APOCALIPSIS 2

1Bicaa ni chi tidxe lii ri lu ni cayapa ca xpinne ni nuu Efeso: “Sicarí na dxa ni naaze gadxe luceru lu ná ne canazá lade gadxe candeleru de oro que: 2Nanna xi irá runi tu, pabiá' huayuni tu dxiiña ne pabiá' cadi caxhacala'dxi tu ne qué ridxaaga tu cani nadxaba'. Ne cadi casi ze tu ninanda tu ni na apóstol laa, sínuque biyubi tu pa dxandí ni laaca' ne biiya tu cadi dxandí ni laaca'. 3Qué huaxhacala'dxi tu. Huayacaná tu ne nabé huayuni tu xhiiña' purti nadxii tu naa ne qué huabí sa tu atrá. 4Xi si la? ma cadi nadxii tu naa casi chiqué. 5Laguietenala'dxi pabiá' ma bixele tu de naa ne lainaba perdón Dios ne laguni xhiiña' casi bi'ni tu chiqué. Pacaa la? nagueenda ziaa ra nuu tu ne zaxha candeleru stitu laatu. 6Peru nuu ru ni runi tu jneza. Nanala'dxi tu ni runi cani rabi cabe “nicolaíta”. Naa laca nanaladxe ni. 7Ni racala'dxi guiene la? ucaa diaga ni cayabi Espíritu Santu ca xpinne': Irá ni quixhe dxí ni uquiinde laa la? zudiee laa go cuananaxhi sti yaga ni rudii enda nabani ni nuu ndaani jardín sti Dios.” 8Ni chi tidxe lii rarí di la? bicaa lu ni cayapa ca xpinne ni nuu Esmirna: “Sicarí na ni bizulú irá', ne ni unduuxe ni, ni guti ne bibani: 9Nanna xi irá runi tu ne irá ra nagana ni huadi'di tu. Pobre laatu peru napa tu ni dxandí risaca. Nanna pabiá' riguu dí cabe laatu, cani na judíu laa peru cadi dxandí ni. Xpinni binidxaba laacabe. 10Cadi idxibi tu irá enda naná chi gueeda luguiá tu. Zuseguyoo binidxaba caadxi de laatu para gu'ya pa zanda uxhele irá tu de ni runi cre tu. Zandaa ni bia' chii gubidxa. Peru qué chi ixele tu dede dxi gati tu, ne zudiee laatu enda nabani casi ti premiu. 11Ni racala'dxi guiene la? ucaa diaga ni cayabi Espíritu Santu ca xpinne': Ni qué ixele la? qué ziuu lu rairopa enda guti.” 12Ne ni chi tidxe lii rarí di la? bicaa lu ni cayapa ca xpinne ni nuu Pérgamo: “Sicarí na ni napa espada naduxhu iropa ladu que: 13Nanna xi irá runi tu. Nanna nabeza tu ra runi mandar binidxaba'. Peru qué huaree chu tu ne qué huasaana tu de guni cre tu naa, nin dxi biiya tu biiti cabe Antipas, ra nabeza binidxaba que. Laa qué ñaana dxí de ñui' stiidxa'. 14Ra cuchee si tu la? nuu caadxi lade tu ni zinanda ni bisiidi Balaam, dxa ni gudxi Balac guni para uchee ca binni Israel que. Yo, na ca binni Israel, gudó ca ni gu'ta lu bidó' ne uyuu né ca ni cadi xheela ca'. 15Ne laca nuu caadxi lade tu qué ná usaana ni rusiidi ca nicolaíta, ne nanaladxe ni. 16Nga runi cayabe laatu inaba tu perdón Dios ne usaana tu xpia' tu. Pacaa nagueenda ziaa ra nuu tu ne zadinde nia laaca ne espada nasa ruaa ri'. 17Ni racala'dxi guiene la? ucaa diaga ni cayabi Espíritu Santu ca xpinne': Ni quixhe dxí irá ni uquiinde laa la? zuyaana laa endaró ni napa ibá' ne zudiee laa ti guie quichi cá ti lá cubi lú ni iruti ganna, sínuque ni icaa si ni que.” 18Ne ni chi tidxe lii rarí di la? bicaa lu ni cayapa xpinne ni nuu Tiatira: “Sicarí na Xiiñi Dios ni ruzaani guielú casi bele ne ñee casi bronce ni bisiá cabe que: 19Nanna xi irá runi tu, pabiá' nadxii tu naa, pabiá' runi cre tu, pabiá' runi tu xhiiña', ne pabiá' qué rixhacala'dxi tu. Jma runi tu xhiiña yanna que chiqué. 20Xi si la? rudii tu lugar guiaana Jezabel lade tu. Na be Dios cayabi laabe xi iní' be peru cusiguii si be, caguite be ca xpinne para chu' né ni cadi xheela' ne go ni ma gu'ta lu bidó'. 21Huadiee dxi laabe para ninaba be perdón Dios, peru qué na be usaana be modo nabani be. 22Yanna chi usaba naya laabe, zaca huará be. Ne zusaba naya cani rucaa diaga laabe pa qué guiaana dxí ca'. 23Ne zuute ca xpinni be. Zacá zanna irá xpinne nanna xi cá lu xquenda biaani binni ne xi nuu ndaani ladxidó'. Ne zaguixe cada tobi de laatu bia' ni bi'ni'. 24Peru ca xcaadxi de laatu ni cadi zinanda modo nabani cabe ca, ne qué huaziidi ni na cabe enda nuu xpiaani sti binidxaba', ma qué zuguaya rua' laaca gasti'. 25Xi si la? guiaana ca casi nuu ca yanna dede ora chaa ra nuu ca'. 26Ni quixhe dxí irá ni uquiinde laa ne guni ni rabe dede ra iluxe guidxilayú la? zudiee laaca guni mandar ca ca xcaadxi binni, 27casi bidii Bixhoze ni naa. Zuni mandar cabe casi ñaca ne ti bara de guiiba', ne zunidé cabe ca binni que casi racadé guisu. 28Ne zudiee laacabe luceru ni rindani siadó'. 29Ni racala'dxi guiene la? ucaa diaga ni cayabi Espíritu Santu ca xpinne'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\