SAN JUAN 17

1Biluxe si uní' Jesús ca diidxa ca undisa lú ibá', na: —Bixhoze', ma bidxiña hora. Bisisaca Xiiñi lu yanna, ti laca usisaca Xiiñi lu lii, 2purti gudixhe lu irá binni ladxi ná Xiiñi lu' ti gudii enda nabani ni qué zaluxe irá ni uchiña lu ra nuu. 3Ne zacaa cabe enda nabani ca ra gunibiá' cabe lii ne ra gunibiá' cabe Jesucristu ni biseenda lu'. Lii nga tobi lucha Dios ni dxandí'. 4Ma bisisaca lii ndaani guidxilayú ri', ne ma binduuxe ni biseendu naa beda gune'. 5Yanna la? Bixhoze', bisisaca naa ra nuu lu' casi bisaca raqué dxi ca'ru uzá' lu guidxilayú. 6Cani ulee chu lu lade binni guidxilayú bidii lu naa la? ma bisiide laaca ximodo lii. Stilu laacabe, peru bidii lu laacabe naa ne ma cuzuuba cabe stiidxa lu'. 7Yanna ma nanna cabe irá ni bidiiu naa zeeda ni de lii. 8Purti ma byue nia laacabe stiidxa lu' ne ma ucuaa cabe ni. Ma nanna dxichi cabe huandí de ra nuu lu benda', ne lii biseenda lu naa. 9Rinaba lii pur laacabe. Cadi canaba pur cani zinanda guidxilayú sínuque pur cani bidiiu naa, purti stiu' laacabe. 10Irá ni stinne la? stiu', ne ni stiu' la? stinne', ne rusihuinni cabe pabiá' risaca'. 11Naa ma chaa ra nuu lu', ma qué ziaana ndaani guidxilayú ri', peru laacabe ziaana cabe rarí'. Bixhoze ni nacha'hui', cani bidiiu naa ca rinaba lii gapa lu laacabe ne enda nandxó' stiu' ti gaca cabe tobi si casi laanu. 12Dxi nuaa nia laacabe ndaani guidxilayú ri la? gupa laacabe ne enda nandxó' stiu'. Biiya chaahue cani bidiiu naa, ne nin tobi qué ninitilú sínuque ni maca nexhe initilú, ti iree ni casi na lu Xqui'chi lu'. 13Yanna ma chaa ra nuu lu', peru laga nuaa rua' ndaani guidxilayú ri la? canié ca diidxa ri ti idxá ladxidó' cabe de enda nayeche' casi dxá ladxiduá'. 14Ma bidiee laacabe stiidxa lu', ne ma nanala'dxi cani zinanda guidxilayú laacabe purti cadi zinanda cabe guidxilayú, casi naa laca cadi zinanda guidxilayú. 15Cadi canaba lii gaxhu laacabe de ndaani guidxilayú, sínuque ulá lu laacabe de binidxaba'. 16Cásica naa cadi zinanda guidxilayú zaqueca laacabe, cadi zinanda cabe guidxilayú. 17Dxandí' stiidxa lu'. Bisiene ni laacabe ti ibani cabe para lii siou'. 18Cásica biseenda lu naa ndaani guidxilayú ri la? zacaca ma biseenda laacabe. 19Pur laacabe rusaana idubi vida stinne lu nou' ti ora icaa cabe ni dxandí la? laca usaana cabe idubi xpida cabe lu nou'. 20Peru cadi pur laasi cabe canaba lii, sínuque ne pur cani guni cre naa ra guna diaga ni iní' cabe. 21Ne rinaba lii aca cabe tobi si casi naca nu tobi si, ne zaqueca aca né cabe laanu tobi si ti ganna binni lii biseendu naa. 22Casi bisisaca lu naa la? zaqueca ma bisisaca laacabe ti aca cabe tobi si casi tobi si laanu. 23Lii naca neu naa tobi si, ne naa naca nia laacabe tobi si, ti ganda gaca pe cabe tobi si, ne zacá ganna binni lii biseenda lu naa ne nadxiiu laacabe casi nadxiiu naa. 24Bixhoze', racaladxe chu' cani bidiiu naa que ra chuaa', ti gu'ya cabe enda risaca stinne'. Bisisaca lu naa purti gunaxhii lu naa dede dxi ca'ru chá guidxilayú. 25Bixhoze', lii ru'nu jneza. Neca qué runibiá' binni lii, peru naa runebia'ya lii, ne ma nanna ca xpinne lii biseenda lu naa. 26Ma bisiene laacabe tu naca lu' ne zusiene rua' laacabe ti gapa cabe naa ndaani ladxidó' cabe para ganaxhii saa cabe casi nadxii lu naa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\