APOCALIPSIS 18

1Udi'di si irá nga, biiya zeda yete sti ángel de ibá' ni nabé risaca ne dede ria'qui biaani ladi be ne biaani ndaani guidxilayú ra biete be. 2Cucaa be ridxi: —Ma biaba Babilonia, ma binitilú guidxi ro' que. Ma uca ni lidxi binidxaba ne ca espíritu sti' ne ca mani huiini ripapa ni ribixhila'dxi binni. 3Purti bicaa ni enda nadxaba stini binni irá guidxi, casi ñaca bixhudxi ni laaca'. Ne casi ñaca uca ni jnadxii cani runi mandar ndaani guidxilayú. Ne ra udxite ni xpidxichi ni lu enda nadxaba bisirricu ni cani rutoo ndaani guidxilayú. 4Oraque bina dia'ga uní' stobi de ibá', na: —Lairee de ndaani guidxi ca, xpinne ca', ti qué chu' tu lu enda ruchee stini, ne qué inaaze enda naná ni gueeda luguiá ni laatu. 5Purti huachee ni dede nucaa ique enda ruchee stini ibá', ne qué huasiaanda Dios irá ni huayuni ni. 6Laguni laani casi bi'ni ni laatu. Lauquixe laani chupa tantu ni bi'ni ni laatu. Laugué' ni chupa tantu jma naduxhu que ni bigué' ni laatu. 7Biyubi ni irá ni ucala'dxi ni. Yanna lausaba ná ni bia' queca. Na ni: —Rarí zuba casi reina. Cadi viuda naa, ne qué ziuu dxi acana'ya'.” 8Nga runi ti dxi si ziaba stale plaga luguiá ni. Ziuu tu gati zi', ziuu tu gu'na', ziuu tu gati', ne ziuu tu icá gui, purti nandxó' señor Dios ni bidxiiba donda ique ni. 9Zuuna cani runi mandar ndaani guidxilayú, cani gupa laani casi jnadxii ne uyuu né ni lu irá enda nadxaba stini ora gu'ya ca ma cá gui ni. 10Zaxele ca de laani. Zadxibi ca enda naná stini. Ne zaná ca': —Lástima, Babilonia, guidxi ro'. Nandxó' lo', peru tobi ze si binitilú lu'. 11Zaqueca zuuna cani rutoo. Zuuna né ca guidxi que, purti ma iruti sí irá stica': 12oro, plata, guie ni risaca, perla, lari cha'hui', seda, lari moradu ne naxiñá', irá clase yaga rindá' naxhi, irá ni uyá' de marfil, ne de yaga risaca, ne de bronce ne de guiiba' ne de mármol, 13canela ne irá guixi rindá' naxhi, ne gu'xhu rindá' naxhi, ne mirra, ne nisa rindá' naxhi, ne vinu, ne aceite, harina cha'hui', ne trigu. Ne laca rutoo cabe yuze, dendxu', mani', carretón, ne dede binni. 14Zabi cabe guidxi que: —Ma qué gapu irá ni uyuula'dxu que. Ma qué ziuu dxi ibigueta irá enda risaca ni gupu que. 15Cani uca ricu ra bitoo irá ni lu guidxi que zaxele de laani. Zadxibi ca enda naná stini. Zuuna né ca ni ne ziá ca ni, 16ne zaná ca': —Lástima guidxo ro' que. Zeda gaca ni casi ti gunaa nacu lari cha'hui', moradu ne naxiñá' ne naze oro ne guie ni risaca ne perla, 17ne tobi ze si binitilú irá enda risaca que. Irá ni runi dxiiña lu barcu ne ca xaíque stica', ne cani ze lú ni ne irá ni runi dxiiña lu nisadó', cayuuya ca ni de zitu. 18Ne ora bi'ya ca caree gu'xhu ra cacá gui ni la? bicaa ca ridxi: —Gasti ru sti guidxi casi guidxi ro' ri'. 19Bichá ca yu ique ca', biina ca ne bicaa ca ridxi: —Lástima guidxi ro' ca. Bisirricu ni irá ni napa barcu ne xpidxichi ni, ne tobi ze si binitilú ni. 20Peru laguieche né ni bizaaca ni ca, laatu cani nuu ibá', ne ca apóstol, ne cani rui' stiidxa Dios, ne irá ca xpinni. Purti ra bisaba ná Dios ni, biquixe laani ni bi'ni ni laatu. 21Oraque uluu ná ti ángel nandxó' ti guie casi guie sti molinu, bindaa ndaani nisadó', ne na: —Zacaca zalá Babilonia, guidxi ro' que, ne qué zahuinni ru ni. 22Qué ziuu ru dxi uxhidxi cabe arpa lu calle stiu', nin flauta nin trompeta, ne iruti qué lica zuni dxiiña', nin molineru nin iruti ru'. 23Qué zahuinni biaani ra nuu lu', ne qué zaca enda xheela'. Ziaana dxí irá ni, neca jma gutaná ca xpinni lu para utoo para irá binni ndaani guidxilayú, ne udxite lu ique irá binni ne brujería stiu'. 24Ndaani guidxi ca bixii rini sti cani byuí' stiidxa Dios ne ca xpinni be, ne rini sti irá cani biiti binni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\