1 Timoteo 4

1Aguniipac Sprit Dxan siääd redxej che chu reni guṟo'n yäḻrililajz, sucuadiajgreni xtidx rebejṉ ni rusguee näj xtidx rebeṉdxab, 2nicla jiureni rniireni didx-xhii ni rusguee, sa'csi xhetiru xcäriejnreni, anajcni si'c najc cadro rudxujy te guiblaa: xhetru racbeedini. 3Suluii rebejṉre na'c guchṉaa bejṉ, suluiizareni na'c gau bejṉ guiraloj, niluxh Dios bejnpac redee te xca' rebejṉ ni rlilajz, ni racbeeza didxlii, te gudeedreni xquixtios lo Dios. 4Guiralii reni benchee Dios najc laaca, di riäjḻ cuälaznu xhi rca'nu che rudeednu xquixtios loj Dios. 5Sa'csi xtidx Dios näj yäḻrbedx-rniab lo Dios runsa'c guira'ti. 6Palga susnajlu lajz rebejtznu rediidxre, sajclu te mossa'c xten Jesucrist, luxh si'c sisieedruzalu diidx xten yäḻrililajz, näj yäḻrluisa'c ni sanuulu. 7Na'c jiulu ni rnii regunaroyeii ni xheti xtzuunni. Bisieed sudzu'tz lastoolu lo xtidx Dios. 8Guxii sajc guinibduxh bejṉ te gusutijpni tiejxhni. Niluxh sacduxhru cucheeni xtidx Dios neṉ lastooni, sa'csi racnäjni bejṉ lo yäḻnabajṉre näjza lo yäḻnabajṉ ni najc par tejpas. 9Dee najc didxlii, riäjḻ chalilajz guiraatuni. 10Ni'c riennu dzuun, rdeednu trabajw, sa'csi cabäjznu Gueb Dios ni nabajṉ, ni rusḻaa bejṉ lo dojḻ, ganiddoo renani rililajz xtiidxni. 11Sajplu guinibeelu soob rediidxre, näjza guluiilu rediidxre. 12Di gusaanlu cuälazreni luj sa'csi najclu bi'n; riäjḻ gaclu te ni suu te fii guiraa reni rililazsa'cpac xho rniilu, xho nabajṉlu, xho sanälajzlu sa'lu, xho rililajzlu, näjza xho rajplu xhigabsa'c. 13Laḻ ni guidzuṉä ro'c, biḻ xtidx Dios lo rebejṉ, balijdxreni, baluiiza xtidx Dios lojreni. 14Di gusaanlu reyäḻnajn ni baniidx Dios lojlu cheni basuj rebeṉgool ṉaareni yejclu por xtidx Dios, guniireni diidx xcuent nani churu gac. 15Guet-guejt basnaj lajzlu rediidxre, biusa'c rediidxre, te gac fii guiraareni xho sanuulu lo xtidx Dios. 16Gopdzu'tz lagajc luj näjza rediidx ni ruluiilu; guzudzu'tz lo guiraa rediidxre, te si'c ḻaalu lo dojḻ, te ḻaaza reni rucuadiajg xtiidxlu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\