HEBREOS 8

1Lade irá ni cucaa lu gui'chi ri la? ndi nga ni jma racaladxe ganna tu: iruti ru stobi casi Jesucristu, sacerdote gola stinu ni ma nuu ibá', zuba cue' Dios ni nandxó'. 2Ma nuu be de sacerdote ndaani ti yu'du ni dxandí yu'du ni bicuí Dios, cadi ni bicuí binni. 3Irá sacerdote gola nuu para quixhe ca ni guedané binni usiga'de Dios lu altar, ne para idxiña né ca rini sti mani ni ma guti ra nuu Dios para guia ni huachee ca binni que. Jesucristu, sacerdote gola stinu, laca gupa xidé bisiga'de xiixa Dios. 4Pa ñuu ru be ndaani guidxilayú la? qué ñaca be sacerdote purti nuu ru sacerdote caguixhe ni chi usiga'de cabe Dios casi na ley sti Moisés guni cabe. 5Peru yu'du ni nuu ca sacerdote ndaani la? zeda aca ni casi bandá si sti yu'du ni nuu ibá' que. Guietenala'dxi nu xi gudxi Dios Moisés dxi ma chi ucuí yu'du que, na Dios rabi laabe: —Biiya gu'nu ni casi pe ni bilué lii lu dani que.” 6Peru jma risaca xhiiña Cristu que xhiiña ca xcaadxi sacerdote que, purti ra bi'ni Dios laabe sacerdote gola la? laca gudixhe ti modo cubi chu' né nu laa tobi si, ti modo jma galán para ni gudixhe ra bidii stiidxa Moisés que. Jma galán ni purti jma naro'ba ni bidii stiidxa be guni be para laanu. 7Pa ñaca ñanda ñuu né binni Dios tobi si modo gudixhe ni chiqué la? ma qué niquiiñe niguixhe sti modo yanna. 8Bizeete be qué niquiiñe ni guta chiqué purti nisi bichee ca binni que. Cá lu Xqui'chi be ra na be: Binni Israel ne binni Judá ca': Zadxiña dxi quixhe sti modo chu' né tu naa tobi si, 9peru cadi casi gudixhe para ca bixhoze gola tu dxi uluaa naya ná ca para ulee laaca de ndaani guidxi Egipto. Purti qué ñuni ca ni gudxe laaca ñuni ca'. Nga runi bisaana laaca'. 10Ndi nga chi gune para ca binni Israel dxi idxiña dxi que: zucaa ca mandamientu stinne lu xquenda biaani ca ne ndaani ladxidó' ca', ne óraque huaxa zapa ca naa de Dios stica', ne zaca ca xpinne'. 11Ne óraque ma cadi naquiiñe usiidi cabe bi'chi cabe nin binni xquidxi cabe para gunibiá' ca tuu nga Señor, purti irá cabe zunibiá' cabe naa dede ni jma nahuiini hasta ni jma huaniisi lade cabe. 12Zuxhaya stonda cabe, ne qué ziuu dxi guietenaladxe pa uyuu dxi bichee né cabe naa. Nga nga ni gudxi be laaca'. 13Ne ra bizeete be ti modo cubi, rihuinni para laabe ma bio'xho stobi que, ne ora ma bio'xho xiixa la? ma chi initilú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\