2 Corintios 8

1N̲aj bejtznu, rlajznu guiniinu lojtu xho badeed Dios xcäḻrulaslajzni lo rebeṉ Macedonia ni huililajz xtidx Dios. 2Mase gudedduxhreni trabajw, bibalajzreni, mase xhetliidi gojpreni, badeedreni meel si'c te beṉ ni rajp. 3Narä caniliä lojtu, badeedreni xmeelreni si'cni gojpreni, luxh badeedrureni loj ni naa bejṉ sajc gudeedreni. 4Gunabduxhzareni loonu guisaannu gudeedreni xmeelreni te gacnäjreni rexpeṉ Dios. 5Niluxh direni niujn si'cni biennu xhigab gunreni. Ganiddoo badeedreni lagajc laareni loj Dad Jesucrist, näjza loonu si'cni rnibee Dios gac. 6Sa'csi batie' rexpeṉ Macedonia meel, ni'c ṉaj räpä loj Tito chanuupacni gutie'ni meel lojtu si'cni gunii Tito lojtu galoo. 7Rujntu xhidajl dzunsa'c. Rililazsa'ctu xtidx Dios; rnisa'ctu xtidx Dios; rajptu yäḻnajn; rchaglajzpactu guntu dzuun; rinälajztu nuunu, ni'cni na'c gusaantu tedcaj gunzatu dzunsa'cre, nalajznu, gudeedtu meel. 8Dina guiniä lojtu coḻyujnpacni; narä rlazätis gacbeetu xho rbaalajz reni rudeed meel te guluiloj don la gulii sanälajzpaczatu rexpejṉ Dios. 9Sa'csi la'tu anumbecheetu rulaslajz Dad Jesucrist, te mase najcni ri'cw, rajpni guiraa xhixten Dios, xcuentu gujcni si'c te bejṉ ni xhet rajpdi, te xcuentni ga'ptu guiraa rexhixten Dios xhaguibaa. 10Narä siniä lojtu xhi xhigab runä, par lagajc xcäḻnasa'ctu. Gudebijzli ganiid la'tu guslojtu bejntu dzunsa'cre, luxh rbaali lajztu rlajzpactu guntuni. 11N̲aj coḻchanuu, coḻguluux dzuunga si'cni guslojtu cayujntuni. N̲aj te luux dzuunga coḻgudeed si'cni rajptu. 12Sa'csi palga rlajzduxh te bejṉ gudeed lo Dios, laaca najc gudeedni si'ctis ni rajppacni. Di Dios guiniab gudeed bejṉ nani dini ga'p. 13Dina guiniä gudeedtejtu te tedtu trabajw te gapduxh stee bejṉ, alga te gacteblojtistu. 14Nani rajprulu ṉaj ni'c coḻgudeed te gusalojtu ni cayäädxreni, te stee dxej nani rajpreni laareni sajc suniidxzareni te gusalojreni nani cayäädxtu te si'c gacni tebloj. 15Sa'csi lo xtidx Dios caj scree: “Te bejṉ nani batopduxh yäḻnasa'c, xhet bia'ndiru, dxejcti nani guxii batojp yäḻnasa'c, xhet biäädxdi.” 16Xquixtios lo Dios nani rudeed lo Tito lagajc yärsia' ni rapä narä par la'tu. 17Sa'csi cuäjbni gunni nani gunabä lojni gunni. Luxh sa'csi rlazduxhpacni gunni xtzuun Dios, ṉaj lagajc laani bejnni xhigab jiädhuiini lojtu te luux dzuunre. 18Caguxhaḻnu xtee bejtznu chanä Tito. Guiraa rebejṉ guidoo rnii didxsa'c hueen xcuent bejṉre sa'csi laaca rusule'ni xtidx Dios. 19Ni'ctis aguleza rebeṉ guidooni te chunäjni narä te gacnäjni narä lo xtzuun Dios nani cayennu te guiliä'pni xpala'n Gueb Dad Jesucrist, te guluilojza lacti rlajzpacni jiennu xtzuunni. 20Ni'cni rlazä jiapdaduxhnu te di chu tej ni guiniyaj nuure xcuent melrore ni chosa'nnu lo rexpejṉ Dios. 21Sa'csi narä riuduxhä runä nani najc laaca, et ganax nez lojdi Jesucrist, näjza loj rebejṉ. 22Con guiro’p redee, caguxhaḻzanu stee bejtznu, nani agujc balti huält bihuiinu xho rujnni, te bahuiipacnu rlajzpacni gunsa'cni xhidajl dzuun, luxh ṉaj rlajzruni gunsa'cni redzuunga sa'csi nadip lajzni la'tu. 23Palga yu' chu guiniabdiidx xcuent Tito, coḻyejtz lojni laani najc nani cayunnäj narä dzuun lojtu. Dxejcti xcuent stio'p bejtznu, laareni najcreni xquixhajg reguidoo, rliä'pzareni xpala'n Jesucrist. 24Ni'c na'c guidxejbtu che yu'tu lo rebejṉ reguidoo guluiipactu loj rebejṉga xho sanälajztu, näjza redzuun ni rujntu ni'c rniinu ganax didxsa'c xcuenttu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\