San Marcos 1

1Scree gusloj diidx xcuent Jesucrist, Xi'n Dios. 2Si'cni bacuaa toIsaías, ni gunii xtidx Dios, che räjp Dios: Bahuii gan, guxhaḻä ni chanä xtidxä, ganidni chääni lojlu te guzucheeni xnezyujlu. 3Riejn xse' ni rbedxa' nez loj reyubijdz: “Coḻyunsa'c xnezyuj Dad, coḻslii rexnezyulajzni.” 4Biricaj Juan ni rutiobnis nez loj reyubijdzga. Räpgajcni nanabpac gusiechlajzreni, tiobnisgajcreni, te jia xtojḻreni. 5Riädcuadiajg xhidajl reni rbäjz Judea, näjza reni rbäjz guedx Jerusalén. Dxejcti cheni ruxhobdojḻreni lo Dios, rustiobnis Juanreni neṉ gueu Jordán. 6Xhajb Juan nacchee con guichlajd cameii, xsindoorni nacchee con guijd, niluxh gudajwni guxha't näjza dzunbäserguijxh. 7Caguluiini rebejṉ, räpgajcni: ―Detzä siääd tej nani sajcru loä, nani nicla di nungäjḻ surloä, cuää́ xcura'chni. 8Narä abatiobnisä la'tu con nis, biädla laani guxhaḻni Sprit Dxan xten Dios te cuääzni neṉ lastootu. Si'c gustiobnis nani jiääd detzä la'tu. 9Dxejc, neṉ redxejga, birii Jesús guedx Nasare't ni yu' Galilee. Dxejcru batiobnis Juan Jesús neṉ gueu Jordán. 10Che birii Jesús neṉ nis, bahuiini bixal guibaa. siädyäjt Sprit Dxan xten Dios yejcni si'c te palom. 11Dxejcti guibaali biejn xse' te ni räjp: ―Luj najclu xi'nä ni sanälazä; rbanälazduxhälu. 12Sas baxhaḻ Sprit Dxan xten Dios Jesús lo reyubijdz. 13Dxejc guyu' Jesús ro'c tiuu dxej, guyu'ni cadro yu' reman. Sas gudiil beṉdxab nani rnibee, nani laa Satanás, xho niujnni te nusoob Jesús xtiidxni. Dxejcru biääd reangl xten Dios, biädhuiirenini. 14Basäḻreni Juan neṉ latzguiib. Dxejcti huij Jesús nez Galilee, huiluiini xtidx Dios. 15Dxejc räjp Jesús: ―Abidzujṉ dxej, luxh yäḻrnibee xten Dios abidzujṉ gajxh. Coḻsiejch lajztu, coḻchalilajz xtidx Dios. 16Sasajti Jesús nez ro' nis xten Galilee, che bahuiini lo Simón näjza loj Andrés bejtz Simón. Cazäḻreni xquijxhreni lo nis, sa'csi rniaazreni bäjl. 17Dxejc räjp Jesús lojreni: ―Coḻtanajl narä, te gunä cueedxtu bejṉ lacuaa ni guiniaaztu bäjl. 18Lagajc dxejc basa'nreni rexquijxhreni, sanätirenini. 19Dxejc gusaj Jesús sche'n, sas bahuiini loj Jacoob näj Juan, rexi'n Zebedeo. Cayunsa'creni xquijxhreni neṉ xcanuureni. 20Guredxgajcni guiro'preni, dxejcti laareni basa'nreni xtadreni Zebedeo neṉ canuu, näjza rexmosni, sanätireni Jesús. 21Bidzujṉtireni guedx Capernaum. Dxejcru sabd, dxej ni rusilajz rexpeṉ Israel, biu' Jesús neṉ guidobäz xten rexpeṉ Israel. Dxejcti baluii Jesús rebejṉ ni tre' ro'c. 22Bidxelojni rebejṉ xtiidxni, sa'csi caguluiinireni si'cpac te ni rnibee, xhet si'cdi remastr xten leiidi. 23Neṉ xquidobäzreni yu' te bejṉ yu' te beṉdxab neṉ lastooni. Beṉdxabga guredxa', räjpni: 24―Jesús, ni siääd Nazare't, ¿xhicuent riu'lu loonu? ¿La siädgunitlojlu nuunu? Narä numbeälu, luxh nanä luj najclu beṉdxan ni siääd lo Dios. 25Dxejcti gudidxa' Jesús lo beṉdxabga, räjpni lojni: ―Basäuu ro'lu, birii neṉ lastoo niguiire. 26Sas beṉdxabga batienguij niguiiga, luxh cabedxa'ni biriini neṉ lastoo niguiiga. 27Bidxejbti guiraareni, canabdiidx loj sa'reni: ―¿Xhi dee? ¿Xhi dzuun nacoobre ruluiini? Niguiire rnibeeni näj rebeṉdxab, luxh ruzoobreni xtiidxni. 28Di niaclaa gucbee rebejṉ guideb nez Galilee xhi rujn Jesús. 29Che biriireni xquiidobäz rexpejṉ Israel, huinä Jesús Jacoob näj Juan rolijz Simón näjza Andrés. 30Luxh xnan suegr Simón naga', yu'ni xliaa. Dxejc räjpreni lo Jesús: ―Cayacxhuuni. 31Dxejcti gubig Jesús lojni, gunaazni ṉaani, guläsnini; lagajc dxejc biriini xliaa. Dxejc gusloj cayunireni. 32Che huääz gubijdx, luxh abiu' guxhijṉ, biädnäreni guiraa rebeṉracxhuu loj Jesús, näjza renani yu' beṉdxab neṉ lastooni. 33Luxh guideb guejdxga bidojp ro' yu'ga. 34Basiajc Jesús xhidajl renani rajc garen-garen yäḻguijdx. Niluxh gulääzani xhidajl beṉdxab, niluxh dini nusaan ninii rebeṉdxabga, sa'csi najnreni chu najcni. 35Che bara yääl, cäjyru bistie Jesús, biriini sääni te laad cadro ruti bejṉ. Ro'c cabejdx-canabni loj Dios. 36Dxejcti Simón näj resa'ni huitiilreni Jesús. 37Che bidxälrenini, räjpreni lojni: ―Guiraa rebejṉ caguiillu. 38Dxejc räjp Jesús lojreni: ―Coḻcho' reguejdx ni yu' gajxh, te gusuleä xtidx Dios ro'c. Par ni'cpac biäḻä. 39Dxejcru cuansaj Jesús guideb nez Galilee, caguluiini xtidx Dios neṉ reguidobäz xten rexpejṉ Israel. Gunibeezani birii rebeṉdxab neṉ lastoo xhidajl rebejṉ. 40Gubig te beṉracxhuu ni raḻ tiejxhni loj Jesús, bazuxhijbni. Dxejcti räjpni lojni: ―Narä nanä sajc gusiajclu narä palga rlajzlu. 41Balaslajz Jesús beṉracxhuuga, gunaazni ṉaani, räpgajcni: ―Rlazä jiajclu. Biajc ṉaj. 42Cheni guniini scree, biacgajc beṉracxhuuga. 43Dxejcti gulunejz Jesús bejṉga. Per räpxgaani lojni: 44―Ahuiire, rutlojdi guiniilu dee. Huiluii tiejxhlu lo bixhojz. Badedgajc lo Dios nani räjp toMoisés gudeed bejṉ lo Dios si'c te seen, te gacbee rebejṉ abiajclu. 45Dxejc sää bejṉga. Sas gusloj cayujyni diidx lo rebejṉ xcuent guiraa nani gujcni. Ni'cni diru niajcdi niu' Jesús nicla tej guejdx. Cansajni te laad cadro ruti bejṉ. Niluxh guiranejz ṟii rebejṉ, siädhuiireni Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\