SAN JUAN 16

1Huayué nia ca ndi laatu ti cadi chu' xiixa uchenda laatu. 2Zabee cabe laatu ndaani yu'du', ne dede zadxiña dxi tutiica guuti laatu zaná cayuni xhiiña Dios. 3Ne zuni cabe zacá purti qué runibiá' cabe Bixhoze nin naa. 4Cayabe ca' ni laatu, ti ora aca ni, guietenala'dxi tu maca gudxe ni laatu. Qué ñabe dia' ni laatu dede dxi bizuluá' purti nuaa nia laatu. 5Peru yanna ma chaa ra nuu ni biseenda naa, ne nin tobi de laatu cadi canaba diidxa tu naa paraa chaa'. 6Sínuque laga yuuba uyuu ladxidó' to, tisi gudxe ca nga laatu. 7Laguni cre ni cayabe laatu ri'. Jma galán zaca para laatu pa chaa', purti pa qué chaa', qué zeeda ni nexhe gueda acané laatu ne usieche laatu qué. Peru pa chaa la? zuseenda laabe. 8Ne ora gueeda be zuluí' be binni cuchee ca', ne zuluí' be laaca xii nga jneza, ne laca zuluí' be laaca napa Dios xidé cuidxi cuenta binni. 9Cuchee ca purti cadi cayuni cre ca naa. 10Zuluí' be laaca xii nga jneza purti chaa ra nuu Bixhoze ne qué zuuya ru tu naa. 11Laca zuluí' be laaca zabidxi Dios cuenta binni, purti ma guridxi cuenta xaíque sti guidxilayú ri'. 12Napa rua' stale ni ñabe laatu, peru nagasi qué zanda guni huantar tu ni. 13Peru ora gueeda Espíritu Santu, zusiene laatu irá ni dxandí' ne ni chi gaca ru'. Riní' be puru ni dxandí', ne cadi laabe chi tixhe be ni iní' be sínuque zabi be laatu irá ni gabi Bixhoze laabe. 14Zusisaca be naa purti zui' né be laatu stiidxa'. 15Stinne irá ni napa Bixhoze'. Nga runi rabe laatu zui' né be laatu stiidxa'. 16Xcaadxi si ma qué zuuya tu naa, purti chaa ra nuu Bixhoze', peru qué zandaa ibigueta guuya tu naa sti tiru. 17Oraque unaba diidxa saa ca discípulu, na ca': —Xii ndi cayabi be laanu pue, na be xcaadxi huiini si ma qué zadu'ya nu laabe purti che be ra nuu Bixhoze be, ne qué zandaa ibigueta idu'ya nu laabe. 18Ne xii nga na be, xcaadxi huiini si pue. Qué riene nu xi caní' be. 19Biene Jesús racala'dxi cabe inaba diidxa cabe laa, para na rabi laacabe: —ñee racala'dxi tu ganna tu xii nga rabe laatu ora unié' xcaadxi huiini si ma qué zuuya tu naa, ne qué zandaa guuya tu naa sti tiru la? 20Gabe ca' laatu, laga cayeche binni, laatu zacaná ladxidó' to ne zuuna tu. Peru zeda iree ca enda naná stitu que enda nayeche'. 21Nabé stale yuuba rudii ti gunaa ora ma chi gapa ba'du', peru ora ma gule ba'du que la? ma nin ranna be pa nuu yuuba que, purti cayeche be ma biuu sti binni ndaani guidxilayú. 22Zacaca laatu, nagasi nuu yuuba ladxidó' to, peru zabigueta guuya laatu ne óraque zieche ladxidó' to, ne iruti zaxha enda nayeche que laatu. 23Dxi que qué zanaba diidxa tu naa gasti'. Gabe ca' laatu, irá ni inaba tu Bixhoze', zacaa tu purti xpinne laatu. 24Dede nagasi qué huanaba tu gasti neca xpinne laatu. Lainaba, zacaa tu, ti izaa chaahui enda nayeche stitu. 25Irá ni huayué nia laatu huayué nia ni laatu ne ejemplu, peru zadxiña dxi ma qué zue nia laatu diidxa zacá, sínuque zusiene pia' laatu tu naca Bixhoze'. 26Zanaba tu Bixhoze xiixa dxi que, purti xpinne laatu, ne cadi naquiiñe icaya pia' lu Bixhoze udii ni laatu, 27purti laa pe be nadxii be laatu ti nadxii tu naa ne bini cre tu ra nuu be biree'. 28De ra nuu be biree' benda ndaani guidxilayú ri'. Yanna ma chi usaana guidxilayú ibigueta ra nuu be sti tiru. 29Oraque na ca discípulu stibe rabi laabe: —Yanna ru ma cusiá lu stiidxa lu', ma cayuí' neu ni laadu para guiene chaahui du, ne cadi ne ejemplu casi ru'nu chiqué. 30Ma nanna du nannu irá xixé cosa ne cadi naquiiñe chu' tu caañe lii. Nga runi runi cre du beedu de Dios. 31Para rabi be laaca': —Ma runi cre tu yanna la? 32Zadxiña hora ireeche ndase tu, ne mápeca bidxiña ni. Cada tobi tu zie tu adxé adxé ladu, zusaana tu naa stube'. Peru cadi stube nuaa', purti nuu né Bixhoze naa. 33Cayabe irá ndi laatu ti gata dxí ladxidó' to purti nuu né tu naa tobi si. Laga nuu tu ndaani guidxilayú ri la? zadi'di tu ni nagana, peru cadi idxibi tu purti ma udixhe dxie guidxilayú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\