Romanos 3

1¿Xhini'c sacnäj te bejṉ najcni te rexpeṉ Israel, ä? O ¿xhi sajc chuni beega? 2¡Empac sacduxhni! Ganidtoo, sa'csi loj rexpeṉ Israel badeed Dios xtiidxni. 3Mase yu' renani di nililajz diidxga, ¿la ni'cni xhet sajcdi diidx ni bia'n Dios loj rexpejṉni, ä? 4¡Xho gacni si'c! Diostis najc guliipac, guiralii bejṉ rusguee. Scree caj lo xtidx Dios: Lagajc xtiidxlu suluii laaca rujnlu, te che gaclu yäḻguxhtis, nicla tej xtojḻlu di guidxäjl. 5Palga xcäḻlatsiajnu ruluiiru najc Dios huenduxh, ¿xhini'c guiniinu dxejc? Palga gun Dios yäḻguxhtis nurnu, dxejc tednu trabajwduxh, ¿la rujnni latsiaj loonu, ä? (Caniä si'c te beṉ guedxliuj ṉaj. ) 6¡Xho gacni si'c! Paru najcni si'c, ¿xho mood gun Dios yäḻguxhtis loj rebejṉ guedxliuj? 7Paru redidx-xhii ni rniä riliä'pru xpala'n Dios näjza xtidxliini, ¿xhicuent gunni yäḻguxhtis narä si'c te beṉdojḻ? 8Yu'za bejṉ ni canii didx-xhii, najreni cayäjpnu lo rebejṉ: “Coḻyejn cosguijdx te guiluilojni recoshuen.” Per rebejṉ ni canii si'c sidzujṉ dxej gacreni yäḻguxhtis. 9¿Dxejca'? ¿La najcnu beṉhuenduxhru lojreni, ä? Dini gac; tebloj abile'cnu yäḻquij xten rexpeṉ Israel con rebejṉ ni di gac xpeṉ Israel, sa'csi guiraareni yu'reni lo dojḻ. 10Si'cni caj lo guijtz: Ruti te beṉsa'c, nicla tejni. 11Ruti te bejṉ ni racbee, ruti chu tej nani rguiil Dios. 12Guiragajcreni abirii lo xnejz Dios, teblojsi xhet sajcdireni. Ruti chu tej ni rujn cossa'c, nicla tejni. 13Ro'reni ṟii ganax didxguijdx, najcni si'c te baa ni naxal, rusgueereni con lujdxreni, didxlatsiaj ṟii ro'reni najcni si'c beneṉ ni yu' ro' te bäḻnialajz. 14Ro'reni entis cague, entis canii didxrdxe'ch lo sa'reni. 15Ni'reni ruxuṉli saxhe' xtiejn sa'reni. 16Cadrotis rijreni rujnreni latsiaj, ruteedreni sa'reni trabajw. 17Direni gumbee nezyuj ni ruscuecdxilajz. 18Niclaza guidxelojreni Dios. 19Racbeenu najc rediidx nani caj lo xleii Dios par rebejṉ ni rnibee leii lojreni, te jiäuu ro' guiralii rebejṉ, te guiraa rebeṉ guedxliuj gacbeereni yu' xtojḻreni nez loj Dios. 20Sa'csi mase gusoob bejṉ guira'ti diidx ni caj lo leii, di leiiga gudzucaj xtojḻ bejṉga, sa'csi leiiga najc nani guluii dojḻ ni yu' neṉ lastooni. 21N̲aj ruluii Dios stee mood guibicaj xtojḻnu, nani di gac mood ni caj lo xleii toMoisés. Luxh galooli gusloj canii Dios xcuent nezyujre, cajni lo reguijtz xten leii näjza lo reguijtz ni bejn rebejṉ nani gunii xtidx Dios galoo. 22Stee mood najc scree: Chutis ni chalilajz xtidx Jesucrist, sajc naya lastooni nez loj Dios; si'c sajc garaliiza nani salilajz, sa'csi tebloj najcnu nez lojni. 23Sa'csi guiralii rebejṉ guedxliuj abanijt lo Dios, direni guiga' guidzujṉreni lo xnezyuj Dios. 24Niluxh balaslajz Dios nuunu, banidxxlia'ni loonu yäḻnabaṉnaya nez loj Dios sa'csi Jesucristis gudijx yäḻguxhtis xten dojḻ che baxhe'ni xtiejnni lo crujz te badzucajni xtojḻnu. 25Baxhaḻ Dios xi'nni, Jesucrist, te cuajni lo crujz nez loj rebejṉ te si'c gudijxni guiraa rextojḻ chutis bejṉ ni rililajz xtidx Dios xcuent xtiejn Jesucrist. Si'c bejn Dios te guluiini xho guibaṉnaya bejṉ lojni. Galoo gojptis Dios pasens rebejṉ, dini niujn yäḻguxhtis rextojḻreni, 26sa'csi acanajn Dios guc gunni yäḻguxhtis redojḻga, te si'c guiluiini xcäḻnayani nez loj guiraa rebejṉ, te Diospac gunnaya nez lojni chutis ni rililajz xtidx Jesucrist. 27Ni'cni ¿con yäḻnaro? ¿Con yäḻbindaan? ¡Xhet sajcdini! ¿Xhi leii rudzucaj xtojḻnu? ¿La leii najc ni rnii jiennu dzunsa'c, ä? ¡Dini gac si'c! Yu' tejtis leii ni rudzucaj dojḻ, nani rnii chalilajztis bejṉ xtidx Jesucrist. 28Dxejc sajc guiniä lojtu chutis bejṉ sajc gac naya nez loj Dios sa'csi rililajzni xtidx Jesucrist, xhet sa'csi rujnni redzunsa'c ni caj lo leii. 29¿La najc Dios Xtiooztis rexpeṉ Israel, ä? ¿La dini gac näjza Dios xten rebejṉ ni di gac xpeṉ Israel? ¡Xho dini gac! Najcni Dios xten guirop cuaa bejṉ. 30Ruti chu stee Dios, tejtis Dios yu'. Rusḻaani lo dojḻ rebejṉ ni guyu' bee sa'csi huililajzreni xtiidxni, sigajcza rusḻaani lo dojḻ rebejṉ ni xhet beedi guyu' sa'csi huililajzzareni xtiidxni. 31¿La rudzucajnu leii sa'csi rililajznu, ä? Ajndi. ¡Xho gacni si'c! Alga basoobnu xtidx leiiga che huililajznu xtidx Jesucrist.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\