2 Corintios 9

1Ni'cni dina gucuaäru lojtu xcuent dzuunre, nalajznu, yäḻracnäj rexpejṉ Dios, 2sa'csi anancheä rlajzpactu guntuni, luxh xcuentpac ni'c agulä'pä xpala'ntu loj rebeṉ Macedonia, räpä lojreni la'tu, rebeṉ Acaya, gudebijzli batie'tu meel, luxh sa'csi bejntu si'c, xhidajlza rebeṉ Macedonia biniib te badeedzareni meel. 3Ni'cni abaxhaḻä rebejtznu lojtu, te di xlia'si gulä'pä xpala'ntu xcuent dzuunre, te acabäjzlitu gudeedtu xmeeltu, sigajc ni agunixgaä lojtu. 4Didi che jiädnää́ rebeṉ Macedonia jiophuiinu la'tu, xhet rajpditu, dxejc jianxtuyä narä, näjza la'tu. 5Ni'cni benä xhigab, nanabpac jiädxgaa rebejtznu, jiädhuiireni la'tu, te fiireni don xho gac xcuent meelro ni galooli bia'n diidx gudeedtu, te abatiexgaatu nani gusalajztu sa'csi rlajzpactu gudeedtuni, xhet sa'csi rniinu riäjḻpac gudeedtuni. 6Rniliä lojtu, nani guxii rbe'c, guxiiza yälnasa'c guiliäsni, niluxh nani rbe'c xhidajl binij, xhidajlza yälnasa'c guiliäsni. 7Tejgatu coḻhuii don lacti sajc gudeedni, dxejc si'c sugudeedni si'cti ni rlajzni, na'c gun tiopdi lajzni, etza sa'csi riäjḻpac gudeednini, sa'csi Dios sanälajz bejṉ ni rbaali lajzni rudeedni meel lojni. 8Luxh Dios sajc guniidxru xcäḻracnäjni lojlu, te si'c guixe-guixee sajplu xhidajl guiraloj rexhixtenlu, te ga'plu xhitis ni rquiinlu loj guira'ti xtzunsa'clu. 9Sa'csi lo xtidx Dios caj scree: Abadeduxhni loj rebeṉ ni xhet rajpdi luxh redzunsa'c ni rujnni, najcreni par tejpas. 10Dios nani rudeed binij ni rbe'c nani rujn dzuun loniaa, laani suniidxzani yätxtiil te guidaunu, lagajc Diosga suniidx, sutajḻza binij cue'ctu, lagajc laani sustioobnini te gacduxh yälnasa'c xten xtzunsa'ctu. 11Te si'c ga'ptu lacti yäḻnasa'c te gac gudeedzatu xhiroob. Luxh xcuent xtzuunnu, meel ni ruxhaḻtu loj rexpejṉ Dios sujn gudedduxhreni xquixtios lo Dios. 12Sa'csi che racnäjtu rebejtznu, dinu guideed ganaxtis ni rquiinreni, rujnzanu rudeedrureni xquixtios lo Dios. 13Che racnäjtu sa'tu si'c, ruluilojtu lacti rusoobtu xtidx Dios si'cni ahuililajztuni, ni'cni siliä'preni xpala'n Dios xcuent xcäḻracnäjtu, nalajznu xcuent meel ni badeedtu lojreni, näjza loj guiraareni. 14Dxejcti laareni sibedx-siniabzareni lo Dios xcuenttu, sinälazduxhreni la'tu sa'csi runidxduxh Dios xcäḻracnäjni lojtu. 15¡Xquixtiosti Dios sa'csi baniidxni yäḻnasa'cduxhtej loonu!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\