APOCALIPSIS 22

1Oraque biluí' ángel que naa ti guiigu nayá guie'. Ne ndaani ni riree nisa ni rudii enda nabani, ne naya'ni dxindxi ni casi vidriu. Candani ni ra nuu trono sti Dios ne sti Dendxu huiini que. 2Didi ni galahui calle ro' sti guidxi que, ne iropa uriá ni zuhuaa yaga rudii enda nabani. Ricá cuananaxhi lu ni ir/ a beeu, ne riquiiñe bandaga stini para usianda binni. 3Qué ziuu gasti ni nadxaba raqué sínuque trono sti Dios ne sti Dendxu huiini chu' raqué ne zusisaca ca xpinni be laabe. 4Zuuya dxichi pe ca laabe ne zacá lá be lucuá ca'. 5Qué zaxhinni raqué, ne ma qué zaquiiñe cani nuu raqué linterna nin xpiaani gubidxa purti Señor Dios nga gaca biaani stícabe. Ne qué ziuu dxi guiaana dxí de guni mandar cabe. 6De raqué na ángel que rabi naa: —Dxandí ca diidxa ri', ne zanda guni cre lu cani. Señor Dios ni bisiní' ca profeta, laa biseenda ángel sti' beda uluí' ca xpinni xi ma zeda dxiña dxi gaca'. 7Na Señor: —Nagueenda zenda'. Dichoso cani ulabi stiidxa Dios ni cá lu gui'chi ri'. 8Biya dxi'che ne bina dia'ga irá ni guca ri'. Biluxe si bina dia'ga' ne biiya cani, bizuxi'be xa ñee ángel culuí' ni naa que para nusisaca laa, 9peru na rabi naa: —Cadi gu'nu nga purti naa laca cayune xhiiña Dios casi cayu'nu', lii ne ca hermanu stiu' ni rui' ni gabi Dios laa ne irá xixé ni rulabi ni cá lu gui'chi ri'. Lausisaca Dios. 10Ne laca rabi be naa: —Cadi ucaachi lu irá ni cá lu gui'chi ri', purti mayaca idxiña dxi gaca irá ni. 11Peru laga ca'ru ganda dxi gaca ni la? cani cuchee la? zuchee ru ca', ne cani cayuni ni nadxaba la? zuni ru ca ni, peru cani nacha'hui la? zuni ru ca enda nacha'hui' ne cani ma biree chu para Dios la? qué zaxele de laa. 12—Zacá zaca ni. Zenda nagueenda ne zedaniá ni usiga'de binni, cada tobi bia' ni bi'ni'. 13Maca nuaa dxi bizulú irá ni, ne zaluxe irá ni, naa nuaa rua'. Naa bizuluá' naa unduuxe', casi ca letra A ne Z. 14Dichoso cani guia ladxidó' casi ñaca niguiibi xhaba, purti laaca zacaa ca cuananaxhi ni rudii enda nabani ne ziuu ca ra puerta sti guidxi que. 15Peru cani qué runi cre ne cani runi brujería ne cani riuu né ni cadi xheela' ne cani ruuti binni ne cani ruzuxibi xa ñee bidó' ne cani rusiguii la? irá xixé ca ziaana ca fuera. 16Ne laca na Jesús: “Cuseenda ángel stinne chi usiene ni ca xpinne'. Za David de naa ne naa zaya de laa. Naa nga luceru ruzaani siadó'. 17Na Espíritu Santu ne xheela Dendxu huiini que: “Gudá'. Ne ni guna diaga la? iní': “Gudá'. Ni cayati nisa la? gueda gué nisa ni rudii enda nabani sin quixe gasti'. 18Irá xixé tu, cani ucaa diaga stiidxa Dios ni cá lu gui'chi ri', gabe ca' laatu: lu gui'chi ri zeeda ca plaga ni chi usaba Dios luguiá binni, ne pa chu' tu cu' xcaadxi diidxa lu ni cá rarí la? Dios laca zaguu lu plaga sti'. 19Ne zaqueca, pa chu' tu cuee xiixa lu stiidxa Dios ni cá lu gui'chi ri la? zuxhá Dios lá lu libru de enda nabani, ne ma qué ziuu ndaani xquidxi Dios ni riete lu gui'chi ri'. 20Na ni caní': —Dxandí zenda nagueenda. —Zacá gaca ni. Gudá' Señor Jesús. 21Jesucristu Señor stinu cu' ndaaya irá tu. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\