ROMANOS 12

1Nga runi hermanu ca', pur ma bilasela'dxi Dios laatu, rinaba udii tu xpida tu laa, casi ti ofrenda ni nabani ne nayá, ne ni chu'la'dxi icaa. Zacá ti zanda usisaca tu laa de idubi ladxidó' to. 2Ne ma cadi chi nanda tu ni na binni guidxilayú, sínuque laudii lugar uchaa Dios laatu ne cuee irá ni ucuá ique tu chiqué. Zacá zanna tu xii nga racala'dxi Dios guni tu, ni nacha'hui ne ni chu'la'dxi' ne ni jneza pe'. 3Pur enda nacha'hui sti Dios biseenda naa gune dxiiña sti'. Nga runi chi ulidxe cada tobi de laatu, cadi udxiiba tu laatu jma que bia' naca tu, sínuque cada tobi guiaana conforme bia' ma naca si que nga laani, bia' fe bidii Dios cada tobi. 4Casi ti cuerpu napa stale ndaa, peru adxé adxé ni runi cada ndaa, 5zaqueca laanu, neca stale nu peru ma naca né nu Cristu tobi si, ne laca ma naca né nu irá hermanu tobi si. 6Peru adxé adxé gracia bidii Dios cada tobi, ne bidii si ni laanu. Nga runi ni napa gracia para g:ui stiidxa Dios la? guni ni bia' fe sti'. 7O ni napa gracia para acané binni la? nga nga guni. Zaqueca ni napa gracia para usiidi la? naquiiñe ucaa ique usiidi'. 8Ne ni napa gracia usieche binni la? ngue nga guni. Ni rudii la? naquiiñe udii ni de idubi ladxidó'. Ni napa cargu la? naquiiñe guni ni sin ichaaba', ne ni rudii ná cani caquiiñe la? guni ni ne enda nayeche'. 9Laganaxhii saa de idubi ladxidó' to. Laucaa ná ni nadxaba', ne lachinanda ni nacha'hui'. 10Laganaxhii saa casi enda bi'chi', cada tobi usisaca stobi ne cadi laca laa. 11Cadi ichaaba tu ne cadi aca tu nayanda, sínuque laguni xhiiña Señor ne stale gana. 12Laguieche né ni cabeza tu udii Dios laatu. Cadi ixhacala'dxi tu neca gueeda xiixa enda naná luguiá tu, ne cadi usaana tu de iní' né tu Dios. 13Ora caquiiñe ca hermanu xiixa, lagacané laaca'. Lauchagalú cani zeeda de sti ladu. 14Lainí' né Dios pur cani riguu dí laatu, lainaba lu Dios cu' ndaaya laaca' ne cadi inaba tu mal para laaca'. 15Laguieche né cani cayeche', laguuna né cani cayuuna'. 16Lachuu tobi si casi zeeda tu. Cadi gaca tu nayá', sínuque laidxaaga tutiica, neca huaxié' risaca. Cadi guni tu laatu ni nuu xpiaani'. 17Neca uchee né cabe laatu, cadi uquixe tu ni laacabe. Laguni ni jneza si ti qué gapa binni xi pur iní' laatu. 18Laguni bia' ganda para cadi chu' dinde né tu iruti'. Zaa guni cabe ni laacabe peru cadi né rusi ca laatu. 19Hermanu ni nadxiee ca', cadi uquixe tu ni guni cabe laatu, sínuque lausaana ni lu ná Dios, purti cá ni lu Xqui'chi be ra na be: Xcuenta nuu ni, ne naa uquixe ni laacabe. 20Laatu sicarí laguni: pa candaana tobi ni nanala'dxi lii, bidii ni go, ne pa cayati nisa bidii nisa gue', purti ra gu'nu zacá zusituí lu lú be. 21Cadi udiiu lugar cuaqui dxí ni nadxaba lii, sínuque gudixhe dxí ni nadxaba pur ni nacha'hui'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\