SAN MATEO 7

1Cadi gudxiiba lu donda ique stobi, ti qué quiba donda ique lu'. 2Purti donda ca gudxiiba lu ique stobi que, ngue ca guiaana luguiá lu'. Purti cásica gu'nu stobi la? zaqueca gaca lu'. 3Pa nuu tindaa bandadi ndaani lú lu la? ximodo zanda gu'ya lu tindaa guixi nuu lú stobi ya'. 4ñee za'bu stobi que: “Dané cuee guixi nuu lú lu ca”, ne lii zaa nuu bandadi que lú lu la? 5Cadi quite lu binni, gulee ca bandadi nuu lú lu ca, ti ganda gu'ya chaahui lu para cueeu guixi ni nuu lú stobi. 6Cadi gudii tu xiixa ni zeeda de Dios cani qué iquiiñe para laani, casi ñaca nudii tu ni bi'cu'. Zanda ca guni cabe casi runi bi'cu', ucaa lú cabe laatu ne guxuuxe cabe laatu. Risaca stiidxa Dios casi ti perla, ne qué ñuu dxi nundoou perla lu bihui para guxhaata ñee si ni. 7Lainaba lu Dios, zudii laatu. Lauyubi, zadxela tu. Lauxhidxi ná', zaxele chu' tu. 8Purti tutiica inaba zacaa, ne ni uyubi zadxela, ne ni uxhidxi ná zaxele chu'. 9Lácaxa nuu tuuxa lade tu, pa ninaba xiiñi laa ti gueta, nudii ti guie. 10O pa ninaba be laa ti benda, ñee nudii laabe ti beenda la? 11Pa laatu cadi nacha'hui tu casi Dios ne nanna tu gudii tu ni galán xiiñi tu la? lágaxa Bixhoze tu ni nuu ibá' qué gudii ni galán cani inaba laa. 12Nga runi, irá ni racala'dxi tu guni binni laatu la? ngue ca laguni laaca', purti zacá nga na ley ne nga ca bicaa ca profeta. 13Laguiuu neza ni napa puerta nabé', purti neza ni xilaga puerta sti la? nga neza ladu rinitilú binni, purti ruluí' jma galán neza que, ne stale tu riuu ladu que. 14Peru neza enda nabani la? jma nabé puerta ne nagana neza sti', ne huaxié' tu ridxela ni. 15Laguuya gá laatu ne ca profeta ni na zeeda de Dios peru cadi dxandí ni, purti casi guiuu cabe laatu ruluí' nadó' cabe casi dendxu', peru ndaani ladxidó' cabe naduxhu cabe casi gueu'. 16Peru zahuinni lu xhiiña cabe tu laacabe ne pa dxandí zeeda cabe de Dios. ñee na tu zanda icá uva lu yaga guichi biruba', o icá du'ga lu yaga bii la? 17Ndi nga laani: ti yaga ni nazaaca, zudii cuananaxhi galán, peru ti yaga yuudxu la? zudii cuananaxhi ni qué zaquiiñe'. 18Ti yaga ni nazaaca la? qué zacá bi'xhu cuananaxhi sti', ne zaqueca ti yaga qué iquiiñe la? puru bi'xhu ricá lú. 19Irá yaga ni qué rudii cuananaxhi cha'hui la? rugá cabe laa para icá gui. 20Nga runi rabe laatu, pur ni guni cabe zacabiá' tu tu laacabe. 21Cadi irá ni gabi naa, Señor, Señor, ziuu ra runi mandar Dios, sínuque cani guni si ni na be. 22Stale tu zabi naa dxi que: “Señor, ñee cadi byuí du stiidxa lu la? ne cadi pur lá lu gulee du binidxaba de binni la? ne cadi laca pur lá lu bini du stale milagru la?” 23Oraque zabe laaca': “Qué runebia'ya laatu. Laguiree de ra nuaa', purti qué ñuu dxi ñuni tu jneza.” 24Nga runi tutiica gucaa diaga ca diidxa ri' ne guni ni na cani la? zeda gune laa casi ti hombre ni nuu xpiaani', bicuí lidxi lu guie. 25Biaba nisa guie bidxá guiigu', biete bi yooxho', ne irá nga bidxela saa yoo que, peru qué ñaba ni purti zuba ni lu guie. 26Peru tutiica gucaa diaga ca diidxa ri' ne qué guni ni na cani la? zeda gune laa casi ti hombre huati ni bicuí lidxi lu yuxi. 27Biaba nisa guie, bidxá guiigu', biete bi yooxho' bidxela saa yoo que, ne dede uxidxi ra bixá ni. 28Ne ora biluxe uní' Jesús irá nga, nabé bidxagayaa ca binni que modo bisiidi be, 29purti bisiidi be casi rusiidi tobi ni zanda guni mandar, ne cadi casi rusiidi ca maistru de ley.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\