APOCALIPSIS 8

1Ora undadi be ra izaa gadxe sellu que, dxí do' uyuu ibá' bia' galaa ora. 2Ne biiya gadxe ángel ni ruzuhuaa nezalú Dios, bidii cabe laaca gadxe trompeta. 3Oraque beeda sti ángel naaze ti brazeru de oro, bizuhuaa ra nuu altar. Bidii cabe laa stale gu'xhu para uguucha ni stiidxa ca xpinni Dios ra uní' né ca laa, ne quixhe ni lu altar de oro ni nuu nezalú trono que. 4Udxi'ba né gu'xhu que stiidxa ca xpinni Dios dede ra nuu Dios. 5Oraque ucuaa be brazeru que bichá be de gui ni nexhe lu altar que, bisindaa be ni guidxilayú. Uca ruidu ne uxidxi rayu ne uyuu xpiaani rayu ne uca xu. 6Ne uyuu gadxe ángel ni naaze trompeta que listu para uxhidxi. 7Ra bixhidxi primé ángel que trompeta biaba granizu ne gui ndaani guidxilayú, iropa ni nucha ni rini. Casi ñaca guidxilayú chonna ndaa, uya'qui tindaa guidxilayú, yaga ne guixi nagá' ni nuu lú ni. 8Ra bixhidxi rairopa ángel que trompeta biaba casi ti dani cá gui ndaani nisadó' ne guca tindaa ni rini. 9Binitilú caadxi mani ni nuu ndaani nisadó' que. Biaana xhupa de bia' ni guti que qué ninitilú. Zaqueca uca ca barcu. 10Ra bixhidxi raguionna ángel que trompeta biaba ti luceru ro' de ibá', caya'qui casi ti guiri bidxi. Biaba ni luguiá caadxi guiigu ne ra candani nisa, peru biaana xhupa tantu de bia' ra biaba ni que. 11”Ajenjo” lá luceru que, xiixa ni nandá' casi xculá'. Bindá nisa biaba ni lú que ne guti stale binni ni g:ue' ni. 12Ra bixhidxi raidapa ángel que trompeta ucaná tindaa gubidxa ne tindaa beeu ne caadxi luceru. Ne biaana tindaa dxi ne tindaa gueela sin biaani'. 13Bigueta biya dxie ne bina dia'ga canapapa ti ángel galahui ibá', cucaa ridxi: —Ria'ya cani nuu ndaani guidxilayú. Nagana zaca para laaca ora uxhidxi xhonna ángel ca trompeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\