ROMANOS 2

1Yanna lii, hombre, pur irá ni bina diaga lu ca, cadi ulabi lu tutiica naca lu', purti qué gapu xidé udxiiba lu donda ique stobi. Pa udxiiba lu ni luguiá stobi la? laca luguióu' guiaana ni, purti ni cudxiiba lu luguiá stobi que, ngue ca ru'nu'. 2Laanu nanna dxichi nu, Dios runi jneza rudxiiba donda luguiá cani runi ca nga. 3Ne lii, hombre, pa rudxiibu donda luguiá stobi ni cayuni cani, ne zaqueca cayu'nu la? ñee ruzulú lu luguiá si be udxiiba Dios donda, ne cadi luguiá lu la? 4Purti si ruuya lu nabé nacha'hui Dios ne rudii lugar uchiichi cabe laa, ne qué rixhacala'dxi', nga runi qué ridxibi lu laa la? ñee ca'ru udiiu cuenta xi pur cadi caxhacala'dxi be la? Cabeza be tílasi chu' dxi iguudxi ladixdó' lo'. 5Peru lii, naguidxi ladxidó' lo ne cadi cayu'nu pur iguudxi ni. Ngue runi cutopa lú lu stonda lu para dxi cuidxi be cuenta binni, purti zabi be laaca xi huayuni ca'. 6Zaguixe be cada tobi bia' bi'ni'. 7Zudii be enda nabani ni qué zaluxe irá cani qué ixhacala'dxi de guni jneza, cani ucaa ique guni ni chu'la'dxi be, ne uyubi ni dxandí risaca ne ni qué ziuu dxi initilú. 8Peru zadxiichi né be cani riula'dxi utinde binni. Zusaba ná be laaca', purti qué ninanda ca ni jneza, laga ni cadi jneza yenanda ca'. 9Ziuu enda naná ne yuuba para ca judíu ni qué ñuni jneza, ne zaqueca para cani cadi judíu ni qué ñuni jneza. 10Peru ca judíu ni guni jneza la? zusisaca be laaca', ne zieche né be laaca' ne zaguixhe dxí be ladxidó' ca', ne zaqueca cani cadi judíu ni guni jneza. 11Purti nezalú be bia'ca risaca irá binni. 12Irá cani bichee sin ñanna ley ni bidii Dios Moisés la? zanitilú sin ley. Ne zaqueca irá cani bichee ma nanna xi na ley la? zagui'ba donda ique pur ley. 13Purti cadi nayá ladxidó' binni nezalú Dios tisi nanna ley, sínuque nayá ladxidó' ca pa guni ca ni na ni. 14Laguuya cani cadi judíu. Qué gapa di cabe libru sti ley, peru pa guni cabe jneza casi na ley la? ngue ma de laasi cabe napa cabe ley neca iruti nudii ni laacabe. 15Zacá rihuinni ma napa cabe ley ndaani ladxidó' cabe. Stubi stubi cabe ranna cabe uná nga jneza ne una nga ni cadi jneza, ne xquenda biaani cabe rusiene laacabe pa nayá ladxidó' cabe o pa co'. 16Ne laca zacá nga chi aca ni dxi usihuinni Dios irá ni ga'chi ndaani ladxidó' binni, ne zuni né be ni Jesucristu. Zacá na stiidxa Cristu ni canayué ri'. 17Peru lii nou' judíu lii, ne cá lú lu ley ni bidii Dios Moisés, ne raca lu nayá purti na lu nuu né Dios lii. 18Ruzulú lu ma nannu xii nga racala'dxi Dios, ne nou' riene lu xii nga jma jneza purti rusiidi ley ni lii. 19Lii nou' rinaazu ná cani nacheepa lú ne rinéu biaani para cani canazá lu guelacahui. 20Riula'dxu usiidi lu cani qué ganna gasti' ne usiene lu cani qué riene, purti lii nannu xi na ley sti Moisés ni rusiidi irá ni naquiiñe ganna binni ne irá ni dxandí'. 21Yanna lii, rusiidi lu stobi, xiñee qué usiidi lu laca lii ya'. Ra'bu laacabe cadi cuana cabe, peru lii riba'na lu'. 22Lii nou' cadi chu' né cabe ni cadi xheela cabe, peru lii ru'nu ni. Ridxiichi lu purti napa cabe bidó', peru rindana lu ra yu'du sti ca bidó' que. 23Lii raca lu nayá purti nannu ley, peru qué ru'nu ni na ni, ne zacá runi lu menu Dios. 24Casi na lu Xqui'chi Dios: —Runi laatu riguu dí cani cadi judíu Dios.” 25Laatu naca tu judíu ne lu xcuerpu tu riruugu tindaa casi ti seña huandí naca tu xpinni Dios. Seña ca nga ni rabi cabe circuncisión, ne zaquiiñe ni lii peru pa gu'nu ni na ley ni bidii Dios Moisés. Peru pa qué gu'nu ni na ley que la? zeda gaca lu casi tobi ni qué nicaa circuncisión, neca ma napu seña que lu xcuerpu lu'. 26Ngue runi pa chu' tobi hombre ni qué nicaa circuncisión, peru laa runi ni na ley, ñee qué zudii ni casi ñaca ma ucuaa be seña ni napa lu ca la? 27Ne ni qué nicaa circuncisión lu xcuerpu peru runi ni na ley sti Dios la? zuchá ni lú lu purti lii nannu ley ne ucuaa lu seña sti Dios, peru qué ru'nu ni na ley que. 28Ni naca judíu de luguiá si la? cadi dxandí ni laa. Ne zaqueca ni napa circuncisión luguiá si xcuerpu la? qué riquiiñe ni laa. 29Ndi nga laani: ni dxandí judíu la? dede ladxidó' naca ni. Ne ni dxandí ucuaa circuncisión la? ucuaa ni de idubi ladxidó', purti ucuaa ni de Espíritu sti Dios ne cadi purti si cá ni lu ley, ne cuyubi ca isaca ca nezalú Dios ne cadi nezalú binni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\