Santiago 3

1Resa'ä, na'c gac xhidajltu bejṉ ni ruluii xtidx Dios, sa'csi anajnnu rac yäḻguxhtisroru rebejṉ nani ruluii xtiidxni. 2Sa'csi guiragajcnu riennu xhidajl cuaa dojḻ. Palga yu' te bejṉ ni di gunijt lo diidx ni rniini, laani najcni te beṉsa'c, rajcza rnibeeni guideb tiejxhni. 3Palga rusäḻnu guiib ni ru' ro' cabaii te chääni cadro rlajznu jiini, rnibeezanu guideb xtiejxhni. 4Coḻhuii rebarcwro, mase siolduxhreni, luxh rebeduxh rulanaareni, niluxh capitán ni rusaj barcw lo nisdoo, te guibbäz ni caj xhajn barcw neṉ nis, con ni'ctis rinänini cadrotis rlajzni. 5Sigajcza najc luudxnu, najcni te labäz tiejxhnu, luxh coḻhuii lacti didxro rniini. Najcni si'c te balbäz ni rajc ruze'c guiragajc reyajg ni yu' dajn. 6Luxh luudxnu najc si'c te bajl. Rnii luudxnu guiraa redidxdxuudx ni rnii rebeṉ guedxliujre nani rdxe'ch lo Dios. Lo guiraa rela' ni najc tiejxhnu, laa luuxdnu ni rundxuudx guideb tiejxhnu. Luudxnu ralguij con xquiboo gabijl. 7Rebejṉ sajc gusiacdooreni guiraloj guidxaa, guiraa mane', guiraa bäḻ, guiraa man lo nisdoo, abasiacdoo bejṉreni, 8per nicla tej bejṉ di gacdi gusiacdoo lujdxni. Dini cuedxi, guidxani cosguijdx, najcni si'c te bäḻ ni rauya'ni rugu'tni te bejṉ. 9Lagajc luudxnu rliä'pnu xpala'n Dios Xtadnu, lagajc laani rniyajnu sabejṉnu ni benchee Dios sigajc najcni. 10Tejsi ro'nu rnile' lo Dios nägajcza rgue lo bejṉ. Rebetzä, ¡xhet si'cdi nungäjḻdi gacni! 11¿La rbää bejṉ nisnejxh näjza nisrop lo tejsi bisie, ä? 12Betzä, ¿la caxajsi sajc xcaj aceituṉ loj te yagiigw, ä? ¿O la sajc xcaj iigw lo te yaguub, ä? Sigajcza digacdi guirii nisnejxh näjza nisrop lo tejsi bisie. 13¿Chuni'c lo guiraatu yu' xcäriejnni, nanduxhni, ä? Suguluiini xho najcni xcuent xcäḻnabaṉsa'cni, sugunni xtzuunni guideb yäḻnadolajz ni rudeed xcäriejnni. 14Niluxh palga yu' yäḻrdxe'ch lo sa'lu ni runnanḻaa lastoolu, näjza rujnlu guira'ti parsi xcäḻnasa'c lagajc luj, na'c gaclu guyalajz, sa'csi ni'c najc si'c ni caniilu didxrusguee xcuent xtidxlii Dios. 15Sa'csi sa' yäḻnajnre, xhet xhaguibaadi siäädni, alga najcni yäḻnajn xten guedxliujre, xten rebeṉ guedxliuj, xtenza rebeṉdxab. 16Sa'csi cadro yu' yäḻrdxe'ch lo sa'ni, näj cadro rujn bejṉ guira'ti parsi xcäḻnasa'c lagajc laani, ro'c yu' biejy, yu' guiraloj latsiaj. 17Niluxh yäḻnajn ni ruxhaḻ Dios, ganiddoo najcni naya, dxejcti rulecdxini xcäriejn bejṉ, dxejc rujnni rajc bejṉ nadolajz lo sa'reni, rujnzani saru runnäj bejṉ sa'reni, rulazlajz bejṉ sa'reni, rujnzareni guiraloj dzunsa'c, runle'pacreni xtiidxreni, direni guinii tej diidx laaga cayujnreni garenca dzuun. 18Renani rguiil yäḻrbedxi, yäḻrbedxi rbe'creni te xca'reni te yäḻnabaṉnaya nez loj Dios si'c xcäḻnasa'creni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\