani ca casi na ique ca', ne abati zaquiiñe ni laaca', 18ne nacahui xquenda biaani ca'. Qué gapa ca enda nabani ni rudii Dios, purti naguidxi ladxidó' ca ne qué na ca guiene ca'. 19Qué rituí lú ca guni ca intiica ni na ique ca', ne irá ni nadxaba', dede bia' gapa ca gana. 20Peru laatu la? cadi nga di nga biziidi tu ra biziidi tu stiidxa Cristu. 21Pa dxandí stiidxa be bina diaga tu ne biziidi tu ni zeeda de laabe la? 22ma cadi ucaa ique tu ni ucuá ique tu chiqué, purti udxite si ni laatu bi'ni tu ni cadi jneza. 23Ma naquiiñe usihuinni tu ma nacubi tu dede ndaani ladxidó' to ne idubi xquenda biaani tu. 24Naquiiñe ibani tu modo naguixhe Dios ne usihuinni tu dxandí ma adxé laatu yanna, purti ma nayá xpida tu ne runi tu ni jneza. 25Nga runi lausaana de usiguii tu, ne ora g:ui tu diidxa lainí' ni dxandí', purti irá nu ma naca né nu Cristu tobi si. 26Ne pa idxiichi tu la? cadi udii tu lugar guiaazi gubidxa cadxiichi ru tu, sínuque lauyubi tidi ni nagueenda. Pacaa zuchee tu. 27Cadi udii tu lugar aca xcustu binidxaba'. 28Ni uca gubaana la? ma cadi cuana', sínuque ma iquiiñe ná para guni dxiiña jneza, ti ganda gapa xiixa para acané cani qué gapa gasti'. 29Cadi iní' tu diidxa ni guniná stobi, sínuque lainí' diidxa jneza ni zanda acané stobi uzuhuaa chaahui', ne ni acané tutiica guna diaga ni iní' tu. 30Ne cadi guniná tu Espíritu sti Dios, purti uluu Dios laabe ndaani ladxidó' to ti ihuinni ma sti laatu. Ne ziaana né be laatu dede dxi gueda caa Cristu ca xpinni. 31Lausaana de aca nanala'dxi tu binni, ne de idxiichi né tu laaca', ne de chu' tu xiana, ne de guni char tu tuuxa o cu' dí tu laa. Lausaana de uyubi tu izaaca stobi xiixa. 32Ni guni tu la? lagaca nacha'hui ne stobi, ne lailasela'dxi saa. Laguni perdonar saa casi bini perdonar Dios laatu ra guca né tu Cristu tobi si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\