2 Timoteo 1

1Narä Pabl, nacä apost xten Jesucrist. Dios gule narä, xcuent yäḻnabajṉ ni gudeed Dios loj reni yunäj Jesucrist, si'c ni bia'n diidx. 2Cacuaä guijtzre lojlu, Timoteu, xi'nä lo yäḻrililajz. Rinälazä luj. Rniabä lo Xtadnu Dios näj lo Dad Jesucrist gacnäj luj, gulaslajzreni luj, guscuecdxireni lajzlu. 3Rnaj lazälu che rniabä lo Dios dxej-yääl. Dxejc rdedä xquixtios por luj lo Dios. Naya xcärienä yu'ä lo Dios, runä xtzuunni si'c bejnza rextadgoldoä. 4Rnaj lazä xho biinlu, ṉaj rlazä fiä lojlu te guibalazä. 5Rnaj lazäza yu'pac yäḻrililajz lastoolu si'cni guyu'ni galoo lastoo xmam̲lu Loida dxejcru lastoo xnanlu Eunice si'cza yu' yäḻrililajzga lastoolu ṉaj. 6Ni'cni rniä lojlu ṉaj, si'cni rcanäj bejṉ rodäj te di juiini, si'cza cuanäduxh reyäḻnajn ni baniidx Dios lojlu cheni basuä ṉaä yejclu. 7Sa'csi di Dios nuniidx te lastoo ni rdxejb loonu, baniidxni te lastoo ni rsiutijp, baniidxni te lastoo ni rinälajz, baniidxzani yuduxh xcäriejnnu. 8Na'c guitujylu guiniilu rediidx xten Xtad Jesucristnu, na'cza guituinäjlu narä sa'csi yu'ä neṉ latzguiib xcuent Jesucrist. Näj luj gudejd trabajw ni siääd xcuent yäḻrusule' xtidx Dios si'ctis gacnäj Dios luj. 9Dios ni gulää nurnu neṉ dojḻ, gurejdx nurnu te guibaṉsa'cnu lojtisni. Gurejdxni nuurnu xhet sa'csi biennu dzuṉsa'c, alga sa'csi si'c rlajzni laani, sa'csi balaslajzni nuurnu xcuent Jesucrist galooli che gajdli guncheeni guedxliuj. 10Niluxh cheni biääd Jesucrist ni badzucaj rextojḻnu lo guedxliujre, baluiloj yäḻrulaslajzga. Jesucrist banitloj yäḻrnibee xten yäḻgujt. Xtiidxni, ni rusule' xho rbicaj dojḻ, baluii yäḻnabajṉ, näjza yäḻnabajṉ par tejpas. 11Dios gule narä te gacä te ni rusule' xtiidxni, te gacäza te apost, näjza te bejṉ ni ruluii loj reni di gac xpejṉ Israel. 12Ni'cni rdedä trabajw xcuent guiraa rediidxre. Niluxh dina guituiyä, sa'csi narä nanä chu xtiidx huililazä, nancheä laani sajc gapdzu'tzni dzuun ni baniidxni loä dxejli cheni guibi'ni. 13Chanuu guluiilu redidxsa'c ni banidxä lojlu. Gubajṉza lo yäḻrililajz näj lo yäḻsanälajz ni rajpnu sa'csi yu'nu lo Jesucrist. 14Cuanädzu'tz reyäḻnajn ni baniidx Dios lojlu näj Sprit Dxan xtenni ni rbäjz neṉ lastoonu. 15Anajnlu guiraa reni siääd reguedx Asia gulälaz narä; lo redee nadxaag Figelo näj Hermógenes. 16Dad Jesucrist gacnäj reni yu' rolijz Onesíforo sa'csi balti huält biädspaani lazä, dini nitujy sa'csi yu'ä neṉ latzguiib. 17Che bidzujṉni guedx Roma, gudiilpacni narä te bidxälni narä. 18Dad Jesucrist gulaslajz laani che guidzujṉ dxej ni guibi' Jesucrist. Luj anajnlu balti dzunsa'c bejnni che guyu'ni guedx Éfeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\